stílus 1 (fehér) stílus 2 (fekete) stílus 3 (epa)

Bibliográfia

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtár- történeti szakirodalom 2002-ben

Rövidítések:

KF

=

Könyvtári Figyelő

KK

=

Könyv és Könyvtár

KKK

=

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

KN

=

Könyv és Nevelés

MG

=

Magyar Grafika

MK

=

Magyar Könyvgyűjtő

MKsz

=

Magyar Könyvszemle

NMunkmozgTört

=

A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből

VMeKvtÉrt

=

A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője

 

 

 

Egyház és művelődés...

=

Egyház és művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből. Szerk. biz.: G. Szabó Botond, Fekete Csaba, Bereczki Lajos. Debrecen: Tiszántúli Ref. Egyhker. és Koll. Nagykvt., 2000. 504 p. ill.

Erziehungswissenschaft...

=

Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. Aufklärische Traditionen – deutscher Einfluß – nationale Eigenständigkeit. Hrsg. Klaus-Peter Horn et al. Bp.: Osiris K., 2001. 441 p.

Fejezetek 17. századi...

=

Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása. 2000. október 12. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Bp.: OSzK: Osiris K., 2001. 261 p. ill. (Libri de libris)

Festschrift für András Vizkelety...

=

„swer sínen vriunt behaltet, daz ist lobelîch”. Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Hrsg. Márta Nagy und László Jónácsik... Piliscsaba: Bp., Kath. Péter-Pázmány-Universität Philosophische Fak., 2001. 608 p., ill.

Hatszáz év...

=

Hatszáz év neveléstörténetéből. Neveléstörténeti konferenciák 1997–1998. Szerk. Balogh László. Bp.: OPKM, 2000. 214 p. (Neveléstörténeti füzetek, 17)

Jubileumi csokor...

=

Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmányok. Szerk. Rozsondai Marianne. [Bp.]: Argumentum K., 2002. 433 p. ill.

A középkor szeretete...

=

A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Bp.: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tansz., 1999. 545 p.

Magyar tanító...

=

Baska Gabriella, Nagy Mária, Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901. Pécs: Iskolakultúra, 2001. 136 p. ill. (Iskolakultúra, 9)

Média-, nyomda- és...

=

Bárány Anzelm: Média-, nyomda- és könyvszakmai privatizáció (1988–1998). Bp.: GJW-Consultatio, 2000. 302 p.

A nemzeti könyvtár...

=

A nemzeti könyvtár kisnyomtatványtára. Szerk. Cseh Mária. Bp.: OSzK: Osiris K., 2002. 204, [27] p. (Libri de libris)

Szinnyei József emlékezete...

=

Id. Szinnyei József emlékezete. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba: M. Tudománytört. Int., 2002. 323 p.

Uralkodók és corvinák...

=

Uralkodók és corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. 2002. május 16–augusztus 20. Szerk. Karsay Orsolya. Bp.: OSzK, 2002. 286 p. ill.

 

 Általános és összefoglaló munkák, elvi kérdések

Borsa Gedeon: Az 1801 előtti retrospektív magyar nemzeti bibliográfia a harmadik évezred küszöbén. In: Fejezetek 17. századi... 143–160.

Egyetemes könyv- és könyvtártörténet, 19–20. század. Szöveggyűjtemény. Összeáll. és szerk. Bényei Miklós. Debrecen: DE Mat. és Inf. Int. 2001. 312 p.

Fülöp Géza – Szelle Béla: Könyv és társadalom Magyarországon 1–4. = MK 2001. 3. 20–21.; 4. 18–19.; 5. 18–19.; 6. 18–19. [Másodközlés]

Gerő Gyula: Kiáltvány (kiáltás) a hétköznapi könyvtártörténet-írásért! = KKK 2001. 7. 3–12.

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Bényei Miklós: Téka-tükör 2001. Könyvek, cikkek Hajdú-Bihar megye könyvtárairól = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 2002. 2. 45–55.

A Bercsényi 28–30 című kiadvány repertóriuma [1963–1988]. Összeáll.: Bényi Csilla = Ars Hungarica 2002. 2. 387–410. ill.

Csapodi Csaba tudományos munkásságának bibliográfiája (1931–2000). Összeáll. Tóth Gábor. In: Jubileumi csokor... 405–433.

Czegle Imre: A sajtó (periodika) zsengéi. Röplapok–újságlapok–röpiratok (1503–1730) a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárában. Sárospatak: Sárospataki Ref. Koll. Tud. Gyűjt., 2001. 211 p. ill. (Acta Patakina, 7)

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2001-ben = MKsz 2002. 4. 454–466.

A Dévai Ferences Rendház 1850 előtti könyvei. Katalógus. Összeáll. Szabó Henriette. Bp.: OSzK: Osiris K., 2002. 179 p. (Nemzeti téka)

Dörnyei Sándor: A magyar orvostörténeti irodalom 1715–1944. Piliscsaba: M. Tudománytört. Int.; Bp.: M. Orvostört. Társ., 2002. 455 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 29)

Dunakanyar. Repertórium 1965–1999. [Összeáll.] Pethő Zsoltné Németh Erika. Szentendre: Pest Megyei Kvt., 2001. 130 p.

Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Bp.: OSzK; Szeged: Scriptum Rt., 2002. LXVIII, 433 p. (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai, 5)

Az Esély repertóriuma 1997–2001. Összeáll.: Haraszti Judit. = Esély 2002. 1. 131–137.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa (BCB Cat.) Készítette Klinda Mária. Bp.: FSzEK: OSzK, 2001. XXXVI, 761 p. ill.

Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526–1726. Jegyzékszerű források. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szeged: Scriptum Rt., 2001. 499 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/1)

Magyar művészeti folyóiratok repertóriuma IV. Összeáll. Kopócsy Anna = Ars Hungarica 2002. 1. 167–188. [Kut (1926–1927); Uj Szin (1931)]

Radnai József: Kisebb lapok tartalomjegyzéke. Székesfehérvár: M. Alumíniumipari Múz., 2000. 38 p. (Ipartörténeti Források, 8) [Terv és Munkaverseny Híradó (1948–1949); Gánti Bauxit Híradó (1956); ALUTERV-Híradó (1964–1965); ASZGY-Híradó (1984–1989)]

Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica. Magyar katonai nyomtatványok. Válogatott bibliográfia, II. = Hadtörténelmi Közlemények 2002. 2. 463–530. ill.

[Rubicon] Repertórium. 1–126. szám (1990/1–2002/12) = Rubicon 2002. 12. 68–93.

Savaria a Vas Megyei Múzeumok értesítője. Vol. 1–25 (1963–2002) és a Praenovica Folio Historico-Naturalia Vol. I–IV. (1981–2001) periodikában megjelent, illetve sajtó alatt lévő tanulmányok repertóriuma. Összeáll. Keresztesné Székely Katalin és Szabó Gizella = Savaria 26. 2001. 189–251.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (a történelmi Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegyék) sajtóbibliográfiája (1845–2000). Szerk.: László Gézáné Szarka Ágota. Nyíregyháza: Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2002. 523, [7] p. ill.

Uroševič, Danilo: A Naše Novine válogatott repertóriuma. Bp.: Szerb Orsz. Önkorm., 2000. 485 p. [A Naše Novine, (1945–56), Sloboda (1945–46), Novi Svet, Pionirska Danica (1955–56) válogatott repertóriuma és a lapok története (1945–56).]

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Cseke Péter: Kultúra és hatalom. Cenzúrapolitika Romániában (1919–1989) = Nyelvünk és Kultúránk 2002. 5. 5–21.

Granasztói Olga: A tiltott francia könyvek sorsa Magyarországon (Válogatás a cenzúrahivatal aktáiból) 1780–1810 = Sic Itur ad Astra 2000. 4. 47–76.

Hegedűs Zoltán: Sajtó és irányítás a Kádár-korszak végén = Médiakutató 2001. 2. 15–60.

Molnár András: Kossuth cenzúrázott országgyűlési beszéde (1848. február 8.) = Századok 2002. 4. 909–926.

Molnár Antal: A horvát és magyar katolikus bibliafordítás és a római inkvizíció = MKsz 2002. 1. 24–37.

Pomogáts Béla: Irodalom a hatalom szorításában. A cenzúra és az öncenzúra formái = Életünk 2002. 9. 768–776.

Timkó György: Miért és mióta van impresszum? = MG 2002. 6. 99–102.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

N. Abaffy Csilla: Magyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK Kézirattárában. In: Jubileumi csokor... 15–30. ill.

Boreczky, Anna: Imitation und Invention. Beobachtungen zur Entstehungs-Geschichte der Illustrationen der Budapester Concordantiae Caritatis-Handschrift = Acta Historiae Artium 1999/2000. 1–4. 1–62. ill.

Budai Erzsébet – Kiss Sebestyén: Az Országos Széchényi Könyvtár négy Sallustius-kézirata = KK 24. 2002. 105–110.

Dercsényi Dezső: A Képes Krónika egy miniatúrájáról = MKsz 2002. 2. 157–159.

Dömötör Adrienne: A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei = Magyar Nyelv 2002. 4. 450–461.

Gömöry-kódex 1516. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Közzéteszi és a bev. írta Haader Lea és Papp Zsuzsanna. Bp.: MTA Nyelvtud. Int., 2001. 797 p.

Jakab László – Kiss Antal: A Festetics-kódex ábécérendes adattára. Debrecen: DE M. Nyelvtud. Tansz., 2001. 342 p. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár, 9)

Kovács Zsuzsa: F. Fráter munkái: Kazinczy-kódex és a Tihanyi-kódex = Magyar Nyelv 2002. 3. 364– 380.

Madas Edit: Magyar nyelvű kódexirodalom (1440 k.–1530 k.). In: Uralkodók és corvinák... 157–162.

Molnár Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom értelmezése = Magyar Nyelv 2002. 4. 464–469.

Pócs Dániel: Exemplum és analógia. A firenzei Psaltérium-corvina kettős címlapjának narratív struktúrája. In: Uralkodók és corvinák... 71–80. ill.

Pócs, Dániel: Holy Spirit in the Library. The frontispiece of the Didymus corvina and neoplatonic theology at court of King Matthias Corvinus = Acta Historiae Artium 1999/ 2000 1–4. 63–212. ill.

Rozsondai Marianne: Kinek készült valójában Nagylucsei Orbán Psalteriuma? In: Jubileumi csokor... 233–248. ill.

Solymosi László: A perjogi írásbeliség első százada = Vigilia 2002. 7. 521–527.

Szendrei Janka: Kottás töredékek a magyar középkorból. Kiállítás az MTA Zenetörténeti Múzeumában. Bp.,[MTA ZTI], Amulett ’98 Kft. 2000. 68 p. ill.

Szépe, Helena Katalin: Társadalmi és művészeti identitás miniatúrákkal díszített velencei okiratokban = A Szépművészeti Múzeum Közleményei 2001. 95. 59–78., 185–197. ill.

Török Gyöngyi: A Magyar Anjou Legendárium eddig ismeretlen lapja a Louvre-ban. In: Jubileumi csokor... 301–319. ill.

Vizkelety András: A Leuveni Kódex egyik középkori állomáshelye. In: Jubileumi csokor... 369–378.

Wehli Tünde: Négy wolfenbütteli corvina. In: Uralkodók és corvinák... 103–105.

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő munkák

Molnár József: Vázlat a latin nyomdabetűk történetéhez a kezdetektől Misztótfalusi Kis Miklósig. In: Fejezetek 17. századi... 163–178.

Ofszetforma-készítés. In: Kovács Gyula: Ofszetmester. Bp.: Nyomdász K., 2001. 9–21. ill. [Az ofszetnyomás történetéről]

Tóth-Orowan Lóránt: Sztereotípiák a nyomdászatban és a beszédben = Papíripar 2002. 2. 65–66.

15–16. század

Bánfi Szilvia: Az Fiú is Jehovah. Ismeretlen művek Komlós András műhelyéből. In: Egyház és művelődés... 9–26.

Borsa, Gedeon: Über deutsche Buchdrucker des 15. und 16. Jahrhunderts in Ungarn. In: Festschrift für András Vizkelety... 241–245.

Gécs Béla: Vándornyomdászok = MG 2002. 1. 89–91.

-perso- [Persovits József]: A nyomda ördöge = Typographia 2001. 1. 8.

Persovits József: A nyomtatott betű és a helyesírás a magyar könyvnyomtatás kezdeti időszakában = Pannon Tükör 2002. 1. 49–51. [Másodközlés]

Urbán László: Kultúra és egészségügy a Nádasdyak idején. In: Sárvár története. Szerk. Söptei István. Sárvár: Önkorm., 2000. 191–209.

17. század

Borda Lajos: Páduai Julius Caesar kereskedelmi számtanának ismeretlen kétnyelvű kiadása (Brassó, 1684) = MKsz 2002. 1. 46–55. ill.

V. Ecsedy Judit: A 17. század első felének nyomdai körképe és részmérlege. In: Fejezetek 17. századi... 37–62. ill.

V. Ecsedy Judit: Az eperjesi nyomdászat kezdetei = MKsz 2002. 1. 10–23. ill.

Fekete Csaba: Tótfalusi Kis Miklós felmentése = Egyháztörténeti Szemle 2002. 1. 139–142.

Petrőczi Éva: Tótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz Ferenc barátsága = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 10. 2002. 21–29.

Pilinyi Péter: Az első nyomdász nemes hazánkban = Typographia 2002. 11. 12. [Szenczi Kertész Ábrahám]

Postma Ferenc – P. Vásárhelyi Judit: Zwei unbekannte ungarischsprachige Lobgedichte aus Franeker = MKsz 2002. 1. 55–68.

Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld és a gyulafehérvári tankönyvkiadás a XVII. században = MKsz 2002. 3. 249–271. ill.

18–19. század

Fabini, Joannes Theophilus: Doctrina de morbis oculorum. Pest: Wigand, 1831. Hasonmás kiadás. Szerk.: Kovács Bálint. Bp.: Tudomány K., [2000]. 370, [16] p.

H. K. [Horváth Károly]: Egy magyar nyomdász család a XVIII–XIX. században = Typographia 2002. 6. 15. [Trattner-család]

Köpeczi Béla: Klement János Mihály epithalamiuma = MKsz 2002. 1. 68–73.

Perger Péter: Misztótfalusi Kis Miklós betűinek 18. századi továbbélése. In: Fejezetek 17. századi... 235–259. ill.

Péter László: Az első háromszéki nyomda és hírlap = Természet Világa 2002. 5. LXXVII–LXXIX.

Pilinyi Péter: A hangjegymetszés meghonosítója = Typographia 2002. 2. 7. [ifj. Falk Zsigmond]

Pilinyi Péter: Egy bankjegynyomtató viszontagságai = Typographia 2002. 2. 8. [Ábrai Károly és a szabadságharc pénzjegysajtója]

Pilinyi Péter: Író és nyomdatulajdonos a Bel- és Lipótvárosban = Typographia 2002. 8. 8. [Hornyánszky György]

Pilinyi Péter: A nyomdászat és a Typographia magyarosítója: Pusztai Ferenc = Typographia 2000. 1. 8.

Prókai Margit: A miskolci nyomdászat és könyvkiadás a 19. század második felében = Levéltári Évkönyv 11. 2002. 91–108. [Benne: Miskolci nyomdák időszaki kiadványai a 19. sz. második felében]

Prókai Margit: A miskolci nyomdászat és könyvkiadás a 19. század második felében = Szülőföldünk 28–29. 2001. 34–46.

Sikaláné Sánta Ildikó: Kétszáz éves a szegedi könyvnyomtatás. A nyomdászat megjelenése Szegeden = Szeged 2001. 11. 10–15. ill.

Tatai-Baltă, Cornel: L’imprimerie de Blaj (1747–1830) = MKsz 2002. 2. 113–128.

Timkó György: Nyomdászregula 1772-ből = MG 2002. 2. 93.

19–20. század

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–1918. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2001. 350 p. ill.

Gécs Béla: Czeltel Dániel, az Első Magyar Betűöntöde Rt. létrehozója = MG 2002. 5. 67–69.

A Gutenberg-otthon. In: Pilinyi Péter: A Józsefváros története 1897–1927. Bp.: Bp. Főváros Józsefvárosi Önkorm., 2001. 51–54. ill.

Maczó Péter: Tótfalusi Kis Miklós nyomdokain. Mai magyar betűtervezők = MG 2002. 5. 46–51.

Malatyinszki József: A száztíz éves battonyai nyomdászat = MG 2002. 1. 84–86.

Néző István: 135 éves a kisvárdai nyomdászat = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2002. 1. 27–40.

A nyomdák privatizációja. In: Média-, nyomda- és... 130–144.

Persovits József: A Pátria nyomda története (II. rész) = Typographia 2002. 1. 2.

Szerkesztőségek, nyomdák a Józsefvárosban. In: Pilinyi Péter: Józsefváros története 1897–1927. Bp.: Bp. Főváros Józsefvárosi Önkorm., 2001. 55–58. ill.

Könyvművészet, illusztráció, ex libris

Aniszi Kálmán: Aki bibliofilnek született. Gábor Dénes bibliográfus, szerkesztő, könyv- és ex libris gyűjtő = Confessio 2002. 4. 117–121. ill.

Buday György emlékezete. Lengyel András, Nátyi Róbert, Haiman György et al. [Összeállítás születésének 95. évfordulójára] = Szeged 2002. 4. 22–35. ill.

Cseh Mária: Az utca művészete. Benczúr Gyulától Konecsni Györgyig. In: A nemzeti könyvtár... 25 –39. ill.

Csongor Dénes: A kőrajzolás kőkorszaka = MK 2002. 5. 12–13.

Csongor Dénes: Vidéky János ifjúkori grafikai munkái = Művészettörténeti Értesítő 2002. 3–4. 346–350. ill. [V. J. (1827–1901)]

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár ex librisei. Bp.: Balassi K.; Kolozsvár: Polisz Kvk., 2001. 103 p., XCVI to. ill.

Dobó Kocsis Zoltán: „Szomorodott szívvel tudtára adom...” A halotti értesítők arculatváltozása a 18–20. században. In: A nemzeti könyvtár... 41–55. ill.

Géczi János: Az illusztráció formái = Iskolakultúra 2002. 4. 40–55. ill. [A botanikai illusztrálás fejlődése, technikái a reneszánsz idején]

Imre Mihály: Arbor Haereseon. A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum című művének 1592-es kiadásában. In: Egyház és művelődés... 53–81. + [1] t. ill.

Kass János két írása. A magyar tipográfia. Gondolatok a könyvillusztrációról = Szeged 2001. 11. 24–25. ill. [Másodközlés, eredetileg megjelent: 1981 ill. 1988.]

Knapp Éva: „Gyönyörű volt szál alakja.” Szent István király ikonográfiája a sokszorosított grafikában a XV. századtól a XIX. század közepéig. Bp.: Borda Antikvárium, 2001. 361 p. ill.

Knapp Éva – Tüskés Gábor: Szent István király és a Szent Jobb együttes ábrázolása a sokszorosított grafikában. In: Jubileumi csokor... 103–134. ill.

A könyv művészete. Kner Imre rádióelőadása – 1940. = Szeged 2001. 11. 22–23. ill. [Másodközlés, eredetileg megjelent: Gyoma, 1940.]

R. Kutor Beáta: „Mire a lombok lehullanak...” Az első világháborús gyűjtemény. In: A nemzeti könyvtár... 57–91. ill.

Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században. Repr. kiad. Bp.: Balassi, cop. 2001. 135, VII p. [8] t. fol. ill. [Eredetileg megjelent: Bp., 1934] [Függelék: Nagy Zoltán élete és munkássága (1908–1994)]

Németh Nándor (1910–1978) kisgrafikai alkotásjegyzéke (ex libris és alkalmi grafika). A bev. írta: Csiby Mihály. Balatonfűzfő: Palásthy K., 2000. 55 p. ill.

Papp Júlia: „... vitézül védjétek a nemzetet...” (Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásairól) = Geodézia és Kartográfia 2001. 7. 35–38.

Papp Júlia: „... vitézül védjétek a nemzetet...” Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról = Ars Hungarica 2002. 1. 25–48. ill.

Pogány János: Magyar könyvművészet a századfordulón és a szecessziós könyv. 1–3. = Antikvárium 2001. 1. 9–12. ill.; 2. 10–12. ill.; 3. 10–11. ill.

Polačkova, Dagmar: A kassai Východoslovenské Múzeum kiállítási plakátjai, 1920–1938. Krón Jenő és a tipográfiai avantgarde = Művészettörténeti Értesítő 51. 2002. 1–2. 69–84. ill.

Rózsa György: Egy újra hazakerült ritka budai ostromkép = Művészettörténeti Értesítő 2002. 3–4. 342–346. ill. [Justus van der Nypoort és Lerch rézmetszete (1686) és másolatai]

Semsey Viktória: Egy ismeretlen ostromrajz Buda visszafoglalásáról. Sitio y expugnation de la ciudad de Buda (Buda városának ostroma és visszafoglalása) = Aetas 2002. 1. 131–135. ill.

Szarka Anita: Kép–üzenet–képeslap. In: A nemzeti könyvtár... 93–114. ill.

Takó Edit: Díszek és illusztrációk. Metszetek a nagyszombati nyomda kiadványaiban = Szeged 2001. 11. 6–9. ill.

Ürmös Péter: Ex libris a századfordulótól az ezredfordulóig. In: A nemzeti könyvtár... 115–146. ill.

Térképészet

Klinghammer István: A földrajzi szemléltetés korai története. Iskolai térképek, atlaszok, föld- és éggömbök az egykori magyar iskolákban = Geodézia és Kartográfia 2002. 12. 8–14.

Persovits József: Kogutowitz Manó, a modern magyar térképészet megalapítója = MG 2002. 4. 109–110.

Rózsa Gábor: Háromszáz éve született a kör négyszögesítője. Mikoviny Sámuel Szeged-Csongrádban 1730–31. = Szeged 2000. 3. 35–39. ill.

Könyvkötés-történet

Ádám Ágnes: Leletek a könyvtári állományban. 1. Régi könyvek kötésének rejtett titkai, utazás a könyvek belsejébe = KKK 2002. 10. 39–44. ill.

Hesse-Ruckriegel, Ilona: A színes márványpapír = Papíripar 2002. 2. 61–63.

Lente Zsuzsanna: Nagylucsei Orbán psalteriuma reneszánsz kötésének feltárása = KKK 2002. 1. 26–29. ill.

Rozsondai Marianne: Misztótfalusi Kis Miklós Amszterdamban nyomtatott könyveinek eredeti kötései. In: Fejezetek 17. századi... 203–234. ill.

Steinmann Judith: 16. századi zürichi könyvkötések a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában = MKsz 2002. 3. 225–248. ill.

Könyvkereskedelem, -terjesztés

Gécs Béla: Könyvkereskedők = MG 2002. 3. 93–95.

A magyar könyvgyűjtő új kézikönyve III. (1992–1996). A magyarországi könyvárverések (1992–1996) könyv, aprónyomtatvány, metszet és kézirat tételeinek összesített mutatója. [Szerk. és összeáll. Szinainé László Zsuzsa és Földváry András]. Bp., [szerzői kiad.] 2002. 504 p.

Néhány 19. századi antikváriumunkról. Sennowitz Adolf 1888-as gyűjtéséből közli: Gazda István = Antikvárium 2001. 1. 7–8. ill.

Pogány György: Az első magyarországi könyvárverések. 1–2. = Antikvárium 2001. 2. 7–8. ill.; 3. 7–9. ill.

Kiadástörténet

Több évszázadot érintő munkák

Knapp Éva: Officium Rákócziánum. Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai. Bp.: Borda Antikvárium, 2000. 200 p. ill.

Magyar könyvek – magyar századok. Szerk.: Kollega Tarsoly István. Bp.: Tarsoly K., 2001. 416 p. ill.

Szénási Zsófia: Füvesemberek, kirurgusok, orvosok. Adalékok a gyógyítás történetéből = MK 2002. 2. 12–13.

15–18. század

Borsa Gedeon: Ki lehetett Michael de Hungaria? In: Jubileumi csokor... 59–64.

Dukkon Ágnes: Misztótfalusi Kis Miklós, az író és teológus. In: Fejezetek 17. századi... 179–201. ill.

Galambos Lajos: A Váradi Biblia. In: Fejedelmek, forradalmak, vasutak. Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Takács Péter. Debrecen, Erdélytört. Alapítvány, KLTE Tört. Int. 2000. 161–180. (Erdélytörténeti Könyvek, 3)

Győri L. János: Kegyességi sikerkönyvek a 17. században. A Praxis pietatis magyarországi útja. In: Doctrina e Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes, Szabadi István. Debrecen: DRHE; Sárospatak: Sárospataki Ref. Koll. Tud. Gyűjt.: TREL, 2002. 38–50.

Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura. Az uralkodó eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben. Bp.: Universitas K., 2001. 239 p. ill. (Historia Litteraria, 10)

Heltai János: A 17. század első felének kiadványszerkezete. Műfajteremtő elvek és célok. In: Fejezetek 17. századi... 9–35. ill.

 

 

Klinghammer István: Egy „eurokonform” földrajzi tankönyv és iskolai zsebatlasz a XVI. századi Magyarországról. Johannes Honter: Rudimenta Cosmographica (1530/1542) és Atlas Minor (1542) = Földrajzi Közlemények 2000. 1–4. 131–140.

Mazal, Otto: Voraussetzungen und Aspekte der Rezeption der antiken Literatur im Inkunabeldruck. In: Jubileumi csokor... 191–211.

Paczolay Gyula: Az első magyar közmondásgyűjtemény és szerzője Baranyai Decsi Csimor János = Ethnica 2001. 3. 81–90. ill. [Adagiorum... (Bártfa, 1598)]

Pavercsik Ilona: Evangélikus, református vagy protestáns? In: Fejezetek 17. századi... 95–122. ill.

Pázmány Péter: Imádságos könyv (1631). Sajtó alá rend. Sz. Bajáki Rita, Hargittay Emil. Bp.: Universitas K., 2001. 330 p. ill. (Pázmány Péter művei. Kritikai kiadás, 3)

Pázmány Péter: Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága és rövid intés a török birodalomrul és vallásrul (1605). Sajtó alá rend. Ajkay Alinka, Hargittay Emil. Bp.: Universitas K., 2001. 304 p. ill. (Pázmány Péter művei. Kritikai kiadás, 2)

Reisz T. Csaba: Hegedűs János: Sopron vármegye új leírása. (Adalék Bél Mátyás földrajzi munkája kijavítási kísérletéhez) = Soproni Szemle 2002. 4. 300–318.

W. Salgó Ágnes: Lelkesítő beszéd Magyarország megsegítésére a török ellen 1594-ből. In: Jubileumi csokor... 249–262. ill.

Szelestei N. László: A barokk prédikációs gyakorlat ellen: Benyák Bernát kiadatlan fordítása 1772-ből. In: Jubileumi csokor... 263–279.

A trónörökös mértankönyve. Közreadja és a bev. tan. írta Rózsa György. [Bp.]: Balassi K.: OSzK, 2001. 22 p. ill. [Kísérőtanulmány A. E. Burckhardt von Birckenstein: Erz-Herzogliche Handgriffe des Zirckels und Linials... (Wien, 1686) c. munkájának reprint kiadásához]

P. Vásárhelyi Judit: Nyomtatott magyar fordításaink 1636 és 1655 között. In: Fejezetek 17. századi... 63–94. ill.

Vekerdi László: Einige Lehrbücher ungarischer Mathematiker der Aufklärung. In: Jubileumi csokor... 351–368.

 

 

18–19. század

Dörnyei Sándor: „Ofner Medizinisch-Chyrurgische Bibliothek” = MKsz 2002. 4. 421–430.

Fehér Katalin: Egy reformkori pedagógiai tankönyvpályázat = KN 2002. 1. 60–64. [Edvi Illés Pál: Első oktatásra szolgáló kézikönyv; Warga János: Vezérkönyv az elemi nevelés és tanításra (1835)]

Lesznicskova, Liljána: Hagyomány és újítás Fazekas Mihály és Petko Szlavejkov kalendáriumaiban = Ethnica 2001. 3. 91–95. ill.

Magyar Erzsébet: Az első magyar egészségtan tankönyvek = KN 2002. 3. 52–57. [Kis József: Egészséget tárgyazó katechismus (Sopron, 1794); Zsoldos János: Diaetetika (Győr, 1814)]

G. Merva Mária: Negyvennyolc a ponyván. In: ’48 kultusza. Tanulmányok. Gödöllő: Gödöllő Városi Múz., 1999. 63–73.

Süvegh Veronika: „...világi énekkel tölté meg a száját...” A Kisnyomtatványtár ponyvagyűjteménye. In: A nemzeti könyvtár... 179–204. ill.

19–20. század

Ábrahám István: A tankönyvellátás változásai a rendszerváltozás után = Iskolakultúra 2002. 2. 75–80.

Bálint Gábor: Gömöri Jenő és a Modern Könyvtár = MKsz 2002. 2. 188–192. ill.

Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban. Bp.: Osiris K., 2002. 170 p.

Hungarian publishing. Ungarisches Verlagswesen. 1999. Ed. Dóra Károlyi. Bp.: Frankfurt ’99 Kht., 1999. 155 p. ill.

Hutira Albin: A Rózsavölgyi és Társa másfél évszázada. Bp.: Athenaeum 2000 K., 2000. 58, [32] p. ill.

Kapronczay Katalin: A tudományos társaságok szerepe a magyar orvosi szakirodalom fejlődésében 1867 és 1914 között = Orvostörténeti Közlemények 2001. 174–177. 5–44.

Kelecsényi László: Ideje van. A ‚Továbbélők’ kézirat- és kiadás-történetéről = Iskolakultúra 2002. 5. 79–84.

A könyvkiadók és könyvterjesztők privatizációja. In: Média-, nyomda- és... 145–205.

N. Mandl Erika: A Lampel-Wodiáner cég színműsorozat-kiadásai és a fővárosi színházaink századeleji műsora = MKsz 2002. 2. 129–145.

Palotai Mária: Egy tiszavirág életű erdélyi kiadó: a Haladás Lap- és Könyvkiadó Betéti Társaság = KF 2002. 1–2. 475–482.

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár nyomdatermékei. Könyvek 1987–1999. Összeáll. Hoffer Katalin. Pápa: Jókai Mór Városi Kvt., 1999. 84 p. [12] t. ill.

Pogány György: Hungária könyvek. Egy bibliofil könyvsorozat 1935–1948 között = KKK 2001. 11. 47–51.

Szénási Zsófia: „Jó magyarság” = MK 2002. 7. 14–15.

Szénási Zsófia: A mulattató írástól a kísértetkastély borzalmáig. Ponyva és lektűrirodalom magyar nyelven = MK 2002. 6. 12–14.

Szíj Rezső: Könyvkiadásunk és könyvkultúránk a Horthy-korszakban 1920–1944. 2., bőv. kiad. Bp.: Szenci Molnár Társ., 2001. 128 p. ill.

Voit Krisztina: A legenda vége – Ráth Mórról. In: Jubileumi csokor... 279–394.

Sajtótörténet

Több évszázadot érintő munkák

Kocsy Anikó: Az a szépséges időszaki sajtó! = KKK 2001. 6. 25–35. ill.

Lakatos Éva: A léghajón való kiadástól a csavargók újságjáig. Sajtótörténeti különlegességek, furcsaságok = MKsz 2002. 3. 272–286.

15–19. század

Debreczeni Attila: Életminta és irodalom. Kármán József: A’ Nemzet’ Tsinosodása = Hitel 2002. 8. 102–111.

Fried István: Kazinczy Ferenc Orpheusa (A 2001-es kiadás margójára) = Széphalom 2002. 12. 43–54. ill.

Hubay Ilona: Egykorú újságlap Drakula vajdáról = MKsz 2002. 1. 41–46. ill.

Milotay Nóra: Female periodical press as a source for socio-political transformation – an introduction = Sic Itur ad Astra 2000. 4. 103–224.

Morvai Zsuzsanna: Előfizetési felhívások, avagy magyar sajtótörténet az aprónyomtatványok tükrében = A nemzeti könyvtár... 149–177. ill.

Pál József: A kortárs olasz költészet Kazinczy Orpheus című folyóiratában = Széphalom 2002. 12. 55–60.

Papp Dezső: A magyar katonai sajtó története 1705-től 1849-ig = Új Honvédségi Szemle 2002. 5. 87–98.

Seidler, Andrea: Systemtheoretische Überlegungen zu einer möglichen Standortbestimmung des ungarischen Pressewesens im 18. Jahrhundert = Hungarian Studies 2002. 1. 97–113. ill.

Id. Szinnyei József sajtótörténeti írásaiból. In: Szinnyei József emlékezete... 47–267. [Másodközlések]

S. Varga Pál: Az Uránia programja és az irodalmi modernizáció hagyományközösségi alternatívája = Hitel 2002. 8. 88–101.

19. század

Barkóczi Jolán: Vasúti lapok a 19. században = A Közlekedési Múzeum évkönyve 12. 1999–2000. 306–316. ill.

Batári Gyula: Az első amerikai magyar hírlap = Antikvárium 2001. 1. 5–6. ill. [Magyar Száműzöttek Lapja, 1853]

Batári Gyula: Az első magyar orvosi folyóirat és szerkesztője: Sándorffy József = Antikvárium 2001. 5. 5–6. ill. [Orvosi és Gazdasági Tudósítások, 1803.]

Boronkai Szabolcs: A „szabadkőműves iga” és a „gyengék vigasza”. Német nyelvű irodalom a 19. század végi Sopronban = Soproni Szemle 2002. 2. 113–125.

Császtvay Tünde: Éhes költő a ‚Veszprém’-mel álmodik. Lapkísérlet az 1870-es évek közepén = Iskolakultúra 2002. 6–7. 49–56.

Fehér Katalin: Egy pedagógiai szaklap a szabadságharc időszakában – a Katholikus Iskolai Lap. In: Hatszáz év neveléstörténetéből... 112–122.

Fehér Katalin: A Felső Magyar Országi Minerva és a művelődés = MKsz 2002. 4. 373–386.

Hencz Hilda: A bukaresti magyar sajtó a XIX. században = KKK 2001. 12. 39–51.

Kiss László: Az 1865-ös pozsonyi Kórházi Szemle – a magyarországi kórházügy első folyóirata = Orvostörténeti Közlemények 2001. 174–177. 113–123.

Kocsy Anikó: Az enciklopédikus lapok kialakulásának sajátos körülményei Magyarországon a XIX. század közepén = KKK 2002. 1. 39–47.

Kosztolánczy Tibor: Egy közjáték tanuságai: Ignotus és a Szerda = Modern Filológiai Közlemények 2002. 2. 100–121.

Molnár András: Kossuth Lajos és Zala megye kapcsolata. 1836–1848. = Pannon Tükör 2002. 2. 19–39. [Törvényhatósági Tudósítások, Pesti Hírlap]

Morvai Zsuzsanna: Női lapok indulása a 19. század elején és a nők olvasóvá érése = KKK 2002. 9. 34–39.

Persovits József: Gutenberg Magyarországon = MG 2002. 6. 106–109. [A Gutenberg c. nyomdászfolyóirat (1865–1867)]

Prókai Margit: A miskolci nyomdászat és könyvkiadás a 19. század második felében. Miskolci nyomdák időszaki kiadványai a 19. sz. második felében = Szülőföldünk 2001. 28–29. 42–44.

19–20. század

T. Knotik Mária: A Szegedi Napló szerkesztőségei, kiadóhivatalai és nyomdái (1878–1922) = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2001. 5–27.

Kocsy Anikó: Forgó bácsi, Benedek apó meg a többiek. A gyermek- és ifjúsági lapokról röviden = KKK 2002. 3. 11–20. ill.

Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs – Budapest – Prága. Bp.: L’Harmattan, 2002. 207 p. ill. (A múlt ösvényén)

Pogány György: Bibliofil folyóiratok Magyarországon I–III. = MK 2002. 5. 18–19.; 6. 16–17.; 7. 20–21.

Szállási Árpád: A Gyógyászat, 100 évvel ezelőtt = Orvosi Hetilap 2002. 7. 357–359. ill.

„Az újságíró lelke van ezekben az ólombetűkben...” Sajtótörténet. Rákosszentmihály, Mátyásföld, Cinkota, Sashalom 1898–1945. Szerk.: Benedek Ágnes. 2., jav. kiad. Bp.: XVI. ker. Önkorm., 2002. 60 p. ill. (Kertvárosi helytörténeti füzetek, 1)

 

 

20. század

Batári Gyula: A Földgömb = Antikvárium 2001. 3. 5–6. ill. [Az 1930-ban alapított folyóiratról]

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Egy ismeretlen szabadkőműves közlöny = MKsz 2002. 2. 186–187. [Pro Libertate, Beregszász]

Bogdány Ferenc: Ötven éves a Képes Nyelvmester = KN 2002. 2. 52–57.

Elek Tibor: Cseppben a tenger. Kis magyar alternatív napilap történet = Bárka 2002. 5. 111–124. [Békés megyei lapok történetéről]

Elekes Irén Borbála: A századforduló feminista folyóirata. A Nő és a Társadalom (1907–1913) = KKK 2002. 9. 40–48.

Farkas László: Az Új Írás születése = Tekintet 2002. 2–3. 28–44.

Cz. Farkas Mária: Balogh József folyóirata: Nouvelle Revue de Hongrie = KK 2002. 155–171.

Cz. Farkas Mária: A magyar irodalom közvetítése a két világháború között a Nouvelle Revue de Hongrie folyóiratban = Hungarológiai Évkönyv 2002. 51–58.

Gaál Endre: A Szegedi Tudományegyetem Acta Historica I–C. számainak története. Szeged: Hungaria, 1999. 59 p.

Gállos Orsolya: Húszéves a szlovén rendszerváltó lap = Európai utas 2002. 4. 60–63. ill. [Nova revija]

Gellért Oszkár és a Nyugat. In: Borbély Sándor: A Nyugat tájain. Tanulmányok és műelemzések. Bp.: Pannonica K., 2001. 85–100.

Hegyi Béla: A párbeszéd vége = Tekintet 2002. 4–5. 187–195. [Vigilia]

Illés Lajos: Illyés Gyula az Új Írás hőskorában. A főszerkesztő krónikájából = Új Horizont 2002. 6. 77–87.

Jemnitz János: La Revue Socialiste (1947–1949) = NMunkmozgTört 2002. 143–157. [Munkás- és szocialista sajtó]

Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–1944) = MKsz 2002. 2. 146–156.

Kőbányai János: A Múlt és Jövő folyóirat első (1911–1914) periódusának képzőművészeti szemlélete = Múlt és Jövő 2002. 2–3. 113–119.

Lengyel András: A Szegedi Napló hirdetési díjszabása (1908) = MKsz 2002. 1. 86–89.

A média privatizációjának eseménytörténete. In: Média-, nyomda- és... 78–129. [„Nyomtatott sajtó”, terjesztés, elektronikus média]

Mellár Tamás: Gondolatok a nyolcvanéves Statisztikai Szemléről = Statisztikai Szemle 2002. 12. 1049–1055.

A Napjainktól az Új Holnapig. Beszélgetés Miskolc irodalmi életéről. [Az elhangzott előadások és hozzászólások írásos változatának közlése]. Porkoláb Tibor et al. = Új Holnap 2002. 4. 81–131. ill.

Négyszögletű kerekasztal 4. Könyv és Nevelés egykor és most. Összeáll. Dömsödy Andrea = KN 2002. 1. 102–103.

Ozsváth Judit: Egy katolikus szellemiségű lap az erdélyi magyar nevelésügy szolgálatában: az Erdélyi Iskola = MKsz 2002. 4. 431–439. ill.

Panaccione, Andrea: Három nemzetközi szocialista folyóirat (1940–1941) [Novij Mir, Novij Puty, Austrian Labour Information] = NMunkmozgTört 28. 2002. 134–140. [Munkás és szocialista sajtó]

Pável Melinda et al.: Adalékok a város sajtótörténetéhez. In: Százhalombatta. Tanulmányok a város történetéből 1970–2000. Százhalombatta: Hamvas B. Vár. Kvt.: „Matica” Múz., 2000. 145–152.

Rózsa Mária: Magyar irodalom a Jung Ungarn című folyóiratban = MKsz 2002. 3. 317–321.

Sipos Balázs: Irodalom és újságírás viszonya a 20. század első felében Magyarországon = Médiakutató 2002. 9. 65–77.

Staar Gyula: Mindhalálig KöMaL. Az utolsó beszélgetés Bakos Tiborral = Forrás 2002. 5. 94–107.

H. Tóth Ilona: A küzdelem folyóirata. Vajdasági honismereti szemle = Szeged 2000. 6. 42–43. ill. [Bácsország]

Virág Jenő: A Limes 15 éve = Limes 2002. 6. 5–7.

Visi Lakatos Mária: Egy „szakközlöny” születése = Statisztikai Szemle 2002. 12. 1097–1112. ill. [Statisztikai Szemle]

Sajtótermékek mint forrásanyagok

Burján Monika: A francia naturalista regény első visszhangjai a magyar sajtóban 1873 és 1880 között = Filológiai Közlöny 2000. 1–2. 34–49.

Fehér Katalin: Egy angol népoktatási módszer sajtóvisszhangja a reformkori Magyarországon = MKsz 2002. 3. 295–301.

Fehér Katalin: Leánynevelés Pest-Budán a 19. század elején a korabeli sajtó tükrében = Budapesti Nevelő 2002. 2. 104–113.

Kereszty Orsolya: Az 1848-as forradalom sajtója a nőkérdésről. In: Hatszáz év... 101–111.

Kocsis Lajos: A volt székely határőrezredek vagyonának visszaadása a korabeli erdélyi sajtó tükrében = Történeti Tanulmányok 2002. 10. 303–313.

Mihály Illés: Nyolcvan éve történt. Lapozgatás a Szegedi Új Nemzedékben – 1919–20. = Szeged 2000. 7. 6–15. ill.

Miklósi-Sikes Csaba: Kolozsvár (és Erdély) 19. századi szobrászata a sajtó tükrében = Ars Hungarica 2001. 2. 281–356. ill.

Müller Gabriella: A spanyol-marokkói háború a korabeli magyar sajtóban (1859–1861) = Limes 2002. 4. 73–86.

Nagy Mária: „Önbecsérzet és tudásvágy”. Viták a Néptanítók Lapja 1901-es évfolyamában. In: Magyar tanító... 84–103. ill.

Rajnai Judit: A fővárosi oktatásügyének néhány kérdése a ’30-as évekbeli pedagógiai sajtó alapján. In: Hatszáz év... 147–154.

Sárai Szabó Katalin: Nőkép a református sajtó tükrében, 1867–1918 = Egyháztörténeti Szemle 2001. 1. 3–34.

Szabolcs, Éva: The reception of German educational tendencies in the journal Magyar Paedagogia 1892–1914. In: Erziehungswissenschaft... 275–284.

Szabolcs Éva: „...tanítói állomásra pályázat hirdettetik...” A Néptanítók Lapja 1901. évfolyamában január–márciusban megjelent álláshirdetések elemzése. In: Magyar tanító... 38–58. ill.

Tefner Zoltán: Külpolitika, népcsoport, tömegtájékoztatás. Az osztrák–magyar liberális sajtó és a második búr háború = Valóság 2002. 6. 33–60.

Tímár Árpád: A Nemzeti Szalon alapítása. Cikkek, híradások a korabeli sajtóban [1894] = Ars Hungarica 2002. 2. 411–428.

Varga Virág: Nőkérdés a múlt század elején. Vita a Virágfakadásban, 1905-ben = Életünk 2002. 3. 265–271.

 

 

 

 

 

 

Könyvtártörténet

Több évszázadot érintő munkák

Antalóczi Lajos: Die Bibliothek der Erzdiözese Eger. Übersetzt: Margarete Löffler. Eger: Die Erzbischöfliche Bibliothek, 1992 [!2001]. 18 p. [Utánnyomás]

Császi Erzsébet: A Tiszántúl legnagyobb könyvkincse = MK 2001. 3. 4–5. [Debreceni Ref. Koll. Könyvtára]

Gyuris György: A kódexektől a számítógépekig. Szegedi könyvtárak és könyvtárhasználók = Szeged 2001. 11. 16–21. ill.

Monok István: A nemzeti könyvtár évfordulójára = KKK 2002. 7. 3–6.

Monok István: Széchényi Ferenc könyvtáralapítása = KF 2002. 4. 643–651.

Nagy Csaba: Felbecsülhetetlen érték. – A keszthelyi Festetics Könyvtár kincsei = MK 2001. 4. 6–7.

Rétfalvi Gábor: A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár = MK 2002. 5. 6–7.

15–19. század

Berecz Ágnes: A janzenizmus hatása Magyarországon Ráday Gedeon könyvtárának teológiai állománya tükrében = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 10. 2002. 105–132.

Dillon Bussi, Angela: Még egyszer a Corvina-könyvtár és Firenze kapcsolatáról. In: Uralkodók és corvinák... 55–62.

Fekete Csaba: Könyvtáros szénior = MKsz 2002. 2. 161–165. [Debreceni Ref. Koll. Könyvtára]

Földesi Ferenc: Budától Bécsig. In: Uralkodók és corvinák... 91–95.

Gyóni Gyula: Hajóval, szekérrel gyarapították. Az egri Liceum könyvkincse = MK 2001. 2. 4–5.

Janzenista művek a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményeiben. In: Tóth Ferenc: Vasiak és franciák a történelemben. Szombathely: Département de Français de l’École Supérieure Dániel Berzsenyi, 2000. 95–106.

 

 

 

 

 

 

Karsay Orsolya: Uralkodók és studiolók. In: Uralkodók és corvinák... 19–35. ill.

A Klimo-könyvtár a tudományos kutatások szolgálatában. A 2001. szeptember 28-án megrendezett konferencia előadásai. Szerk. Csóka-Jaksa Helga. Pécs: Pécsi Tudományegy. Kvt., 2001. 113 p.

Mikó Árpád: A Corvina-könyvtár történetei. In: Uralkodók és corvinák... 123–138.

S. Sárdi Margit: A zágoni református eklézsia könyvtára = MKsz 2002. 2. 165–174.

Soós István: Nemzeti közgyűjteményeink születése = Műemlékvédelem 2002. 4. 201–208.

Szabó Ágnes: Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 10. 2002. 207–218.

Zichy Mihály: A Corvina-könyvtár. In: A középkor szeretete... 393–402.

19–20. század

Aere perennius. Ércnél maradandóbb. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum 200 éve. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2002. november 22 – 2003. február 28. Szerk. Ferenczy Endréné. [Bp.]: OSzK, 2002. 183, [9] p.

F. Csanak Dóra: Kéziratos hagyatékok az Akadémiai Könyvtárban. In: Jubileumi csokor... 71–79.

Cseh Mária: Előszó. In: A nemzeti könyvtár... 11–23.

Csirmazné Cservenyák Ilona: A mezőkövesdi könyvtárak történetéből = Szülőföldünk 2001. 28–29. 73–80.

Gerölyné Kölkedi Éva: Adalékok Szombathely elemi népiskoláinak két világháború közötti történetéhez. 2. rész: A Római Katolikus Püspöki Elemi Fiúiskola és könyvtára = VMeKvtÉrt 2002. 2–3. 31–35. ill.

Goda Éva: Társasági élet és művelődés (A Debreceni Casino története 1833 és 1945 között). Debrecen: DE Kossuth Egyetemi K., 2001. 268, [17] p. ill.

Jónás Károly: Ötven éve nyilvános az Országgyűlési Könyvtár = KKK 2002. 12. 17–21.

Karacs Zsigmond: Képek a Széchényi Könyvtár alapításának kétszázadik évfordulójához = Honismeret 2002. 5. 14–16. ill.

Mátraházi Zsuzsa: Hogyan fordult jóra a Haynau hozta büntető rendelet? Az Országos Rabbiképző Intézet gyűjteménye = MK 2002. 2. 4–5.

Mátraházi Zsuzsa: Látogatás az Országgyűlési Könyvtárban = MK 2002. 5. 4–5.

Papp Gábor: Botanikai könyvritkaságaink = Természet Világa 2000. II. különsz. 79–81.

Pogányné Rózsa Gabriella: Egy fogalom megszületése: a „Shared Cataloging Program” létrejöttének története = KKK 2001. 8. 30–40.

Pogányné Rózsa Gabriella: A német katalogizálási hagyományok a magyar könyvtárakban = KF 2002. 1–2. 28–42.

Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1918. Bp.: OSzK, 2002. 138 p. [40] to. ill.

Stockné Horváth Mária: A Magyar Nemzeti Múzeum létesítésének historiográfiájából és forrásaiból = Valóság 2002. 3. 69–76.

Takács Miklós: Könyvtártörténet négy tételben = VMeKvtÉrt 2002. 2–3. 38–43. [Berzsenyi D. M. Kvt.]

Varga Zita: Gárdonyi Géza könyvtára. Eger: Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2000. 83 p.

20. század

50 éves a Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. [...összeáll. a könyvtár kollektívája] Pápa: [Jókai Mór Vár. Kvt.], [2002]. 15 p. ill.

Ambrus Zoltán: Egy könyvtár korszakváltásai. Ötvenéves a Békés Megyei Könyvtár = Bárka 2002. 3. 73–78.

A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve. Írták: Ambrus Zoltán, Dézsi Lajosné, Domokos László et al. Szerk. Csobai László. Békéscsaba: Békés M. Kvt., 2002. 146 p. ill.

Bősze Sándor: A helyi közművelődés. In: Nyolc évszázad krónikája. Adatok Ecseny történetéhez. Ecseny: Önkorm., 2000. 132–139.

A Debreceni Zenei Könyvtár 30 éve. Szerk.: Várterész Cecília. Debrecen: Debreceni Vár. Kvt., 2001. 68 p.

Födi Lászlóné – Illés István: Könyvtár. In: Bordány község története. Szerk. Kanyó Ferenc. Bordány: Önkorm., 2000. 138–140.

Gerő Gyula: Az első évtized és néhány következménye. Tények, emlékek, gondolatok a megyei könyvtárak kezdeti időszakáról = KKK 2002. 12. 7–17.

Gerő Gyula: A (h)őskor könyvtárosai = KKK 2001. 9. 33–43.

Gyuris György: Határmenti könyvtári együttműködés. A Szabadkai Városi Könyvtár és a szegedi Somogyi-könyvtár kapcsolata = Szeged 2000. 4. 23–25. ill.

Hideg Ágnes: A múzeum könyvtára = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 41. 2002. 480–486.

Horváth József: A győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár történetének vázlata = Baranyai Könyvtári Info 2002. 10. 11–14.

Az iskolai könyvtárról. In: Jubileumi Évkönyv 1978/79–1998/99. 20 éves a kunhegyesi Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet. Szerk. Vig Márta, Kun Istvánné. Kunhegyes, 2000. 65–67.

Juhász Jenő: A magyarországi kisebbségek könyvtári ellátásáról = Barátság 2002. 5. 3696–3697.

Kégli Ferenc: Fejér megye települési könyvtárainak megalapítása az 1950-es évek elején = Fejér Megyei Könyvtáros 2001. 1. 1–11.

Kelecsényi Ágnes: Hungarian on the Silk Road. The Sir Aurel Stein Collections on the Library of the Hungarian Academy of Sciences = The Hungarian Quarterly 2002. 167. 53–76.

Kenessey Béla: Emlékeim a Nagy Iván könyvtárról = Balassagyarmati Honismereti Híradó 2001. 1–2. 123–127.

Kovács Györgyné: Az ötven éves Szigetvári Városi Könyvtár. 1–2. rész = Baranyai Könyvtári Info 2002. 5. 9–10.; 12. 8–9.

Lackó Györgyné: A Sinka István Városi Könyvtár 50 éve. Berettyóújfalu = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 2002. 2. 18–31.

Lele Ferenc: Könyvtár. In: Dóc története. Dóc: Önkorm., 2000. 288–290.

Marton Jenő: Községi könyvtár (1952–1990). In: Balatonudvari története. Balatonudvari: Önkorm., [2001]. 233–234.

Mészáros Erzsébet – Mészárosné Stenger Katalin – Vargáné Sipos Terézia: A Jókai Mór Városi Könyvtár története 1952–2002. Pápa: Jókai M. Vár. Kvt., 2002. 184 p. ill. (Jókai füzetek, 32)

V. Molnár Zoltán: 50 éves a Sylvester János Könyvtár = VMeKvtÉrt 2002. 2–3. 44–47.

Oroszlánné Mészáros Ágnes: A könyvtár félévszázados történetének leglényegesebb momentumai = Balassagyarmati Honismereti Híradó 2001. 1–2. 90–98. ill. [Madách I. Vár. Kvt.]

Pintér László: Hőskor vagy őskor? Azok a csodálatos ötvenes évek... = KKK 2001. 11. 12–24.

Seres Tünde: A könyvtár. In: Asztalos István: Tura története II. Tura: Önkorm., 2000. 354–357.

Szecskó Károly: Közművelődés, sport. In: Besenyőtelek története. Eger: Besenyőtelek Község Önkorm., 2000. 192–204. [Nagy Olvasókör, Katolikus Olvasókör, községi népkvt.]

Tóthné Kurán Julianna: A népkönyvtártól az Internetig. In: Százhalombatta. Tanulmányok a város történetéből 1970–2000. Százhalombatta: Hamvas B. Vár. Kvt.: „Matica” Múz., 2000. 89–99.

Utassy Miklós: Községi Könyvtár. In: Kocsér története 1977–2000. Kocsér: Antológia K. és Nyomda Kft., 2000. 93–95.

Bibliofilia

Bálint Gábor: „Nemzeti kultúránk nyolcvan százaléka a könyvekben van”. Herczeg Ferenc és a könyvek = KKK 2001. 11. 51–53.

Bálint Gábor: Ráth-Végh István és a könyvek = KKK 2002. 6. 43–46.

Csorba Dávid: Szatmárnémeti Mihály (1638–1689) angliai könyve = MKsz 2002. 159–161.

Czigány Lóránt: Waltherr László aprónyomtatványai a British Library-ben = MKsz 2002. 1. 90–99.

Czoma, László – Dömötörfi, Tibor – Vári, Éva: Die pädagogische Buchsammlung der Herrschaftsbibliothek von Festetics-Herzogsfamilie. In: Erziehungswissenschaft... 433–438.

Fekete Csaba: Pataki rektor adta – pataki lelkész kapta könyv (1615) = Egyháztörténeti Szemle 2002. 2. 105–109.

Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban (III. rész). P. P. Safirov és R. Areszkin könyvtára = KKK 2001. 8. 41–48. ill.

Hangodi Ágnes: Könyvgyűjtési szokások a XVIII. század első negyedében Oroszországban (IV. rész). I. Péter könyvtára = KKK 2001. 9. 49–60. ill.

Heckenast Gusztáv (1922–1999) könyvtára. Szerk. Zsámboki László. Miskolc: ME Kvt., Levéltár, Múz., 2000. [14], 132 p. (A Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum kiadványai, 27)

Mátraházi Zsuzsa: Móricz Zsigmond bibliotékája = MK 2002. 8. 4–5. ill.

Merényi Hajnalka: Apafiak, Bethlenek, Telekiek – művelődés az Apafi-kori Erdély főúri udvaraiban = Sic Itur ad Astra 2002. 1. 103–135.

Ojtozi Eszter: Possessori nyomok a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1750–1775 közötti német könyveiben = KK 24. 2002. 125–131.

Orosz Beáta: Milyen könyveket forgatott Csokonai (s miket nem)? = MKsz 2002. 4. 411–421.

Pogány György: Magyar Bibliophil Társaság története, 1920–1949. 1–2. rész = Antikvárium 2001. 4. 7–10. ill.; 5. 7–10. ill.

Pogány György: A Magyar Bibliophil Társaság története, 1920–1949. 3. = MK 2002. 1. 20–21.

Pogány György: A magyarországi bibliofilia intézményrendszere. 1949-től 1970-es évek elejéig. 1–3. = MK 2002. 2. 20–21.; 3. 18–19., 4. 20–21.

Wojtilla Gyula: Kőrösi Csoma Sándor könyvesládái. In: Jubileumi csokor... 395–403.

Olvasástörténet

Asztalos István: Aszódi Olvasó Egylet. In: Kisváros a Galga mentén. Aszód város története 1944-ig. Aszód: Önkorm., 1997. 751–752.

Bálint Gábor: Olvasók és olvasmányok a két világháború között = MKsz 2002. 4. 439–450.

Bánhegyi B. Miksa: A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban = KKK 2001. 6. 12–16.

Bessenyei József: Nyomozás eltűnt könyvek után Nyitrán 1758-ban = MKsz 2002. 3. 293–294.

Bilkei Irén: A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a 16. századi hiteleshelyi oklevelek alapján = Levéltári Szemle 2002. 1. 10–20.

G. Etényi Nóra: Államelmélet, politika és pamfletek a 17. századi Európában = Aetas 2002. 1. 15–35.

Fehér Katalin: Egy reformkori bencés szerzetes olvasmányai = MKsz 2002. 1. 80–86. [Beély Fidél]

Gömöri György: Magyar szerző műve Dr. Johnson könyvtárában = MKsz 2002. 1. 73–74. [Szilágyi György: Homeri Iliades, Liber primus (London, 1685)]

Gömöri György: Recenziók magyar szerzőkről az Acta Eruditorum korai évfolyamaiban = MKsz 2002. 3. 288–292. ill.

Kruzslicz István Gábor: Egyletek, olvasókörök, műkedvelő csoportok. In: Mártély. Szerk.: Blazovich László. Bp.: Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht., 154–166. ill.

Lénárt Béla: Társadalmi önszerveződés, egyesületek. In: Fejezetek Szirmabesenyő történetéből. Szerk. Lénárt Béla, Rémiás Tibor. Szirmabesenyő, Önk. 2000. 200–203. [Szirmabesenyői Polgári Olvasókör és Kultúregyesület]

Manguel, Alberto: Az olvasás története. Bp.: Park K., [2001]. 382 p. ill.

Mészáros Eszter: Adalékok a püspökladányi Kossuth Olvasókör történetéhez = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka 2002. 1. 3–13.

Péter Katalin: Az olvasó nő eszménye a 17. század elején. In: A középkor szeretete... 323–332.

Zipernovszky Hanna: Adalékok az olvasástanítás történetéhez. Az olvasástudás mérése a svéd egyházi meghallgatási jegyzőkönyvekben vagy nyilvántartásban a XVII–XIX. században = KN 2002. 4. 45–50. ill.

A múlt neves bibliográfusai, könyvtárosai, újságírói

Bod Péter írásaiból, írásairól. Szerk.: Ugrin Gáborné. 2., jav. kiad. Bp.: Püski, 2002. 157 p. ill.

Fehér János – Vértes László: Vámossy Zoltán, az Orvosi Hetilap egykori felelős szerkesztője = Orvosi Hetilap 2002. 1. 31–40. ill.

Futala Tibor: Csűry Istvánról szólva... = KKK 2001. 11. 37–41.

Gazda István: Id. Szinnyei József szakirodalmi munkássága. In: Szinnyei József emlékezete... 269–298.

Gomba Szabolcsné: Csűry István pályaképe = KKK 2001. 9. 12–18.

Halkovics László: Hegedűs Sándor szerepe a gazdaság és statisztika fejlesztésében (1847–1906) = Statisztikai Szemle 2002. 8. 769–783.

Hornyák Mária: Teleki Blanka és a sajtó = MKsz 2002. 3. 306–317.

Kornya László: Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 – Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján – a megjelenés időrendjében = Hungarológiai Évkönyv 2002. 211– 215.

Korompai Gáborné: Dr. Varga László (1907–1968). Könyvtáros pályák – könyvtáros sorsok = KK 2002. 255–267.

Kozocsa Sándor: Adatok id. Szinnyei József életéhez. In: Szinnyei József emlékezete... 9–16. [Másodközlés, eredeti megjelent: 1964]

Lukáts János: Vázlatok az Országos Széchényi Könyvtár arcképcsarnokából = KKK 2002. 7. 28–38. [Horváth István (1784–1846); Mátray Gábor (1797–1875); Fraknói Vilmos (1843–1924); Fejérpataky László (1857–1923)]

Milde, Wolfgang: Zu Lessings Wolfenbütteler Bibliothekariat: Ein Bücherbestellschein in Budapest. In: Festschrift für András Vízkelety... 351–355. ill.

Muharay György: Most lenne százéves Muharay Elemér = Jászsági Évkönyv 2001. 9–19.

Nagy Anikó: Csűry István – közelről = KKK 2001. 11. 42–46.

Németh Tibor: Emlékezés a Nemzeti Könyvtár celldömölki származású igazgatójára: Györke József (1906–1946) = VMeKvtÉrt 2002. 1. 38–40. ill.

Ódorné Gracza Tünde: A könyvtáralapító Pekár Mihály = KKK 2001. 6. 55–57.

Pogányné Rózsa Gabriella: Domanovszky Ákos katalogizálás-elméleti munkássága. Tisztelgés születésének 100. Évfordulója alkalmából = KF 2002. 1–2. 441–456.

Sunkó Attila: Debreceni János életpályája. A Gyulafehérvári Káptalan levéltárosának élete végrendeletének tükrében = Fons 2002. 1–3. 305–343.

Id. Szinnyei József: Az első magyar bibliográfus. In: Szinnyei József emlékezete... 17–36. [Másodközlés, eredetileg megjelent: 1866.; Czwittinger Dávid]

Takó Edit: „Micsoda ember?” Bod Péter és kortársai = Szeged, 2002. 6. 2–6. ill. [Árva Bethlen Kata, Pápai Páriz Ferenc]

Tóth Péter: „Én szörnyű robotosa vagyok ezernyi vállalt teendőimnek.” Válogatás Pável Ágoston és Beke Ödön levelezéséből (1934–1935) = Vasi Szemle 2002. 2. 214–234. ill.

A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István. Az előszót írta és sajtó alá rend. Hídvégi Violetta. Tatabánya, Komárom-Esztergom M. Önk., Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2001. 272 p. ill. (Castrum könyvek, 8)

 Czövek Zoltán – Perger Péter