Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 3. szám · / · FIGYELŐ

BÁLINT ALADÁR: MÁRFFY ÖDÖN APOKALIPSZIS RAJZAI

Szent János mennyei jelenésekről való könyve. Márffy Ödön kőrajzaival. Amicus kiadás, Budapest.

Szent János megrendítő látomásai úgy látszik ma sem halványultak még el. A majdnem kétezer éves múlt után is görcsös erővel markolnak a lelkekbe, felcsigázzák a fantáziát. A földi lét legvégsőbb kérdéseire harsogják komor válaszukat. Fekete gyászpompa ékesíti a hét gyülekezethez intézett szózatot, a végítélet, a föld rémséges pusztulása dübörög fel és a háttérben feltündököl a mennyek birodalma. Idvezülnek az igazak, a boldogok, kik megtartják a parancsolatokat. «De kinn maradnak az ebek, a bűvös-bájosok, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók; és aki szereti és szólja a hazugságot.»

János elhangzó szavai nyomában rengeteg kép virul ki. Ő, ki az ó- és újtestamentum korának küszöbén prédikált a népnek, a próféták gondolatköréből indul ki, azok formakincsét, e dús örökséget gyarapítja nagy termékenységgel és termékenyítő erővel. Minden mondata egy-egy kép és tegyük hozzá, bonyolult kép. A festőket, grafikus művészeket határtalanul izgatták e jelenések és sokan megkísérelték a lehetetlent: mondatról-mondatra követni, rajzban vagy festményben kifejezni egy-egy képét. E kísérletek többnyire sikertelenek maradtak, mert az extázis lázában fogant képek többnyire kuszáltak, összetorlódnak, a végtelenségbe ömlenek széjjel, a lüktető elképzeléseket nem kötik a dimenziók szükségszerű korlátai. A képzőművészet viszont telve van torlaszokkal, melyeken átlendülni nem lehet.

Hogy a legnagyobbak egyikét említsem, még Dürer is csak bizonyos szelekcióval tudta Szent János látomásainak egy részét képekbe sűríteni. Sokan még jobban eltávolodnak az írott betűktől és inkább az apokalipszis olvasása nyomán felötlő érzéseikről igyekeznek beszámolni.

Márffy Ödön öt litográfiát rajzolt Szent János jelenéseihez. Ő sem ragaszkodott túlságosan a szöveghez és csak több elemeiben jeleníti meg az apokalipszis egy-egy mondatát. Egyáltalában nem hívogató, könnyű élvezetre szánt rajzok ezek. Szépségeik nem tolakodnak kérkedve a tekintet elé, szeretet és elmélyedés kell hozzá, hogy felnyiladozzanak előttünk.

Komoly és nagy érzések serkentették őt munkára. Kerülte a banális mozzanatokat, feladatát úgy fogta fel, mintha ő lenne az első, ki a titkok könyvét felnyitotta. Rajzainak frissességét nagyrészt ennek a tradíciókra nem építő elölről való elkezdésének köszönheti. Az első rajzaiban a trónusán lehajló Úr mozgása tűnik szembe. Második rajzán a lovak futkározása. Harmadik rajza a leghatásosabb. Sárkányfejekkel rémületet keltő ló testű szörnyeteg tölti be a tér legnagyobb részét. Az angyallal viaskodó csodalény előrelendülése, a hátsó két láb összehúzódása mesteri módon sikerült.

A könyv a Kner nyomda műhelyéből került ki, szóval gondos, tiszta a szedés és hibátlanok a kőrajzok.