Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 3. szám · / · FIGYELŐ

TURCSÁNYI ELEK: CHOLNOKY LÁSZLÓ

«Régi ismerős» címen megjelent új regényével Cholnoky László ismét erős bizonyságot tett arról, amit a magyar irodalom új megmozdulásának figyelmes szemlélői már régen tudnak, s amit újabban a magyar olvasóközönség értékesebb rétege is észrevett, hogy ti. mennyire kivételes, minő ritka s milyen értékes talentumú elbeszélője ő irodalmunknak s milyen különös figyelmet érdemel éppen ezért izgalmas tehetségének minden megnyilatkozása.

Most, hogy pompás regényének hatása alatt magam elé idézem régibb írásait: Prikk mennyei útját s éjszakáját ama Bertalannak, amely történethősök mindegyike mintha a szerzőnek egy-egy gigantikus méretű, infernális erővel megrajzolt, drámai karikatúrája volna - aminthogy ilyen autobiografikus természetű: új regénye, a Régi ismerős is -, visszagondolok első találkozásunkra s bizony, ha erre akarok visszaemlékezni, nagy időre kell visszanyúlnom.

Bocsánatot kérek a tolakodó kifejezésért amely csak igen pontosan akar kifejezni valamit? Első találkozásom Cholnokyval nem a személyek, hanem a lelkek találkozása volt. Cholnokyval én a Baross kávéházban találkoztam először, tizennégy évvel ezelőtt, a fiatalságnak abban a hamvas korszakában, amikor még elérhetetlen vágyam volt a nyomtatott betű s az irodalomhoz úgy viszonylottam, mint a szerelmes szűzleány álma a nászéjszakához. Ebben az időben gyakran ültem én a régi, erkélyes Baross kávéház kis térre néző egyik ablakában s ó, nem a sétáló nők szép arcát lestem izgatottan ilyenkor, hanem valami elérhetetlen, titokzatos, rejtelmes szépség után vágyakoztam. S lehetett-e akkor nagyobb és végzetesebb szerelmem, mint a sötét éjszakába áthajló téli délutánok bánatos panorámája, a néhány percig tartó csodavilág, mikor opálos, lila pasztell-színeivel álomvárost varázsol a hatalmas tündér a kávéház sötétedő ablakaira?

Valami táncol a hó fölött,
Valami, ami szürke, kék,
Valami, ami nincsen itt,
Valami, ami messzeség ...

Akkor találkoztam én először Cholnokyval, még pedig úgy, hogy estefelé unottan magam elé teregettem a boldog béke hatalmas újságlepedőit s valami Szalonújság felé, krétapapíron megjelenő irodalmi orgánumban elkezdtem olvasni egy rövid novellát, ami Poe Edgárra emlékeztető hangulatával megfogott - ó életünk örökké kísértő rejtelmei! - s amelynek szerzőjéül egy Cholnoky László nevű úr volt megjelölve. Akkor jegyeztem meg magamnak a novella egzotikus szerzőjét s amaz egyetlen novella alapján kedvenc írómmá avattam.

S mikor első író-ismerősöm - a megboldogult s kedves emlékezetű Csáth Géza - először vitt el félve szorongatott első novellámmal a régi Bristolba, mely akkora volt csak, mint egy kávémérés, megtörtént végre első személyes találkozásom is Cholnokyval. Ma is magam előtt látom nagy, barna malaclopó köpönyegét, szúrós szemeit s a villogó ezüstszálakat a fiatal arcú férfi sötét hajzatában.

S mindezt csak azért mondom el, hogy feltárjam régi szerelmemet a Régi ismerős kiváló szerzője, Cholnoky László iránt, hogy megmutassam, milyen régi ismerősöm ő nekem s hogy mindehhez még precízebben és még szabatosabban hozzátegyem: egy tiszta és még ifjúságomban gyökerező rajongás erős szálai kapcsoltak engem a kiváló költőhöz éveken át és ma tizennégy év után, mikor a bíráló jóval hűvösebb eszközeivel vizsgálom az író Cholnokyt, ezt az ifjúkori rajongásomat az ő kivételes, színekben gazdag, sokrétű, finom, mély és vizionális elemére valló elbeszélőkészsége és képességei által bőségesen motivált, tökéletesen indokolt s a zavartalan esztétikai örömök szerzőjét méltán megillető ragaszkodásnak találom.

S most már igazán nincs hátra más, mint hogy elmerüljünk a részletek finomságában, hogy felrajzoljuk azokat az apró hajszálvonalakat, amelyek együttvéve szolgáltatják az írói portré karakterét s amely vonalak, színek, tulajdonságok és képességek egytől-egyig, töretlenül, hibátlanul és hiánytalanul föllelhetők Cholnoky László legújabb művében, a Régi ismerős című regényében is.

... Balatonparti öreg kúrián körülvéve félszeg, különös, avitt emberektől él három ifjú, akik testvérek. Élnek valami sajátos, befelé élő áloméletet, amelyben a mikrokozmosz foglalja el a világmindenség helyét; ahol a távoli csillagzatok perspektívái csak jelentéktelen távolságok azokhoz a végtelen utakhoz képest, amiket az emberi képzelet, a meteoroknál sebesebb zuhanású emberi lélek befutni képes; ahol minden szabályozható: előidézhető és eltüntethető; ahol mi vagyunk a teremtés ura, az örök törvény, a nagyszerű szabály; s ahol az isteni szeszély is mi vagyunk, ha úgy tetszik. Ebbe a különös világba a környező élet zakatolása csak úgy hat el, ha akarom; a puskalövés: egy csók csattanása; halk zümmögésű nyári legyek: vad riadallal harcoló hadseregek, ha akarom.

A három közül Miklós, a legkisebb a regény hőse. S mindössze az történik vele, legalább külsőleg, érzékelhetően és megfoghatóan, hogy felnő, naggyá serdül, megízlel bort, barátságot, szerelmet s elvesz feleségül egy nőt, akit csak a szánakozó szívével szeret, s akit elhagy, hogy kövesse, részegen, mámorosan kövesse érzékeit az egyedül, lehetséges emberi boldogság: a züllés, a pusztulás, a teljes testi és szellemi, fizikai és morális megsemmisülés felé.

S ahogy mindez el van mondva Cholnoky regényében, az maga a tiszta, kristálytiszta művészet.

S ha ezt előrebocsátom, mindjárt hangsúlyoznom kell azt is, hogy Cholnoky László nem az az író, akinél a megírás módja, a stílus hajlékonysága, finomságai és kifejező ereje, más szóval stíluseszközei s azok felhasználásában kell keresni azokat a megkülönböztető elemeket, amelyek az ő irodalmi egyéniségét megadják; noha kétségtelen, hogy ezekben is fejt ki bizonyos egyéni pompát, amely azonban sohasem magáért való, hanem a különös természetű mondanivalók, lelkek, jellemek és helyzetek által tehát másodlagosan előidézett sajátossága stílusának. Ezeket a megkülönbözető elemeket Cholnoky László esetében a formánál sokkal inkább és sokkal bőségesebben szolgálhatja a tartalom s ez a tartalom a Cholnoky László tengerszer-simaságú, nyugalmú és mélységű lelke, amelynek azonban csak a felszínén van nyugalom, fenekének mérhetetlen mélységeiben azonban - mint a tengerszemek mélyében - hatalmas viharok, delejes erupciók és vulkanikus kitörések görgetegei hadakoznak, zabolátlan elemek vívják örökké tartó csatájukat, ösztönök harca az értelemmel. Az elbeszélés nagyszerű és utolérhetetlen lírikusa Cholnoky, mert minden elbeszélésnek, regényének tulajdonképpeni főhőse ő, az egész makrokozmoszt magához ölelő lelke ott piheg élőben, élettelenben, regényének tájleírásaiban is az ő lelke incselkedik veled, hősei - nők és férfiak - megannyi Cholnoky-lélek, különös, szerencsétlen és félszeg teremtményei az ő rezignált lelkületének, élet és emberlátásának: egy filozófia ember-gyümölcsei. Ez a filozófia azonban, megrendítő és tragikus bölcsessége Cholnokynak, istenadomány, ritka kincs, amelynek sötét ragyogásában megilletődött lélekkel gyönyörködünk mi: az író nagyságát érző olvasók.