Nyugat · / · 1926 · / · 1926. 17. szám · / · Ádám Dezső: Halottsiratás

Ádám Dezső: Halottsiratás
II.

- Vizet - nyöszörgött az anya a szobából.

Petró nem mozdult.

- Vizet - nyögte újra az anya.

Petró dörmögve megfordult. Renyhén a szobába lépett, megfogta a törött köcsögöt, mely félig telt meg az állott vízzel. Egy lomha mozdulattal a beteg mellé állította. Az öreg tót asszony nyitott szemmel feküdt a szalmazsákon és a feje fölött a tető gerendáit nézte. Fogatlan szája reszketett a vénségtől és a láztól. Melléből hörgő nyögések szakadtak fel a mennyezet felé. Száraz, vékony, sötét karja kinyúlt a fekvésről és remegő ujjaival megkeresve a köcsög fülét, szájához emelte a vizet. Egy kortyot vacogó ajka közé öntve, reszkető kezével visszatette maga mellé. Azután gyönge, de érthető hangon megszólalt:

- Hunn a Hanna, Petró?

Petró a melegtől szenvedve ingerülten felmordult:

- Az a részeges?

A vén Marja végképpen elgyengülve hallgatott. Homályosan érezte már, hogy a végét járja.

Künn széles felhők vonultak el az eddig tiszta égen és a szoba lassan homályba borult. Petró lomhán ténfergett. A homály egyre mélyebb lett a szobában. A tárgyak árnyai belesimultak a térbe, mintha letörlődtek volna a falakról. Petró meggyújtotta egy kis darabka faggyúgyertyának a maradékát. A gyertya vibrálva pislogott és az árnyékok hirtelen újból életre kelve, szélesen felfutottak a falakra. Az öreg tót asszony szeme egyre nagyobbodott és a gyertya vibráló lángjától táncolni kezdett a száraz megnyúlt arcon. Petró kíváncsian föléje hajolt.

- Oh, oh kedves fiam, Petró, te nem hagytad el a vén Marját, a te anyádat, amikor haldokolt - nyögte az anyja s a fiú úgy érezte, akar még mondani valamit. Olyan érzések fogták el, amilyeneket eddig még sohasem érzett s meghatva önmagától furcsát érzett a torkában. Előrenyúló nyakkal figyelt. Az öregasszony szeme mintha valahol messze járna, pedig csak a fia arcát kereste. Álla lecsuklott és a szája szétnyílt. Az ínyből két rossz felső fog tűnt elő s a tüdeje hörögve sípolt. Azután egyszerre minden átmenet nélkül csend lett...

Behaj Petró, a Marja legényfia levette a fejéhez nőtt zsíros kalapot és rátette nagy, vörös tenyerét az anyja szemére. A gyertya vége felé járt. Petró egy pillanatig megnézte a halott sárga fejét, azután elfordult. A gyertya sercegni kezdett és kilobbant. A nagy csend körülölelte az élőt és a halottat. A homály betakarta az anyját, csak a feje világított elő csúnya, sárga színben. A fiú vette az ócska zsáklepedőt és a halottra terítette. Aztán lassan kiment a szobából és betette maga után az ajtót.

A ház mellett a bíró fordult el az úton, amely kanyarogva a földek felé vitt.

- Dicsértessék a Jézus Krisztus - köszönt Petró.

- Mindörökké ámen - fogadta gőgösen a módos paraszt. Aztán a legény fedetlen fejére nézve, közönyösen vetette oda a szót:

- Ki halt meg, Behaj?

- Az anyám, bíró úr. Megyek a paphoz - felelte Petró alázatosan. Amint a plébánia felé tartott, megrohanták a temetés súlyos gondjai. Eszébe jutott az is, hogy nincs senki a családban, aki elsirathatná az anyját azon az éneklő hangon, amely a parasztoknál a tisztességhez tartozik. - A lánynak kell sírni - állapította meg magában -, a legények nem sírnak. Még a fülében zsongott annak az asszonynak a szép sírása, aki a minap az urát temette:

- Istenem, istenem! férjem! férjem! de dolgos ember voltál világéletedben. Nem voltál nekem férjem, hanem lovam. De kár, hogy meghaltál. Csak legalább addig éltél volna, amíg azt a lyukat a kemencén betapasztod.

Amikor pedig megállott a hatalmas termetű plébános előtt, alázatosan lehajtotta a fejét.

- Pane tisztelendő - mondta félénken -, meghalt az anyám és nincs pénzem a temetésre.

- Majd összedolgozod, fiam - nyugtatta meg a pap és Petró máris indult kifelé. Amikor Petró kilépett az utcára, a Garam felől a víz friss szagát hozta a szél a falu felé. Petró aggodalmaskodva, lassú lépésekkel megindult azon az úton, amelyen délután a víg Janó meg a büszke bíró haladt.