Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 20. szám · / · Romain Rolland:A szerelem és halál játéka

Romain Rolland:A szerelem és halál játéka
Hetedik jelenet

(Hallani, hogy egy csapat ember súlyos léptekkel jön fel a lépcsőn. Durva dörömbölés az ajtón. Jérome, sietség nélkül, megy kinyitja. - egy biztos lép be tíz fegyveres emberrel. - A biztos ruházata: bő, fekete gyapjú nadrág, hasonló rövid ujjas, háromszínű mellény, kurtaszálú, simára lapított fekete jakobinus paróka, vörös sapka, kard, hosszú bajusz, szóval mire azt mondják: "tökéletes jakobinus öltözék." emberein csak egyes darabok vannak ebből a ruházatból. Legtöbbjükön se ujjas, se mellény, a lábukon félretaposott cipő, pikákkal vannak fölfegyverkezve.)

Crapart: Közbiztonsági bizottmány!...

Jérome: Szabad!...Te vagy az Crapart polgártárs?

Crapart: (mindjárt első szavával kimutatja ellenséges indulatát): Erre nem voltál elkészülve?

Jérome (nyugodt megvetéssel): Mindenre el vagyok készülve.

Crapart: (gúnyosan és fenyegetően): Hát mégis csak találkozunk megint, mi?

Jérome (nyugodtan és megvetőn): Főképp, ha egyikünk (de ez nem én vagyok) keresi a másikat.

Crapart: Fején találtad a szöget...De nem azért jöttem, hogy a szót vesztegessem. Rendben van-e a szénád?

Jérome: A te dolgod megbizonyosodni róla.

Crapart (a többiekhez): Gyerünk! (Füttyent nekik, mint a kutyáknak) Keresni! Keresni! Fosztogatni!

Jérome: Ez a helyes kifejezés. Jól mondod.

Crapart: Az nevet, aki utoljára nevet...

(Az emberek durván kezdik átkutatni a bútorokat, kirángatják a fiókokat, egymás hegyén-hátán döntögetik a padlóra, az írásokat szanaszét szórják. A zajra Sophie átjön a szomszédos szobából. Odalép Jéromhoz, aki mozdulatlanul áll a szoba közepén és hátat fordít a betolakodóknak.)

Jérome (mozdulatlanul, száját is alig nyitva ki): Megtörtént?

Sophie (szó nélkül igent int a fejével. Azután halkan): Van valami remény?

Jérome (halkan): Semmi.

Sophie (halkan): Ki ez?

Jérome (halkan): Crapart. Egy semmirekellő, akit két évvel ezelőtt elfogattam az Arab negyedben, mert ezüsttel üzérkedett.

Crapart (egyik emberéhez): Timoleon, piszkáld csak meg a kandallót!

(Az ember bedobja pikáját a kandallóba és erőteljesen megrázza.)

Crapart: Egy kis ázott szalmát!...Doucin hozd ide, gyújtsd meg. Ha bent van a róka, majd meghalljuk a köhögését!

Sophie (súgva Jéromehoz): Hát tudják?

(Jérome vállat von.)

Crapart (embereihez): Feltúrni mindent!

Jérome (Craparthoz): Kíméld legalább ezt a törékeny műtárgyat.

(A japán paravantra mutat.)

Crapart: A művészet arisztokrát dolog!

(Az egyik embert, aki a falakat szurkálja pikájával, beledöfi pikáját az egyik nagy olajportréba.)

(Sophie felsikolt.)

Crapart (odaugrik az emberhez): Ha! Ha!...Még egy döfést bele! (Az ember újra bedöfi pikáját az arcképbe.) Van valami mögötte?...Semmi? (Sophiehoz fordul.) Már sikoltottál?

(Sophie megvetőn végignézi.)

Crapart (éktelen düh-vel): Nem méltóztatsz felelni nekem?...Úgy néz az emberre, mint holmi kutyára...Isten engem!...Polgártársnő, mindjárt meglátjuk, nem rejtegeszt-e valamit a képed mögött?...Nem e mögött...A bőröd alatt...Majd kirázzuk a bolhát az ingedből...(Jérome mozdulatot tesz, hogy visszalökje Crapart-t. Crapart a puska aggyal féretaszítja.) Te csak maradj nyugton, öreg! Rád is sor kerül .Parancsom van, hogy mindent átkutassak. Hát én kutatok...De tudjuk, mivel tartozunk a női szeméremnek!...Nem mink fogjuk megvizitálni a bájaidat, polgártársnő...Szamárbőr! (kikiált.)...Hol van az a cafat?...Szamárbőr! (A lépcsőre nyíló ajtóban megjelenik Szamárbőr, kuszálthajú, dagadtképű, csüngős mellű lány.) Már megint valami gavallért akartál felcsípni? Érjelek csak rajta!...Lódulj! Vidd be ezt a kicsikét a szomszéd szobába és nézd meg, nem bujt-e valami emigráns az inge alá!

(Nevetnek. Sophie ellenszegülő mozdulatot tesz, de hirtelen annak a szobának az ajtajára pillant, amelybe Valléet bezárta és a másik szobába megy be, amely a kert mellett nyílik. Szamárből követi.)

Jérome: (félre): Elég volt. Ezek szokásuk szerint mindenütt keresnek, ahol nem találhatnak semmit, de rá kell kényszeríteni őket, hogy meglássák, ami a szemük előtt van.

(Odamegy a középen lévő asztalhoz, amelyen ott hevernek jól szem előtt azok az írások, melyeket otthagyott, de egyik embernek sem jut eszébe, hogy megnézze őket. Jérome szándékos ügyetlenséggel úgy intézi a dolgot, hogy felhívja rájuk Crapart figyelmét, hirtelen felkapva az írásokat, mintha el akarná tüntetni.)

Crapart (ráveti magát): Megállj!...ide vele! ide vele! (Kitépi kezéből az írásokat, hirtelen átlapozza őket és olvassa): "Értekezés a Szolgaságról"..."A rabszolga Köztársaság"Megvan! (Jérome orra alatt rázza az írásokat.) Bizonyosan több is van még itt eldugva...Tafota, fogd le a kezét! Vachard, ürítsd ki a zsebeit!

(Az egyik ember megragadja Jérome két kezét, hátracsavarja, mialatt a másik Crapart szeme láttára átkutatja a zsebeit.)

Crapart: Kezemben a kobakod!

Jérome (fagyos megvetéssel): Edd meg!

(Lazare Carnot lép be a Jóléti bizottmány ruhájában. Hatalmas termetű, kékszemű ember, homloka széles, szemöldöke bozontos - fanyar, fölényes, maró gúnyú "kacagó józanság".)