Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 7. szám · / · Figyelő

Ambrus Zoltán: A drámabíráló bizottság

A Nemzeti Színház igazgatója a múlt év októberében, hivatkozással arra, hogy a háború a Nemzeti Színházat is takarékosságra kényszeríti, nem újította meg drámabírálóinak megbízatását vagyis megszüntette a drámabíráló bizottságot. Helyes. Akár hasznos volt a drámabíráló bizottság, akár haszontalan, most egészen más dolgokra van szükség.

Októbertől számítva vagy négy hónapig nem is volt szó erről a - még magára a Nemzeti Színházra nézve is csak csekély jelentőségű - kis változásról. Ekkor azonban egy-két újság színházi rovatvezetőjének eszébe jutott, hogy elparentálja a halottat, őszinte örömmel. Ezek a nekrológ-írók úgy emlékeznek meg róla, mint valami középkori intézményről, melynek elsöprése a világháború nagy eredményei közé tartoznék.

Hosszasan foglalkozni a dologgal nem érdemes. De azzal szemben, hogy komoly lapokban komolyan írt cikkek is az irodalom és a Nemzeti Színház érdeke ellen elkövetett bűnökkel vádolták a kivégzettet, legyen szabad nekem, aki már egy negyedszázaddal ezelőtt is tagja voltam a drámabíráló bizottságnak és azóta - rövid időt kivéve, mikor a Nemzeti Színháznak nem volt drámabíráló bizottsága, hanem e helyett dramaturgja (Dr. Váradi Antal) - részt vettem a bizottság munkájában a megszüntetés napjáig, az elhangzott vádakra néhány megjegyzést tennem.

1. A "Hét" többek közt ezt írta: a drámabírálók "feladata és kötelessége csak a tanácsadóé lehet s nem a döntő és intéző hatóságé. Színházak működéséért csak egy ember felelős: az igazgató s a felelősség súlyos terhével szemben meg kell kapnia azt a legprimitívebb jogot, hogy maga válassza meg azt, amiért felelősséget vállal. A Nemzeti Színház dramaturg bizottsága azonban a régi jog alapján nagyobb hatalmat és feladatot kapott s néhány év előtt az igazgató még kénytelen volt elfogadni azt a darabot, melyet a bizottság fogadott el. Utóbbi időben mindössze annyi változás történt, hogy az igazgató a bizottság határozataival szemben vétójogot gyakorolt."

Amit "A Hét" ezekben a sorokban a bizottság múltjáról mond, az mind tévedés. A drámabíráló bizottság soha se volt döntő és intéző hatóság. Még Szigligeti és Paulay idejében sem, amikor Gyulai Pál, Szigeti József, Vadnai Károly, majd Csiky Gergely voltak a bizottság tagjai. Szigligeti és Paulay ugyan, hogy elhárítsák maguktól a kísérletező drámaírók tömegét, a határozathozatal "jogát" csakugyan ráruházták a bizottságra annyiban, hogy nem adattak elő olyan darabot, amelyet a bizottság visszautasított, de ők is maguk választották meg, amiért felelősséget vállaltak és nemcsak fenntartották maguknak, hanem gyakorolták is azt a bizonyos "vétójog"-ot, amelyet a "Hét" bírálója az "utóbbi idők" vívmányának tart: azt a darabot, amelyik nekik nem tetszett, nem adatták elő. Így volt ötven, negyven, harminc évvel ezelőtt.

Attól fogva pedig, hogy Paulay, valaha régen, újjáalakította a drámabíráló bizottságot, ez egyszerű "tanácsadó" testületté vált, amelyek feladata mindössze a véleményezés volt. Paulay, Festetits, Beöthy László, Somló, ha akarták, elfogadták, amit a bizottság javasolt, ha pedig nem tetszett nekik az a darab, amelyet a bizottság ajánlott, hát nem adatták elő. Viszont - természetes jogukkal élve - előadattak olyan darabokat is, amelyeket a bizottság nem ajánlott vagy amelyekről a bizottság véleményét meg se kérdezték.

Somló igazgatásának vége felé, miután a sajtó hevesen támadta az igazgatót, azon a címen, hogy olyan gyönge eredeti darabokat adat elő, amelyek a közönséget elidegenítik a Nemzeti Színháztól, a minisztérium megszorította az igazgató jogait. Szabállyá tette, hogy: az igazgató ezentúl nem adathat elő olyan darabot, amelynek előadását a bizottság nem ajánlotta. A minisztérium tehát ekkor az ellenőrzés, vagy mondhatni: a fékezés feladatát rótta rá a bizottságra.

Ez a feladat - mely, úgy látszik, örökre gyűlöletessé tette - nem sokáig terhelte a bizottságot. Somló rövid idő múltán lemondott és - az új igazgató, Tóth Imre meg a bizottság együttesen kifejezett fölterjesztésére - a minisztérium visszaállította a régi rendet: a bizottság feladata az utóbbi időben - vagy öt év óta - megint csakis a véleményezés volt.

Az tehát, hogy az igazgató "néhány év előtt még kénytelen volt elfogadni azt a darabot, amelyet a bizottság fogadott el", csak népmese, melynek szerzői és terjesztői: ismeretlen titkos drámaírók lehettek. Ez a képtelenség soha se volt törvény; ilyen abszurdumot tenni szabállyá: a Nemzeti Színházról intézkedők közül soha senkinek se jutott eszébe.

2. Régebben is, most, nekrológjaiban is azon a címen hibáztatták többen a bizottságot, hogy ártott a drámaíróknak vagy legalább is hátráltatta ezek dolgát. Aki jól ismeri a bizottság múltját, nem ítélhet így. Ha hibáztatni akarjuk a bizottságot, inkább arról lehet szó, hogy néha talán túlságos jóakaratot tanúsított azokkal a szerzőkkel szemben, akikben írói kvalitásokat becsült meg vagy fedezett fel és olyan munkáik előadását is ajánlotta, amelyek a közönségnek kevésbé vagy egyáltalán nem tetszettek. Lehet tehát, hogy elvétve, akaratlanul, ártott a színháznak, de azt a bűnt, hogy útjában állott volna a tehetséges drámaíróknak, nem lehet rábizonyítani.

3. Szükség volt-e hét drámabírálóra? Évtizedeken át mindig csak három drámabíráló volt; hogy számuk előbb ötre, utóbb pedig hétre emelkedett, csak az utóbbi meg a legutóbbi időben történt és meglehet, hozzájárult ahhoz, hogy a drámabírálók feladatának komolyságában mások is, de talán a drámabírálók egyike-másika is kételkedni kezdjenek. Mindig kérdés: szükség van-e akár csak egy drámabírálóra is? Olyan kérdés, amelyre mindig csakis az igazgató felelhet. Csak ő illetékes annak megállapítására, hogy a drámabírálásban dolgozótárs vagy társak kellenek-e neki s ha igen: mennyi? Sok magánszínháznak van egy vagy több lektora; de van olyan színház is, amelynek nincs szüksége lektorra, mert az igazgatója ráér mindent elolvasni. A Nemzeti Színház drámabírálói is csak ilyen lektorok voltak. Hogy a működésük kifogástalan vagy kifogásolható, hasznos vagy haszontalan volt-e? - erre a kérdésre csak az felelhet, aki a Nemzeti Színházat igazgatja vagy valaha igazgatta.