Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 17. szám · / · Bíró Lajos: Szeptember

Bíró Lajos: Szeptember
- Egy jó férj története -
XV.

Harmadnap bejöttek hozzá az irodájába. Egy lány keresi.

- Micsoda lány?

- Valami cseléd.

- Jöjjön be.

Bejött. Köszönt.

- Kezét csókolom, nagyságos úr.

Megismerte.

- Az én cselédem - gondolta keserűen.

A cseléd egy rózsaszínű borítékot adott át neki. Felbontotta. "Kültyél aszonal Ötven Forinntott". Ez volt a levél. Lehajtotta a fejét. Már tegez is, - gondolta. A tárcája után nyúlt. Azután eszébe jutott valami.

- Egyedül van a kisasszony? - kérdezte.

A cseléd habozott.

- Igen - mondta azután.

Vajda felállott, néhány ezüstforintot nyomott a lány kezébe és még egyszer megkérdezte.

- Egyedül van?

A lány beszédes lett:

- Nincs, nagyságos úr, bizony nincs. Tegnap óta ott van nála az a bizonyos Bese István. Italra kell a pénz.

Vajda megfordult, szomorúan mosolygott, utálta magát. Átadta a pénzt a cselédnek.

- Na vigye el italra - mondta.

A cseléd elment. Ő nem tudott tovább dolgozni. A két karját rátette az íróasztalára, a karjára ráhajtotta a fejét és mozdulatlanul feküdt sokáig.

Másnap délben a felesége félrehívta és leültette.

- Gyula - mondta könyörgő hangon, - Gyula, mondd meg, mi bajod?

- Semmi...

Az asszonynak könnyes lett a szeme, a hangjában zokogás remegett, megfogta a kezét és könyörgött.

- Mi bajod? Mondd, mi bajod?

- Semmi.

Az asszony felsóhajtott.

- Gyula - mondta -, ma itt volt Bánó. Azért jött, hogy megkérdezze, tudom-e én, hogy mi bajod van. Ő is látja. Hetek óta nem tudsz dolgozni. Sápadt vagy. Beteg vagy. Ő azt mondja, sok pénzt is veszel ki. Mi van veled?

Vajda úgy érezte, hogy könnyek jönnek a szemébe, úgy érezte, mindjárt sírni fog, vallani akart, azután eszébe jutott az asszony fogadalma, megreszketett, felugrott.

- Semmi bajom sincs - mondta.

Az asszony sírni kezdett. Vajda nem bírta el ezt a sírást.

- Hermin - mondta -, majd, majd... A napokban majd beszélünk róla... Majd beszélünk... Most ne...

Elment. Este az asszony megint beszélni akart a dologról.

- Hermin - könyörgött Vajda -, most ne... Én majd megmondom. Magamtól.

- Hát jó - mondta az asszony.

Harmadnap egy piszkos kis fiú állított be Vajdához az irodába.

- A kisasszony üzeni - mondta -, hogy tessék azonnal jönni.

- Micsoda kisasszony?

- A kisasszony. A Novák Juliska kisasszony. A Szondy utcából.

Vajda bámulva nézett a gyerekre. Most hallotta először a lány nevét. A Novák Juliska kisasszony... Hát Novák Juliskának hívják.

- Hogy azonnal tessék jönni - mondta a fiú.

- Miért? Minek?

- A kisasszony beteg. Doktor van nála.

Vajda vette a kalapját és elment. A lakásban egy alacsony, öreg úr jött elébe. Az orvos volt.

- Őnagysága - mondta -, azt közölte velem, hogy uraságod a legközelebbi hozzátartozója. Uraságodat értesítem tehát róla, hogy az a jó reménység, amellyel őnagysága járt, fájdalom, megsemmisült.

- Mi? Mi? Mit?

- Kérem - mondta bosszankodva az orvos -, meg kell mondanom, hogy egy jövendő élet megtartásának éppenséggel nem az a módja, amelyet őnagysága választott. Egy hetes alkoholmérgezés... és, amint hallom, tegnap egész éjszaka őrült táncolás itt a szomszédban egy piszkos táncteremben - így nem szabad élniök a jövendő anyáknak. Őnagysága egyébként két nap múlva talpon van.

Az orvos azután elment. Vajda be sem nézett a lányhoz. Megfordult. Ki az utcára. Kint felemelte a fejét, nagy lélegzettel szítta be a levegőt, kitárta és megrázta a karjait, az egész teste remegett az örömtől és boldogan dadogva hangosan mondott néhány értelmetlen szót.