Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 11. szám

Schöpflin Aladár: A Magyar irodalom a huszadik században

Az alább következő kísérlet Gorkij Maxim számára készült. A világhírű orosz író az elmúlt télen Ternyey László prágai magyar újságíró előtt, aki őt Marienbadban meglátogatta, élénk érdeklődését fejezte ki a mai magyar irodalom iránt s azt az óhajtását nyilvánította, hogy szeretne egy magyar író tollából tájékoztató közleményt olvasni a mai magyar írókról és irodalmi törekvésekről. Ternyey úr hozzám fordult és én készségesen vállaltam a feladatot abban a meggyőződésben, hogy szolgálatot teszek a magyar irodalom ügyének, ha a mai Európa egyik legkitűnőbb írói szellemének rokonszenves érdeklődését megpróbálom kimélyíteni. Gorkijnak az a szándéka, hogy ezt a kísérletet kiadatja egy Berlinben s esetleg egy Amerikában megjelenő orosz folyóiratban.

Munkám magyar olvasóit arra kérem, vegyék figyelembe, hogy külföldi olvasók részére készült, akik a magyar irodalom termékeiből csak nagyon keveset olvashatnak s ezért fejtegetéseimben folyton szem előtt kellett tartanom azokat a szempontokat, amelyek elsősorban alkalmasak arra, hogy irodalmi törekvéseinket tájékozatlan olvasók is megérthessék és érdeklődjenek irántuk. Arra is igyekeznem kellett, hogy a magyar irodalomról a valósághoz hű, de egyúttal érdekes és rokonszenves képet rajzoljak, amelyből az idegen olvasó kedvet kapjon a tárggyal való további foglalkozásra. Vállalt feladatom igyekeztem tőlem telhető becsületes tárgyilagossággal elvégezni s megnyugvással hiszem, hogy e tekintetben nem érhet jogos szemrehányás.

Dr. Peterdi István írótársam most fordítja munkámat orosz nyelvre s az ő fordításában fogom eljuttatni Gorkij Maximhoz.

 

I.

II.

III.

V.

VI.

VII.

VIII.