Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 7. szám

GELLÉRT OSZKÁR: A KENDŐ

Lujza egyedül volt, mikor Károly, az orvos belépett. Kellett, hogy hellyel kínálja, de mindjárt beszélni kezdett, nehogy Károly megelőzze. Hogy Béla fia lent sétál a parkban Vilmával. De azért várja meg, jönnie kell már, esteledik. Hogy milyen kedves teremtés Vilma s mennyire összeszokott a két gyerek. Hogy a lány szülei ma reggel a szomszéd faluba hajtattak, valami ismerősük meglátogatására, aki most érkezett Budapestről. És rábízták estig. De már igazán ideje, hogy feljöjjenek; és idegesen az ablak felé indult.

Károly útközben megfogta a kezét. Darabosan beszélt:

- Sohasem fog nekem egy percet szánni? Ma, mikor úgy lehetne, ma sem? Milyen türelmetlen!

Az asszony szorongva felelt:

- Nem vagyok. De már esteledik és a gyerekek. Hát mondja, amit akar. Sok dolga volt ma? Sokan érkeztek? Nem tudja?

Ebben a pillanatban szerencsére Vilma futott fel a pár lépcsőn és besurrant az ajtón. Lujza véletlenül úgy állt, hogy a lány észre sem vette a háta mögött Károlyt.

- És Béla? - kérdezte az asszony ijedten.

- No most jól megtréfáltam - lihegte a lány. - A háta mögött fölkerültem, oszt' itt a folyosón a szekrény mellé elbújtam. Szegény! Majd kikiáltok utána az ablakon.

Már-már futott az ablak felé. De észrevette Károlyt.

- Kisasszony.

A lány arcát elöntötte a vér. Nagyon szégyellte magát a szelessége miatt. Kezét nyújtotta az orvosnak, de Lujzára nézett.

- Megyek, fölhívom Bélát - mondta. Úgy hitte, ezzel kell jóvátennie a hibáját.

- Ugyan kedves, majd én lekiáltok. Várjon.

Helyette Lujza ment az ablakhoz. Károly a szivarját nézte. Aztán, lopva, a lányt. Tetszett neki a zavara. Az egész lány.

De alulról fölhangzott a Béla csökönyös hangja:

- Azt hiszi, nem tudom, hogy fölment? Most csak jöjjön le értem a kisasszony. Most csak jöjjön le értem.

- De Béla!

Béla fölszólt:

- Csak hadd jöjjön le értem.

Lujza Vilmára nézett.

- No jöjjön ide neki az ablakhoz.

Vilma odament. De hallgatott. Lujza leszólt:

- Hát jössz-e most? Látja - fordult a mellette álló Vilmához - még így se jön. Bolondosom! - mondta feddőn, boldogan. - Hát menjen le érte kedves - és megsimogatta Vilma arcát.

- Ma beszélnünk kell. Kell - mondotta Károly gyorsan, mikor Vilma kiment.

- Nem, ma ne - kérlelte az asszony. - Hol? Hiszen nem lehet - tette hozzá.

- Nos, megvan még az orrocskája? - kérdezte Béla Vilmától, akit kézen vezetve hozott a szobába. - Idegenek! Mi közünk velük? Nekem az egész világ - megcsókolta az anyja kezét, közben az orvosra nézett - idegen.

Az anyja meglátta a tekintetét és kétségbeesetten kérdezgette önmagát: észrevett volna valamit? Pár nap óta különösen dühös pillantásai vannak Károly számára. Pedig nincs oka, még nincs oka, még. Holnap? Ma este? A fia csak előrelátó. Tehát félti őt.

Károly fölállt, bement Bélával a másik szobába, de hamar végzett az esti utasításaival. A következő percben már kijöttek.

Az orvos menni készült.

Vilma, aki előbb leült és Lujza biztatgatására, hogy a szülei úgyis átküldenek érte, ha megjönnek, a kalapját is letette: most fölállt. Egyszerre menni akart ő is.

- Nagyon késő lesz.

És valami húzta, hogy Károllyal együtt menjen, hogy elvigye ezt az embert innen, magával, egyszer s mindenkorra. Úgyis a villájuk mellett megy el, ha hazamegy. Vilma hirtelen bátor lett és nem röstellte kimondani, még mosolygott is hozzá:

- És a doktor úr arrafelé jön.

Károly ekkor, mert éppen az asszony mellett állt, titokban megszorította a kezét. Aztán nyíltan, egyenesen feléje fordult:

- Asszonyom, azt mondta előbb, erős főfájása van és hogy szeretne kissé a levegőre menni.

Lujza vontatva, de biztosan felelt:

- Igen. - S a lányhoz fordult hirtelen. - És majd megnézem, hogy odahaza vannak-e már a szülei. Addig -

- Itt marad - mondta gyorsan Béla és kivette Vilma kezéből a kalapot.

Búcsúztak. Lujza ígérte, hogy pár perc múlva visszatér. A két gyerek egyedül maradt.

- Fél tőlem? - kérdezte mohón Béla. Feleletet nem várt és folytatta: - Adja ide azt a szűzmáriát.

Vilma felvetette a fejét.

- Minek? Nem adom.

Béla szemében meglobbant egy haragos láng.

- Úgy látszik, azért ragaszkodik hozzá olyan nagyon, mert a doktor ment érte a tombolán. Szégyellje magát!

A lány egy pillanatig zabozott, aztán leszakította a joujout a karperecéről és az asztalra dobta. A joujou a földre gurult.

- Itt van.

Béla utánanyúlt.

- Csókolja meg, hiszen a doktor ment érte a tombolán. Drága nyeremény. Csókolja meg.

- Hagyjon, hagyjon. Én nem maradok magával egy percet sem.

Béla visszarántotta az ajtóból.

- Csókolja meg.

- Durva.

- Nekem adja?

- Nem! Nem való ilyen pogány kezekbe.

- Akkor csókolja meg és én visszaadom.

- Nem.

- És én is megcsókolom. Jó? - ezt szomorúan, már minden gúny nélkül mondta a fiú.

- Nem kell - felelt konokul a lány.

Béla elengedte a kezét. A pamlagra vetette magát és sírt.

- Maga szereti őt, látom, szereti.

Vilma szemöldöke hirtelen megrándult. Odament a fiúhoz és megsimogatta a karját.

- Maga igazán beteg. - És ebben már volt valami gúny.

Béla legalább úgy érezte. Felugrott.

- Tudom, tudom! Ezért is szereti őt! Ő egészséges s méghozzá: Aeskuláp papja! Az!

- Megint bolond - csitította Vilma. - Hát mit akar tőlem?

Béla a földre nézett, úgy ismételgette:

- Maga beteg. Beteg. Tudom. - Fölvetette a fejét és kiabált:

- Hát nem jobb, ha tudom, mint ha titkolnák előttem és titkolnám magam előtt?

- Ugyan Béla, legyen esze.

- Beteg. Igen. Amennyire maga. - Megrázta a lányt. - Maga! Érti!?

Vilma mosolygott:

- Igen no, csak csillapodjék.

- Mosolyog. Nem tudja. Titkolják előtte. Hát nem látja?!

Hadart:

- Körül mindenki, egytől egyig, ezen a fürdőn, ahová mást nem is hoznak, csak aki... Hát nem látja? Hát sohase nézett még körül, maga körül, itt van, maga is itt van, itt van.

Megnyugvással nagyot lélegzett:

- Itthon van.

Vilma összeborzongott. A hangja elcsuklott.

- Béla... nem, hazugság... ez...

- Beteg vagy.

A lány eltakarta a szemét.

- Nem, nem!

- Olyan beteg vagy. Olyan. És meg fogsz halni. Mint én.

A lány sikoltott.

- Soha!

- Éppen úgy, mint én.

A lány az ablakhoz támolygott.

- A doktort! Meg akarom tudni. - Kétségbeesetten rágta az ujjait. - Meg akarok tudni mindent! Mindent!

Béla lassan hozzáment, lefogta a kezeit és kinézett az ablakon.

Vilma már őrjöngött.

- Meg fogok esküdni neki, hogy nem teszek kárt magamban. Csak mondja meg, mondja meg! Bizonyosat akarok tudni, bizonyosat kell tudni... hisz ez így: iszonyú!

- Nem látom, nincs a parkban - mondta Béla. Már sajnálta a lányt. A kegyetlenkedő hajlama lelohadt.

- De igen. Ott vannak, együtt még - kiáltotta a lány és tényleg: a fák között most látható lett Lujza és Károly alakja.

- Nem látom - mondta újra Béla.

- Ó, látja maga jól, csak nem akarja!

Béla elfordult az ablaktól. Csöndesen könyörgött:

- Vilma.

- Hiszen látja őket, hát mért nem néz oda? Nem néz oda?

- Vilma.

- Átölelte! mostan átölelte és maga nem néz oda?

- Vilma! Rám nézzen. Rám nézzen. - Elrántotta az ablaktól. - Rám.

- Én meg akarom tudni - mondta a lány, de a hangját valami szörnyű csalódás egészen szárazzá tette. - Bizonyosat akarok.

- Azt hiszi talán, ő megmondaná az igazat? Ő se különb. Ő is hazudik nekünk. Mindenki hazudik nekünk.

Magával vonta a pamlagra a lányt.

- Bizonyosat? Hát van-e nagyobb bizonyosság, mint a halál?

A lány dermedten szólt:

- Isten! Ó édes jó Isten - és a feje aláhanyatlott.

- Addig, addig, nem tudna szeretni legalább addig? Vilma, ha összeesküdnénk ellene, mi ketten?

- Vezessen le - lehelte a lány, de arra sem volt képes, hogy fölálljon.

Béla elébeült a szőnyegre.

- Most a kert túlsó végén járhatnak, hadd higgyék, hogy már lementünk... Lecsavarom a lámpát, még fel találnak jönni és maga sír...

Felállt. A lány kérlelte:

- Nem... nem engedem Béla.

De Béla indult, visszanézett, aztán lecsavarta a lámpát.

- Legalább azt hiszik, hogy lementünk. Így.

Visszament a lányhoz, újra elébeült és a fejét az ölébe ejtette.

- Szereti a sötétet?

- Béla, engedjen.

- Milyen jó, mikor a vonalak nem élesek, nincsenek is vonalak... ez a homály, ez a feketeség, milyen jó, ugye? Mikor nincs korai ránc az arcon meg kiálló ér, ugye? Most nem lát, most csak a karom szorítását érzi... erős még, elég erős - boldogan mondta - érzi-e, hogy milyen erős még?

- Az istenért, Béla.

- Itt a szemébe süt valami kerti lámpa fénye...

Végigsimította ott; felállt és az ablakhoz ment. Leeresztette a függönyt.

- Így, most egészen sötét van.

Tapogatózva visszaindult, de megbotlott.

- Vilma! nincsen itt, hol van?

Megkapta a lány kezét.

- Vilmám!

A lány ellenállt, ki akarta szakítani magát.

- Összekiabálom a házat, engedjen!

De a fiú hozzáomlott.

- Méreg a tied is, az enyém is. Az ajkad.

Megcsókolta.

- Nem, nem láttál, ugye? Daliának láttál ugye? Kis mindenségem, hol a kezed, a kezed? A kezed.

Köhögési roham fogta el s a következő pillanatban ömlött belőle a vér. Fulladozva mondta:

- A lámpát! Csavarja fel a lámpát! Megfúlok így a sötétben, lámpát, segítség!

- Nem látom, merre van - mondta a lány és egészen elalélt.

Most léptek hallatszottak. Aztán tompított beszélgetés az ablak alatt.

- Fönt sötét van. Úgy látszik, utánunk jöttek. Pedig az este hűvös. Nem fázik?

- Bélának biztosan volt esze, hogy felöltőt vegyen. De a lány: egy kis vékony ruhában...

- Neki kevésbé árthat.

- Úgy gondolja?

- Mindössze vérszegény.

- És fiatal, ugye?

- Nem azért, de maga is megfázhatik...

- Pedig én azt hittem, hogy a lány is.

- Semmi esetre sem. Miből hitte?

- Ezen a fürdőn...

- Nem. Épp olyan kevéssé, mint például én.

- Pedig én azt hittem...

- Hát ne őt féltse, hanem siessen és hozzon le egy kendőt magának.

- De nagyon öreg lehetek! hogy úgy félt... Én nem fázom.

- Hiszen reszket.

- Semmi... De mondja igazán, az a lány...

- Nem, nem, ha mondom. Kutyabaja!

- Pedig én azt hittem.

- Hát menjen már a kendőjéért. Akarom.

- Megvár?

- Természetesen.

Most kopogás hallatszott a lépcsőkön. A következő percben Lujza benyitott.

Felcsavarta a lámpát és anélkül, hogy körülnézett volna, a szekrénybe nyúlt. Kivette a kendőjét.

Mikor magára akarta vetni, akkor hirtelen megfordult. Meglátta Bélát a földön.

Hozzárohant és sikoltva esett melléje.

- Fiacskám, fiacskám, mi történt?

A sikoltásra Károly felfutott és Vilma kinyitotta a szemét. Mikor az orvost meglátta, térden kúszott hozzá és a kezét könyörögve nyújtogatta feléje. Károly szelíden eltolta, Béla mellé térdelt, kigombolta a fiú kabátját és intett Lujzának. Ketten fölfogták és lassan a pamlagra fektették.

A fiú eszméletre tért. Megismerte Károlyt és az anyját. Aztán mintha keresett volna még valakit. És mikor meglátta Vilmát Károly lábai előtt, minden erejét összeszedte. A ráhajoló két ember nyakát körülölelte. Meg akarta magának tartani a lányt. Meg kell, hogy tartsák neki a lányt. És hálásan nézett a két emberre. Segítsenek neki. Egymáshoz tolta a két ember fejét.

Károly az ajtóhoz sietett, kikiáltott a szobalánynak és rábízta Vilmát. Kísérje haza. Az asztalon meglátta a kendőt, amit Lujza kikészített magának. Gyorsan rádobta a lány vállára.