Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 13. szám · / · Figyelő

Bálint Aladár: Papp Viktor: Beethoven életrajza

(Zenei pantheon. Beethoven. Írta: Papp Viktor, 1921. Budapest, Pantheon irodalmi intézet r. t. kiadása)

Nemrég jelent meg Romain Rolland Beethovenje magyarul, közben Beethoven vonósnégyeseiről is kaptunk rendkívül hasznos és komoly tanulmányt, most pedig Papp Viktor bocsátotta a közönség elé Beethoven életrajzát. Szeretnők, ha Beethoven levelei is megjelennének magyar nyelven és általában minél több írást kívánunk, mely a zeneirodalom e halhatatlan óriásáról szólna. Zeneműveinek meghallgatásával sem tudunk betelni, szépségeiknek nem tudunk végére járni, minden egyes alkalommal új értékek, eddig nem hallott harmóniák bukkannak fel, így sóvárgunk az írások után is, melyek célja, értelme az, hogy őt életre hívják, szorongva lessük, hogy a betűk fekete vetéséből miképpen emelkedik ki Beethoven fogható alakja és áll meg szilárdan élő határozottsággal. Ismét végigkísérjük őt élete útján, együtt gyötrődünk vele és együtt reménykedünk, míg csak a kálvária utolsó stációjához nem érünk. Úgy vagyunk vele, mint a Máté evangélium puritán, de annál fantáziakeltőbb soraival, melyek a keresztre feszítés komor tragédiáját írják le, egyre ismét végigkísérjük a töviskoronázott Embert verejtékes véres útján, míg csak a vesztőhelyen be nem teljesedik az idők végzete. Újra meg újra el kell olvasni Beethoven életrajzát, mert így műveit is sokkal közelebbről, személyes vonatkozásban, az alkotómester szándékainak emberi megérzésével éljük ki. Oly művész képének, ki annyira beleszól életünkbe, örök színekkel kell belénk ivódnia. De különben is erős vágyakozás él sokunkban, hogy ismételten elolvassuk mindazt, ami róla szól, Rembrandt is ugyanezzel a varázslatos erővel vonz bennünket, izgat a titkok titka, az alkotóerő centruma, reménykedünk, hátha többet megtudhatunk, mint amit a kortársak feljegyzései nyomán a szorgalmas és minden szalmaszálat keresztül-kasul kutató biográfusok soraiból kiolvashatunk. Aztán az egyszer elolvasott és élménytagadó írás különben is vissza-visszahívja tekintetünket, nagy az írás ereje, láthatatlan, de annál erősebb és dúsabb indái belénk fogódzkodnak, hiába, rabul ejtik az embert.

Nagy embereket elfogulatlanul nem lehet megközelíteni. Vagy így, vagy úgy, de mindenképpen állást kell foglalnunk velük szemben, mert ha igazán nagyok, még évezredek múltán is eleven hatóerőt jelentenek, és tetteik, törekvéseik nyoma még ma is fellelhető a társadalom organizmusában.

Beethovent sem lehet elfogulatlanul szemlélni. Papp Viktor jól megérezte ezt és a kritikai bonckést félredobva az embert építette fel könyvében.

Mint Romain Rolland, ő is lírát ád, bár az adatait kissé tárgyilagosabban csoportosítja. Felépítette, talpra állította az embert és szerető gyöngédséggel kiemeli rendkívüliségét, kiválóságát. Beethoven bizonyára nem szorul elnézésre, jóakaratú gyámolításra, de szimpátia nélkül alakja könnyen eltorzulva jelentkezhetik a száz évvel később élő biográfus írásában. Aztán a csodálatot a részvét érzése is kell hogy kísérje, mert szenvedő embertársunk hallatlan vergődéséről, az elfásultságból olykor-olykor bátortalanul kibúvó gyenge reménykedéséről is számot kell adni az írónak. Papp Viktor nem tömi teli a könyvét Beethoven testi leromlásának patológiai részletadataival, de azért könyvéből kiáramlik a veleérzés. Célja mindenesetre az alkotó ember művészetre váltott életfunkciójának részletesebb feltárása.

Férfias meleg lírája azonban itt sem szikkad fel, mint a cantus firmus, uralkodó zengéssel végigvonul tanulmányán, mikor Beethoven emberi vonásait rója egymás mellé, avagy a halhatatlan művek ismertetésével foglalkozik. A könyv szűk terjedelme bizonyos ökonómiára szorítja őt és nem bénítja meg lendületében a terjedelem korlátozottsága, ellenben minden mondatát úgy szabja meg, hogy annak súlya legyen és plasztikája, mert ismétlésekbe, detailokba nem bocsátkozhatik. Tanulmánya a nagyközönségnek szól és ennek megfelelően szabta meg mondanivalóit. A szakembereket érdeklő mozzanatokat elhagyja, mert azok úgy is megtalálhatók a nagyobb Beethoven-tanulmányokban. Ismeretlen vagy csak néhány tudós által ismert adatok kibányászására sem törekedett, ehelyett szabatosan, élesen körülhatárolva adja Beethoven értékelését. Szegényes zeneirodalmunk számára gazdagodást, sok olvasó számára hasznos és szükséges tanulmányt jelent ez az életrajz.