Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 17. szám · / · Figyelő

Halász Imre cikksorozata

A "Nyugat" szeptember 15-iki számában egy cikksorozat indul meg Halász Imre tollából ily cím alatt: Egy letűnt nemzedék. E cikksorozat az 1867-ki kiegyezés előkészítésében és keresztülvitelében s később egész a 19-ik század végéig szerepelt legkiválóbb magyar államférfiakkal fog foglalkozni.

A ma élők közül már nagyon kevesen ismerhették közéletünk jeleseinek e ma már kihalt nemzedékét.

A cikksorozat szerzőjét a Nyugat olvasói Széchenyiről írt tanulmányából s e folyóiratban megjelent egyéb közleményeiből ismerhetik. E veterán publicistánk 1865-től 1900-ig tevékeny működést fejtett ki a hazai sajtóban mint vezércikkíró. 1867-ben Lónyay pénzügyminiszter oldala mellett különösen a kiegyezés pénzügyi részének létrehozása körül, később id. gróf Andrássy Gyula miniszterelnök mellett mint sajtófőnök működött. Volt alkalma érintkezni ama korszak összes aktív államférfiaival.

Azok közül a kis számú nagy újságírók közül való, a magyar publicisztika hőskorának bajnokai közül, akik osztoztak a nagy államférfiakkal úgy a kigondolás, mint a keresztülvitel munkájában. Művészete, mely akkor alkotásban és izgatásban ragyogott, most mint emlékezet fog nem csökkent fénnyel rávilágítani újabb történetünk e legnevezetesebb s nemzedékünk előtt legismeretlenebb korszakára.

A cikket számról-számra megszakítás nélkül adjuk közre.