Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 3. szám

Balázs Sándor: A BAKÓ LÁNYOK

A ló patája csattogott a keményre fagyott úton. Gyuri gróf csak a bal lábát tartotta a kengyelben, a másik szabadon verődött a ló oldalához. Ez a lába jóval kurtább volt mint a másik, így született, sántán. Ezért szokta meg annyira a lovaglást, röstelte a bicegését és mindenüvé, sokszor még a kastély kertjébe is lóháton ment. A János inasnak nem volt más dolga, mint a lovát elővezetni, ha kellett.

A méltóságos úrfi - így hívta a nép, habár elmúlt harminc éves - most a sötétülő téli délutánon is nyeregbe ült és bement Répcelakra, a szomszédos nagy faluba. Elunta magát otthon és gondolta nem lesz rossz már egyet mulatni. Ez néha ok nélkül rájött, mint ma is és ő szót fogadott a vágyainak. Ment tehát és már előtte fehérlettek a házak, csak még a Répce hídján kellett átdobognia. A híd közepén furcsa hang ütötte meg a fülét. Lehajolt a nyeregből és nézte a ló lábát.

- A fene essen a kovácsába - káromkodta el magát - rosszul vasalta meg a Gidrát.

Csakugyan a szöges patkó letyegett a Gidra lábán. Igy nem lehetett tovább menni, mert még elcsúszik a jeges, síkos úton. Gyuri gróf rövidebbre fogta a kantárt és lépésben ment át a hídon. Lekanyarodott az első kis ház elé és bekiáltott a kapun:

- Hé, valaki!...Gyere csak!

A ló hátáról Gyuri gróf végiglátott a keskeny homályos udvaron, ember nem volt ott senki. Még egyszer kiáltott, aztán újra, de hiába. Az utca is egészen kihalt, csak a szomszédban ugatott a kutya és messziről hallatszott egy kis szekérzörgés. Gyuri gróf leszállt a lóról, most látszott meg csak rajta, hogy mennyire sántít. Egészen hátrabukott az erős felsőteste, mikor egyet lépett. Az utcai ablakok sötétek voltak, de lejjebb a konyha felöl szűrődött ki valami fény. A gróf végig baktatott a keskeny tornácon és belökte az ajtót.

- Alusztok ti, vagy süketek vagytok? - förmedt a bentlevőkre dühösen. Vidd a lovamat a kovácshoz és vasaltasd meg rögtön, én itt megvárlak - parancsolta az öreg parasztnak, aki alázatosan állott fel eléje a kemence padkájáról.

- Igenis instálom - mondta a paraszt s a pipáját betette a dolmánya zsebébe, vette a süvegét és iparkodva kopogott el a kapu felé.

Gyuri gróf összehúzott szemmel állt a nyitott ajtóban. Egy ideig nem szólt, számítgatta, hogy mennyi idő alatt lehet meg a ló.

- Tessen beljebb jönni a méltóságos úrfinak - invitálta egy hajlott hátú, fürge öreg asszony, a kötényével törölgetve a szája szélét.

- Ti a Gereben Péterék vagytok, úgy-e - fordult feléje Gyuri gróf, aki ismert mindenkit a környéken.

- Igenis kezit csókolom - motyogta készségesen az asszony.

- Ezek a te lányaid? - kérdezte a gróf a két lányra mutatva, akik eddig tollat fosztottak, de most üres kézzel és nagy szemmel bámultak rája.

- Az onokáim, kezit csókolom, a két onokám. Egy lányom vót, hiszen tetszett ismerni a méltóságos úrfinak, a Rózi, annak az árvái. Magunkhoz vettük, mer úgy sincs, aki öregségünkre gondunkat viselje.

- Akinek az urát elkapta a gép?

- Az csókulom a kezit, az ...

Gyuri grófnak hirtelen eszébe jutott egy kép tíz-tizenöt év ködéből. Éppen kilovagolt a cséplést megnézni, már messziről észrevette, hogy a masina áll, mi történhetett? Odaért egy letépett karú embert látott. Bakó Pált, véresen a szalmán, mellette egy asszony jajveszékelt: jaj az én édes uram... az én édes uram... és mintha két mezítlábas gyereklány húzta volna a szoknyáját. Ezek voltak.

- A Rózi is meghalt? - kérdezte aztán.

- Meg instálom, már két esztendeje annak. Szároz betegséget kapott, mer örökké csak ura után bánkódott. Pedig ölöget mondtam neki, te Rozi, megver az isten, ne panaszold már föl annyit - úgy is lett. Ezt a két árvát meg miránk hagyta. Erigy Juli, hozzál csak ki egy széket a méltóságos úrfinak.

A nagyobbik lány gyorsan felugrott és a belső szobából kihozott egy szalmafonásos széket. Az öregasszony betette a konyhaajtót s a széket megtörölte a kötényével.

- Tessen leülni a méltóságos úrfinak nálunk. Ne vigye el az álmunkat.

A gróf leült, a sánta lábának nem tett jót az állás. Különben sem volt ez neki újság, sokszor megfordult a parasztházakban és tudták róla, hogy szívesen elbeszélget a szegény néppel.

- Aztán van-e már szeretőd Juli? - kérdezte a leányhoz fordulva.

Juli hosszúkás szőke arca elpirult s a nagy szemét lesütötte.

- Még az kéne - felelt helyette az öreganyja - lenne is dóga a söprűnyélnek. Ráér ő még arra.

- Mért, hány éves?

- Én bizony nem is tudom. Hány éves vagy te, Juli?

- Tizennyolc múltam - mondta félénken a lány.

- Akkor már itt az ideje! - nevetett Gyuri gróf és kimutatta két fehér harapós fogsorát. A nagyanyádnak akkor már három is volt!

- Jaj méltóságos úrfi, mit tetszik énrulam gondúlni - éledt fel egy pillanatra az öreg szemben a kialudt parázs és a fogatlan száj mosolyra ráncolódott. Nem olyan vótam én, mint a mai fiatalok.

- Persze, vénségetekre nem emlékeztek rá.

A kapu nyikordult s az udvaron felhangzott az ismerős csizmakopogás. Rendben van a ló. Gyuri gróf felállott.

- Jön már a Péter. No isten veletek.

- Csókulom a kezit - mondta az öregasszony és reszketős, szőrös száját Gyuri kezéhez értette. Juli, Naca, eriggyetek, csókoljatok ti is kezet a méltóságos úrfinak.

A gróf engedte, hogy a lányok a kezére cuppantsanak és Juli arcát ahogy fölemelte a fejét, megveregette. Milyen sima bőre van, gondolta.

Gereben Péter ekkor már az ajtóban állt levett kalappal.

- No jól van öreg - mondta Gyuri gróf és tízkoronás bankót nyomott a kezébe. A paraszt kikisérte és tartotta a lovat, amíg felszált. A nyeregből visszanézett a gróf az udvarra, nem látta, csak sejtette, hogy a három fehérnép utána bámul a konyhaajtóból.

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.