Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 15-16. szám · / · Figyelő

Földessy Gyula: N. Tessitori Nóra

Szegény Kacsoh Grácival évekkel ezelőtt egyszer-másszor huzamosabban eldiskuráltunk Ady verseiről. A szellemes causeur, élénk eszű polihisztor és geniális muzsikus-dilettáns nagyon tudta élvezni Adyt, de nem minden alkotásában, egyik-másik Ady-versben erőszakoltnak, affektáltnak, bántónak, kiesőnek ízlelt egy-egy mondást, asszociációt, így pl. a Májusi zápor után-ban az utolsó megismételt sort:

"S a lábuk térdig meztelen
S a lábuk térdig meztelen."

erősen kifogásolta, azt hajtogatván, hogy ez a befejezés kiválik a vers egészéből, sérti az ízlést, s megrontja a vers hangulatát. Disputa közben semmiképp sem bírtam meggyőzni Kacsoht, s mikor a vers elolvasásával próbáltam megvédeni a nehezményezett két sort, magamnak is éreznem kellett, hogy így sem vagyok képes elhitetni az Ady igazát. Pesti Ady-szavalóktól is hallottam elmondani a Májusi zápor után-t, de szintén nem minden kétséget eloszlató sikerrel. (Egyes kiváló Ady-interpretátorok úgy segítettek magukon, hogy a költemény utolsó szakaszát a két nehezen értelmezhető sor miatt egyszerűen elhagyták, ami megoldásnak elég kényelmes volt, de jóváhagyhatatlan önkényesség is.) A július 20-i zilahi Ady-matinén (az öreg Ady Lőrincék aranylakodalma alkalmából) Erdély legünnepeltebb Ady-előadója, N. Tessitori Nóra asszony, olyan fölényes és nemes csengésű intellektussal és megejtő szívvel-szóval győzte ezt az egész verset, olyan felülmúlhatatlan frazírozással fűzte a két utolsó refrénes sort a vers megelőző soraihoz, s a vers egész érzés- és hangulatköréhez, hogy a nagy színházi terem zsúfolt kisvárosi publikuma és vendégserege egylelkű elragadtatással gyönyörködött a költemény szépségében s az interpretátor művészetében. Ami a Májusi zápor után Adyig föl nem érő előadásában brutálisan meztelen, durva erotikával csapódott a hallgatók füléhez, az ennek a fiatal művésznőnek Ady leglelkéig érő felfogásában úgy lepte meg az embert, mint egy, a vers egész értelmét és hangulati egységét stílusosan kikerekítő befejezés, mely utolsó két sorában is az egyetemes élet-termékenység, élet-csók szűziesen és pogányul naiv-tiszta erejével hatott. Tessitori Nórának ez a teljesítménye a művészi intelligenciának, alakító képességnek s a költő lelkével való összeolvadásnak páratlan mértékére vallott. Ilyen kvalitású és hatású volt többi Ady-vers-előadása is: mikor elmondta Az anyám és én vers címét, egy pillanatra döbbenetszerűen nyugtalankodott föl bennem: Istenem, Ady anyja előtt elmondani ezt a verset! - de ahogy azután Tessitori Nóra ebből a megrázó magyar tragikumú költeményből az ő olaszos-lágyan csengő hangjának sokszínű árnyalatával, muzsikájával ki tudta hozni a magyar fátum alatt roskadozó költő-fiú zokogó szeretetét az anya iránt: a nagy tragédiák lélektisztító hulláma borult rá a hallgatóság lelkére.

Az: "Ady írta, én meg szavalom" könnyed kísértő póza teljesen hiányzik ennek a nagy művésznőnek előadói megjelenéséből és szerepléséből. Az Ady-vers nem az ő egyéniségén keresztül érkezik a hallgatóhoz, hanem előadásában a művészi egyéniség a versen keresztül fogja meg az embert. És mennyire meg tudja fogni. E sorok írója úgy vélte, új Ady-szépségeket alig tárhat föl valaki előtte: most, Tessitori Nóra meghallgatása után, alázatosan és hálásan tanúskodik róla, hogy a művésznő Ady-előadása nem egy újságot hozott számára. Ahogy pl. az Üzenet egykori iskolámba c. verset elmondta, új és nagy és eddig meg nem érzett szépségeket és tüzeket tudott megragyogtatni ebben a felkérésre írt, muszájból papírra-vetettnek gondolt költeményben.

Műsorán voltak még többek között a következő Ady-versek: Havas Krisztuskereszt az erdőn, Vén diák üdvözlete, Közel a temetőhöz, Első szeretőm ölében, A megszépítő öregség, Őrizem a szemed, Bolond, halálos éj, Hunn, új legenda, Seregély és galamb, Emlékezés egy nyár-éjszakára, egytől egyig pompás, szívekig-idegekig ható előadásban, az itt felsoroltak közül különösen az utolsó ötöt tudtam nagyon élvezni.

Úgy hallottuk, Tessitori Nóra a legközelebbi szezonban, 1925 tél végén Pestre készül. Ady pesti publikumának nagyobb szenzációja nem lehet az ő Ady-interpretációinál. Erdélyi írók és poéták Tessitori Nóra Babits vers- és székely népballada-előadásairól is nagy élményeket eláruló elismeréssel beszélnek.