Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 4-5. szám · / · Pintér Jenő: Az Ady-irodalom

Pintér Jenő: Az Ady-irodalom
1913

Angyal Dávid: Jelentés a Greguss-jutalomról

Budapesti szemle, 1913. évfolyam

Ady Endre és követői nagy figyelmet keltettek, de Horváth János tanulmányainak megjelenéséig csak szertelen dicsőítést vagy gúnyolódást hallottunk, az objektív bírálat illetékes helyekről elmaradt. Horváth János is olyanokat állít Ady Endre javára, amelyeket nem lehet elfogadni. Hogy például Ady Endre költészetének gyökerén teremtő erő van? Engedelmet kell kérnünk, de ez már sok. Ady Endre valódi költő ugyan, de tehetségét gyökeresen elrontja az utánzás. Eleinte jó úton indult, 1899. évi első verskötetében a régi magyar költői hagyományokat folytatta, hazafiasan énekelt, a megszokott érzések tisztes hangján szólt, de később Baudelaire, Verlaine és mások lényegesen eltérítették a helyes úttól. Régi tisztes hangja megváltozott. Baudelaire és Verlaine hatása kimutatható versein, sőt költészetének tartalma is majdnem programszerűleg ki van fejezve Baudelaire-ben. Van néhány csinosabb költeménye, de egészben véve tehetségét megrontja az utánzás ösztöne. Költészetében sok a gyermekes vakmerőség, a tökéletes érthetetlenség. Azután meg az a radikalizmus, melybe belekergették, s a magyarság rút szidalmazása! Lehet, hogy e hangzavarból még kifejlődik valami rendkívüli harmónia, de most még Ady nagyon mélyen lemerült az idegen dekadensek és romantikusok tavába. Ez a merésznek látszó újító tulajdonkép impressziókra hajló költő, ki eddig még sikertelenül küzdött az egyéniség erejéért.

Schöpflin Aladár: Szépirodalmi Szemle

Huszadik Század, 1913. évfolyam

Ady Endre költészetének akkora súlya van, hogy minden versének megjelenése felér a legtöbb más verskötettel. A magyar lírának ma már ő a reprezentálója az olvasók ezernyi tömege előtt. A legolvasottabb írók egyike a versektől irtózó magyar hazában. A mellette működő költők verseinek tömegéből csak Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány szép verse válik ki.

Schöpflin Aladár: Az új magyar líra

Diáknaptár, II. évfolyam

Budapest, 1913.

Újabb irodalmunkban Ady Endre a legjelentékenyebb lírikus. A nyelvnek rendkívüli művésze, emellett igazi lírai egyéniség, aki mindent a világon a maga érzése szempontjából lát. Költészetébe nehéz belehatolnunk, de hálás dolog, mert rendkívüli szépségeket találunk benne.

Szenes Béla: Az ifjú Ady Endre

Budapest, 1913. 32. szám

Egybeállítja Ady Endre életének legfőbb mozzanatait VIII. osztályos tanuló-korától kezdve az Új Versek megjelenéséig. Közöl néhány kivonatot és szemelvényt Ady hírlapi cikkeiből és régibb költeményeiből.