Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 14-15. szám · / · A NYUGAT HÍREI

A Nyugat 20 milliós pályázata

A Nyugat elhatározta, hogy kettős pályázatot hirdet: novellára és irodalmi tanulmányra. A pályadíjak összege 10-10 millió korona. A pályázat feltételei a következők:

1. Kívántatik egy novella, melynek terjedelme legfeljebb egy ív - 16 oldal - a Nyugat formátumában számítva. Tárgyválasztás vagy a feldolgozás módja tekintetében semmi korlátot nem szabunk a pályázók elé.

Három pályadíjat adunk ki a három legméltóbbnak talált pályaműnek. Az első díj 5.000,000 kor. A második díj 3.000,000 kor. A harmadik díj 2.000,000 kor.

A pályaművek 1925 évi október 15-ig küldendők be a Nyugat szerkesztőségébe gépírással, névtelenül, lezárt jeligés levéllel, mely a szerző nevét rejti. A határidő letelte után érkezett vagy a szerző nevével aláírt pályaművek nem bocsáttatnak pályázatra.

A pályadíjat nyert művek első közlési joga a Nyugaté. Ha ezeken kívül is akadnának a Nyugatban való közlésre érdemes pályaművek, ezeket a Nyugat közli és a nála szokásos honoráriumot fizeti értük.

Pályadíjat nem nyert művek kéziratait nem őrizzük meg.

2. Kívántatik egy kritikai tanulmány valamely 1900 és 1925 között megjelent magyar irodalmi műről vagy ez időszakban virágzott magyar íróról. Terjedelme legfeljebb egy ív - 16 oldal - a Nyugat formátumában számítva.

A többi feltételek, a pályadíjak is, azonosak a novellapályázat feltételeivel.

Mindkét pályázat bírálatára a Nyugat szerkesztősége a Vörösmarty Akadémiát kérte fel, amely három-három bírálót küldött ki e célra.

A novella-pályázat bírálói: Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár.

A Vörösmarty Akadémia tagjai az Akadémia szabályai értelmében nem nyerhetnek pályadíjat.

A pályázat eredményét a Nyugat 1925 évi december 15-iki számában hirdetjük ki.