Magyar Könyvszemle   117. évf. 2001. 3.szám Vissza a tartalomjegyzékhez

KÖZLEMÉNYEK

Vékás Lajos levelei Dsida Jenőhöz a Pásztortűz szerkesztéséről. A kolozsvári Pásztortűz (1921–1944) szerkesztésében 1927 végén újabb változás következett be. Ekkor ugyanis Vékás Lajos (1880–1962) mint a folyóiratot kiadó Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. vezetője Dsida Jenőt (1907–1938) nevezte ki technikai szerkesztőnek, a szerkesztői feladatokat 1924-től ellátó György Lajos (1890–1950) helyébe.

1.

Nagyságos Dsida Jenő szerkesztő úrnak

Helyben

Cluj-Kolozsvár, 1927. december hó 23-án

Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy igazgatóságunk dr. György Lajos szerkesztő úrnak külföldi útjáról való visszaérkezéséig, mindenesetre azonban 1928. évi március hó 31. napjáig a Pásztortűz című szépirodalmi folyóirathoz technikai szerkesztőként alkalmazza.

[371Javadalmazása havi előre fizetendő 2500,– lej, azaz: kettőezer-ötszáz lej. Ezenkívül a szerkesztőbizottság által elfogadott és leközölt versek, cikkek stb. után megilleti a rendes tarifaszerű díjazás.

Teljes tisztelettel:

[Bélyegző:] Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság, Kolozsvár

Dr. Vékás

Dsida Jenő 1928 őszén, jobb javadalmazásért, házitanítói állást vállalt a báró Huszár családnál, miközben a Minervától 1929 nyaráig terjedő fizetés nélküli szabadságot kért és kapott.

2.

Tekintetes Dsida Jenő úrnak

Helyben

Cluj-Kolozsvár, 1928. november 16.

Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy Igazgatóságunk fizetéstelen szabadságolása iránti kérését f. évi szept. 1-jétől 1929. július 1-jéig terjedő időre elfogadta. Amennyiben állását a szabadsági idő lejártakor nem állna módjában elfoglalni, kérjük, szíveskedjék minket legalább két hónappal megelőzőleg értesíteni, hogy helyének betöltéséről megfelelően gondoskodhassunk. Ha netalán a mi részünkről úgy alakulnának a körülmények, hogy állását nem tudnók fenntartani, két hónappal megelőzően erről értesíteni fogjuk.

Teljes tisztelettel:

[Bélyegző:] Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság, Kolozsvár

Dr. Vékás – Dr. Nagy

Dsidának szüleihez írott 1928. november 19-i leveléből tudjuk (vö. Dsida Jenő: Séta egy csodálatos szigeten. Szerk. Marosi Ildikó. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1992. 323–328.), hogy állását Abafáján 1928. november 17-én foglalta el. A Pásztortűznél helyettesítésére Finta Zoltán (1896–1947) vállalkozott. Amikor azonban Finta – 1929 elején – a Brassói Lapoktól jobb állásajánlatot kapott, ismét időszerűvé vált a szerkesztési feladatok átgondolása.

3.

Nagys. Dsida Jenő szerkesztő úrnak

Abafája

Cluj-Kolozsvár, 1929. márc. 2.

Kedves Szerkesztő Úr!

A Pásztortűz szerkesztésénél újból egy ránk nézve elég nehéz helyzet állott elő. Ugyanis Finta Zoltán, aki ez átmeneti idő alatt a lapot kifogástalanul és az Igazgatóság megelégedésére szerkesztette, meghívást kapott a Brassói Lapokhoz rendes munkatársnak. Természetesen Finta – bár a felkínált állás anyagi tekintetben is igen jó – nem szívesen megy el Kolozsvárról, de mert a jelenlegi állása egészen ideiglenes, mégiscsak úgy fog dönteni – a legnagyobb valószínűség szerint –, hogy a brassói állást elfogadja. Ez esetben a Pásztortűz ismét szerkesztő nélkül marad jó pár hónapig, ami egyáltalában nem fog javára szolgálni. Amidőn ezeket a körülményeket a szerkesztő úr tudomására hozom, arra kérem, hogy szíveskedjék egyfelől tájékoztatni arra nézve, hogy mikor vehetné át a lap tényleges szerkesztését, és hogy mik a jövő tervei. [372Tudnunk kell ugyanis, hogy amennyiben a lap szerkesztését átveszi, körülbelül mennyi ideig számíthatunk még szerkesztői munkásságára. Kérem arra nézve is véleményt nyilvánítani, hogy ha Finta tényleg itt hagy, az átmeneti időre miképpen és esetleg ki által véli a szerkesztést megoldhatónak. Megjegyzendő, hogy a szerkesztést jelenleg Finta egyedül végezte, mert a szerkesztőségi tagok tényleges munkával a szerkesztéshez nem járultak hozzá, és más irányú nagy elfoglaltságukra való tekintettel aktív munkát tőlük remélni nem is lehet.

Mielőbbi szíves válaszát kérve, vagyok

szívélyes üdvözlettel, kész híve:

Dr. Vékás Lajos

A következő levél már a Finta távozta utáni helyzetről ad számot. Arról, hogy Dsida szabadságának lejártáig a Pásztortűz szerkesztésének feladatait ideiglenesen Gyallay Domokos (1880–1970), Boros György (1855–1941), valamint Szász Ferenc gazdasági szakíró vállalja.

4.

Cluj-Kolozsvár, 1929. március 11.

Kedves Szerkesztő Úr!

A f. hó 5-én kelt levelére tudatom, hogy Finta Zoltán a Brassói Lapoknál felkínált állást elfogadta, mert itt bizonytalanban nem maradhatott, és rövid időn belül új állását el fogja foglalni. Az átmeneti időre a Pásztortűz szerkesztését Gyallay, Boros és dr. Szász Ferenc vállalták el. Július 1-jére feltétlenül várjuk.

Egyben közlöm, hogy intézkedtem arra nézve, hogy a könyvkereskedés küldje el a Tenis-könyvek jegyzékét, valamint Bánffy kegyelmes úrnak 1 példányt a „Leselkedő magány” című kötetből.

Szíves üdvözletét küldi:

Dr. Vékás Lajos[1]

Dsida Jenő 1929. március 3-án tartotta meg székfoglalóját a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságban (alapítási éve 1876). Amint arról 1929. március 4-i levelében szüleit tájékoztatta (vö. Dsida Jenő: i. m. 356–361.), Marosvásárhelyen alkalma nyílt a vele együtt szereplő Bánffy Miklóssal (1873–1950) külön is szót váltani. Nyilván ennek a beszélgetésnek a nyomán kérte – alkalmasint a Vékás Lajos említette, 1929. március 5-i levelében –, hogy a Minerva küldjön egy példányt Leselkedő magány című, első verseskönyvéből a nagy tekintélyű irodalomszervezőnek.

A verseskönyv megjelenésének és a Bánffyval ápolt ismeretségnek minden bizonnyal szerepe volt abban, hogy a Pásztortűz szerkesztői munkakörét 1929 júliusától ismét ténylegesen betöltő Dsida 1929 augusztusában első ízben vehetett részt a Helikon írói társaság marosvécsi találkozóján.

Mózes Huba


[1] * Géppel írt és kézzel aláírt, részben nyomtatott keltezésű levelek, a Minerva fejléces papírján. Közlésre való átengedésükért Olcsvári Melindát illeti köszönet.