Magyar Könyvszemle   117. évf. 2001. 3.szám Vissza a tartalomjegyzékhez

SZEMLE

Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Bp., 1972–2000. Petőfi Irodalmi Múzeum. /A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei. A. sorozat 1–40./

Három évtizeddel ezelőtt, 1972-ben indította el a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában Lakatos Éva a „Magyar irodalmi folyóiratok” című bibliográfiai sorozatát, amelynek a közelmúltban jelent meg utolsó, befejező füzete. Miként más, hasonló nagyméretű bibliográfiai vállalkozás esetében, ezúttal is elsősorban annak kell örülnünk, hogy – a fellépő számos akadályozó tényező ellenére – a munka nem szakadt félbe, hanem szerencsés befejezést nyert. Ez mindenekelőtt a szerző szívós munkájának és szakmai felkészültségének köszönhető. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy éppen az egyik legbonyolultabb és legigényesebb bibliográfiai műfaj, a sajtóbibliográfia esetében, miként Busa Margit sajtóbibliográfiáinál is, a “kollektív” vállalkozások korában is egy-egy elszánt és áldozatoktól sem visszariadó szakember tudott elérni ilyen jelentős eredményeket. Ehhez a ő [387személyes érdemeik mellett, “szükség” volt annak az intézménynek az üggyel kapcsolatos negatív hozzáállására is, amelyik pedig elsősorban lett volna hivatva e munkálatokat megszervezni. A Dezsényi Béla által megindított hírlapbibliográfiai feltárás az ő eltávolítása után lekerült a nemzeti könyvtár hivatalos programjáról. Ami mégis megvalósult a következő időszakban, jórészt egyéni vállalkozás eredménye. Igaz, hogy így volt ez korábban is: elég, ha Szinnyei József Magyar Írók című életrajzi lexikonára, Kozocsa Sándor irodalomtörténeti, vagy Kosáry Domokos történeti bibliográfiáira gondolunk.

Bizonyos, hogy a „Magyar irodalmi folyóiratok” című bibliográfiai sorozat fontos segédeszköz lesz sok olvasó és kutató számára. Mindenekelőtt azok veszik hasznát (könyvtárosok, könyvkereskedők, gyűjtők), akik a magyar irodalmi folyóiratállomány gyarapításával, kiegészítésével vagy egyéb szempontú állományfelmérésével foglakoznak. Az összeállítás legkidolgozottabb része ugyanis – és ezzel túl is lép a bibliográfia határain – az az állományleírás, amely a lapok megjelent évfolyamaira, számaira, és még a lapszámára is kiterjed. Így lehetőséget ad a használónak arra, hogy pontos tájékoztatást nyerjen az illető folyóirat megjelent számairól.

Újdonságot jelent a bibliográfiai leírásokban az a többlet is, ami a munkatársak neveinek felsorolásából áll. Ez ugyan nem terjed ki valamennyi tételre, de így is hasznos tájékoztatót nyújt a jelentősebb irodalmi lapok munkatársairól.

Ugyanakkor egyes bibliográfiai adatok, mint például az alcímváltozás, illetve a szerkesztőváltozás időpontja hiányzik az összeállításból. A szerzőnek nem az volt a célja, hogy a lapok teljes bibliográfiai leírását nyújtsa, hanem, megelégedve a legfontosabbakkal, az állományra és a munkatársakra nézve kívánt teljes adatközlést nyújtani. A mintegy harminc füzet így is az irodalmi folyóiratokra nézve alapvető bibliográfiai tájékoztatást ad. Kétségtelen, hogy irodalmi jellegű anyag nemcsak folyóiratainkban, hanem napilapjainkban is nagy számban található, erre azonban ez a vállalkozás, az anyag mérhetetlen nagysága miatt nem terjedhetett ki. Mindenesetre jó, hogy nemcsak a határozott irodalmi profilú folyóiratokat dolgozta fel a szerző, hanem mindazokat, amelyekben irodalmi anyag is előfordul. Ha valamit hiányolhatunk, akkor az a bibliográfiában helyet kapó külömböző tudományos szemlék irodalmi anyagának részletesebb analízise lehet. Ha csak a szépirodalomra terjed ki az összeállítás, akkor viszont a tudományos szemlék szerepeltetése megkérdőjelezhető.

Mindent összevéve Lakatos Éva folyóiratbibliográfiája – a magyar sajtó sajnos még mindig nagyon hiányos könyvészeti feltárása terén – jelentős eredmény. Az összeállítást bizonyára sokáig használni fogja az irodalom és a folyóiratok iránt érdeklődők tábora.

Kókay György