Magyar Könyvszemle   114. évf. 1998. 4.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

BIBLIOGRÁFIA

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1997-ben

Rövidítések:

ActaAcadPaedNyíregyh       = Acta Academicae Paedagogicae Nyíregyhaziensis

ArsHung       = Ars Hungarica

CartHung       = Cartographica Hungarica

EgyKönyvtÉvk       = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 7–8.

Hajdú-BiharmkönyvtT       = Hajdú-Bihar megyei könyvtári Téka

ItK       = Irodalomtörténeti Közlemények

KisalfKvt       = Kisalföldi Könyvtáros

KvtFigy       = Könyvtári Figyelő

MEtV       = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok

MG       = Magyar Grafika

MKsz       = Magyar Könyvszemle

MúzKutBács-Kiskunm       = Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun Megyében 1994.

PestmKvt       = Pest Megyei Könyvtáros

PKI       = Pécsi Könyv- és Infotár

RádayGyűjtÉvk       = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve

Szombathelyi BDTFTudKözl       = A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei

Typ       = Typográfia

Általános művek, elvi kérdések, adattárak

Borsa Gedeon: Könyvtörténeti írások II. A külföldi nyomdászat 15–16. század. Budapest: OSzK, 1997. 462 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai. Új sorozat 8.)

Farkas Gábor Farkas: Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis = EgyKönyvtÉvk 7–8. 1995–1997. 41–63.

Farkas Gábor Farkas: Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis = MKsz 1997. 4. 395–413.

Farkas Gábor Farkas: Számítógépes adatbázis az Egyetemi Könyvtár legrégebbi állományából = Iskolakultúra 1997. 5. 48–55.

Keveházi Katalin – Varga András: Régi könyvek számítógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban = Iskolakultúra 1997. 5. 57–61.

Knapp Éva: Módszertani megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének rekonstrukciójához = MKsz 1997. 2. 232–238.

Milotay Nóra: A könyv- és az olvasástörténetkutatás a modern kultúrtörténetírásban = Sic itur ad astra 1996. 175–183.

Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály et al. Szeged, JATE, 1997. [429 XIII, 695 p. (Adattár a XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35.)

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta juridica et politica. Repertórium 1922–1950, 1955–1996. (Tomus I–L. Supplementum) Készítette Forrásné dr. Török Katalin. Szeged, JATE-ÁJK, 1997. 191 p.

Aetas repertórium 1985–1995. Összeáll.: Kovács Katalin. = Aetas 1997. 4. 97–183.

Az Archívum, a Heves Megyei Levéltár közleményeinek repertóriuma 1973–1990. = Archivum Supplementum 1993. 299–309.

Busa Margit, V.: Magyar sajtóbibliográfia: a Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Bp.: OSzK, 1986 [! 1987] – 1996. 2., 1850–1867 – 1996. XXV, 474 p.

Czövek Zoltán – Perger Péter: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1996-ban = MKsz 1997. 4. 465–478.

Az Egri Múzeum évkönyveinek cikkbibliográfiája. (1982–1994) [Összeáll.] S. Fekete Ágnes = Agria 1995/1996. 389–420.

„Értekezések a történeti tudományok köréből” (I–XXVI). Tartalommutató. Szerk.: Mezei Zsolt. Pápa: Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 1996. 76 p. (A Pápai Református Gyűjtemény kiadványai. Kutatói segédletek 1.)

Az Esély repertóriuma (1989–1994) = Esély [19]95. 118–128.

Kincs, műkincs, közkincs: az Országos Széchényi Könyvtár ciméliagyűjteménye: kiállítás: 1996. október–1997. január. [Szerk. Karsay Orsolya]. Bp.: OSzK, 1996. 70 p.

Klinda Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1995/96. évi új külföldi beszerzései. (Könyvészeti, könyvtári szakirodalom) = MKsz 1997. 3. 333–336.

Könyvtár, olvasás = Lisztes László: Könyvek, könyvrészletek Kecskemétről. Válogatott bibliográfia. Kecskemét: Kecskeméti Lapok Kecskemét Monográfia Szerk., 1996. 292 p. (Kecskeméti füzetek, 7.)

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. Budapest: OPKM, 1989. [2]/2. 1850/51–1948/49: D. Szerk. Gáborné Bősze Klára, Léces Károly. Budapest: OPKM, [1996]. 259 p. (A magyar neveléstörténet forrásai 9.)

Múltunk. Repertórium 1989–1996. = Múltunk 1997. 1, melléklet 29 p.

Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban. [Szerk. Balogh Mihály, Homor Tivadar, Mészáros Antal]. [Győr]: Győri Vár. Kvt., [1966]. 76 p. ill. [Kiállítási katalógus]

Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 1975–1994. Repertórium. [Összeáll.] Pálmainé Molnár Marianna = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1995. 291–306.

A Nyugat tartalomjegyzéke 1908–1941. 1. Szerk. és összeáll. Dula Balázs, Majoros Etelka, L. Simon László. Bp.: Universitas, 1997. 412 p. (Nyugat Könyvtár 1.)

Saliga Irén: A Regnum repertóriuma 1936–1946. = MEtV 1994. 1–2. 19–36.

Somogyi Múzeumok Közleményei bibliográfia [1973–1992]. Összeáll. Forrai Márta = Somogyi Múzeumok Közleményei 1994. 301–304.

„Szemenként szedegetett szép tiszta búzakalászok”. Kiállítás a kaposvári egyházmegye plébániáinak 17–18. századi könyveiből a kaposvári Megyei és Városi Könyvtárban 1996. november 5–30-ig. Kaposvár: Megyei és Városi Kvt., 1996. 28 p.

Teológia. Évnegyedes folyóirat (Budapest) tartalmi mutatója (1983–1995/3). Összeáll. Somorjai Ádám = Teológia 1995. 4. 248–296.

Wehli Tünde – Boros István: Bibliák Kalocsán. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár, 1996. 79 p. ill.

Cenzúratörténet és más jogi szabályozások

Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története. Budapest: Argumentum Kiadó, 1997. 119 p. (Irodalomtörténeti Füzetek 142.)

Pór Edit: Magyarországon nincs cenzúra = Kritika 1997. 2. 37–39.

Könyvtörténet

Középkori kéziratosság, kódexek

Békés Gellért: Magyar nyelvű bibliafordítások a reformáció előtt = Theológiai Szemle 1997. 4. 225–228. [430

Boreczky Anna: Mikor és hol készült Lossai Péter kódexe? = MKsz 1997. 3. 249–265.

Erdő Péter: Az esztergomi szinodális könyv (1382) lengyel forrásai = MKsz 1997. 1. 1–15.

Kovács Pál: Régi kódexek titkai I–VII. = Vakok Világa 1995. 4. 24–27.; 5. 16–18.; 6. 23–24.; 7. 25–26.; 9. 27–28.; 10. 15–16.; 11. 28–29.

Körmendy Kinga – Holl Béla – Szendrei Janka: Szent Imre esztergomi tisztelete a 14. században = MKsz 1997. 2. 125–148. ill.

Körmendi-kódex. Összeírta Baxai T. György. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata. Az olvasatot átírta, a bevezetést és a jegyzeteket készítette Vörös Ottó. Körmend: Csaba József Honismereti Egyesület, 1996. 433 p.

Wehli Tünde: Pannonhalmi Evangelistarium. Budapest: Helikon, 1996. [48] p. ill. + 1 mell. 15 p.

Nyomda-, nyomdászattörténet

Több évszázadot érintő művek

Glück Jenő: Adatok az erdélyi könyvtárak judaisztikai anyagának meghatározásához (1800-ig) = MEtV 1995/1–2. 73–87.

Horváth Károly: Az Egyetemi Nyomda történetéből (1777–1950) = Typ 1997. 12. 4. ill.

Horváth Károly: A magyar nyomdászat történetéből. (2.) (1472–1877) = Typ 1997. 1. 4.

Merényi-Metzger Gábor: A Beleznay család tagjairól megjelent sírversek és temetési gyászbeszédek = MKsz 1997. 3. 322–326.

15–16. század

Borsa Gedeon: Makulatúrából felismert szedésváltozat Manlius nyomdájából = MKsz 1997. 1. 73–75. ill.

Buzás Ferenc: Megemlékezés a könyvnyomtatás feltalálásának 550. évfordulójáról = MG 1997. 1. 7–12. ill.

Horváth Károly: A gyulafehérvári és a bártfai nyomda a XVI. században = Typ 1997. 6. 4. ill.

Horváth Károly: A sárvári nyomda története a XVI. században = Typ 1997. 4. 4. ill.

Pilinyi Péter: Az első magyar nyelvű nyomtatványok = Typ 1997. 3. 12. ill.

Pilinyi Péter: Tudós, fametsző, nyomdász = Typ 1997. 10. 12. [Honterus János]

Pilinyi Péter: A vándornyomdászat kora = Typ 1997. 7. 12. ill.

Putanec, Valentin: Verancsics Faustus a lexikográfus = Vár ucca tizenhét 1994/3. 132–137.

17. század

Fekete Csaba: Zsoltárdallamok Tótfalusi kezén = Magyar egyházzene 1995/96. 1. 51–56. ill.

Ferenczi Ilona: Kísérlet a liturgia egységesítésére az Erdélyi Fejedelemségben (a 17. század első felében) = Magyar egyházzene 1993/94 1. 21–30. [Az ún. Öreg Graduálról]

Gécs Béla: Tótfalusi Kis Miklós síremlékavatása – 1902. = MG 1997. 5. 89.

Horváth Károly: Erdély Főnixe (Tótfalusi Kis Miklósról) = Typ 1997. 3. 4. ill.

Koltai András: Batthyány Ádám imádságoskönyve = MKsz 1997. 2. 187–200.

18. század

Buzás Ferenc: Senefelder találmányának, a kőnyomtatásnak kétszáz éves évfordulójára. 1–2. = MG 1997. 2. 3–14; 3. 15–29. ill.

Haiman György – Muszka Erzsébet – Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. 307 [24] p. ill. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből, 16.)

Horváth József: Calendarium Jauriense… 1728. = KisalfKvt 1997. 1–2. 63–69.

Horváth Károly: Nyomdászatunk a kuruckorban = Typ 1997. 7. 4. ill.

Ittzés Máté: Szép János: Sabaria carmine illustrata, 1795 = Vasi Szemle 1997. 4. 532–538.

A nagyszombati egyetemi nyomda betűmintakönyve, 1773. Hasonmás. Szerk., bev. Haiman György. Budapest: Balassi Kiadó, 1997. 8, [36] p. [431

19. század

Giczy Magdolna: Adalékok a kapuvári nyomdászat történetéből. Részletek = KisalfKvt 1996. 2. 8–15.

Horváth Géza: Adalékok Komárom nyomdászatának történetéhez (1850–1890) = Helyismereti Könyvtárosok II. Országos Tanácskozása. Tata, 1996. július 17–19. Szerk. Gyüszi László. Szentendre: MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, 1997. 123–135. ill.

Horváth József: Dokumentumok a Sauervein nyomda történetéből = KisalfKvt 1997. 1–2. 61–62. ill.

I. B.: Kis győri nyomdatörténet = Typ 1997. 10. 2.

145 éves az Állami Nyomda = Typ 1996. 10. 12.

Pilinyi Péter: Nyomdászok kiállítása a Városligetben = Typ 1996. 4. 12.

Takács Ferenc: A nagyatádi nyomdászat 110 éves. Nagyatád: Nagyatádi Ny., 1996. 120 p. ill.

20. század

Bán Ferenc: Szemelvények a Szikra Lapnyomda történetéből 3. = Typ 1997. 1. 3.

Gergó Zsuzsanna: A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete a két világháború között = Múltunk 1997. 3. 43–105.

Horváth Károly: A magyar nyomdászat történetéből 3. (Az utóbbi évtizedek) = Typ 1997. 2. 4.

Pilinyi Péter: Hadinyomdák az első világháborúban = Typ 1997. 5. 12. ill.

Bán Ferenc: Szemelvények a Szikra Lapnyomda történetéből 1. Sajtóház – egy napilapnak = Typ 1996. 10. 3.

Tamáska Péter: A nyomdászok és a hozzájuk kapcsolt szakmák kulturális és sportélete az ötvenes évek első felében = Levéltári Szemle 1997. 4. 25–29.

Könyvművészet, illusztráció

Általános kérdések

Illés Gábor: A betűszedés művészete = MG 1997. 3. 33–39.; 4. 15–21.

Muth Ágota Gizella: Az illusztrációk szerepe a könyvben. = MG 1997. 6. 49–54. ill.

Szabó László: Gondolatok a grafikáról = ActaAcadPaedNyíregyh 13/F 1996. 373–376.

16–18. század

Ecsedy Judit, V.: Tipográfiai vizsgálódások az „Istenes énekek” körül = MKsz 1997. 2. 201–205.

Galavics Géza: „Hogy gerjesszem az ájtatos szíveket” Egy kis ájtatossági kép történetéhez = ArsHung 1997. 1–2. 313–325.

Horváth Hilda: J. Pachmayer szentképsorozata az Iparművészeti Múzeumban = ArsHung 1997. 1–2. 383–389. ill.

Kerny Terézia: „Szíz Máriának választott vitéze”. (Egy barokk kori Szent László ábrázolásról) = ArsHung 1997. 1–2. 255–268. ill.

Knapp Éva: A barokk kori nyomtatott mirákulumoskönyvek jellemzői = EgyKönyvtÉvk 1995–1997. 123–159. ill.

Mikó Árpád: A szentképek árulása. A magyar szent királyok ábrázolásai a zágrábi egyházmegye liturgikus nyomtatványaiban (1505–1525) = ArsHung 1997. 1–2. 133–144. ill.

Ridovics Anna: Az Isten mindenhatóságának tárháza. Szent Anna barokk kori tisztelete és ábrázolásainak ikonográfiája egy korabeli imádságoskönyv tükrében I. = ArsHung 1997. 1–2. 247–254. ill.

Szilárdfy Zoltán: A Napbaöltözött Asszony tisztelője. Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori grafikák tükrében = Jászkunság 1996. 2. 67–81.

19. század

Horváth János: Százhetven éve született Zichy Mihály = Somogyi Honismeret 1997. 26–28.

Kaján Imre: Polgári képek a birodalmi Dunáról, avagy egy művészi eljárás születése = Limes 1997. 1. 21–31. ill.

Kaposy Veronika: Gustave Doré rajzai a Szépművészeti Múzeumban = Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 1995. 147–152. ill.

Pilinyi Péter: Az első képes levelezőlapok = Typ 1997. 9. 8.

Vayer-Zibolen, Ágnes: Drei neuerliche entdeckte Buchillustrationen Moritz von Schwinds = Acta Historiae Artium 1994–95. 1–4. 231–235. ill. [432

20. század

Balázs Károly: A Bozó-lapok. Bozó Gyula képes levelezőlapjai. Budapest: Notesz + K Kft., 1996. 16 p., [9] t., [1] t. fol. ill. (Képeslapgyűjtők kiskönyvtára 3.)

Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895–1925). Miskolc: Miskolci Galéria, 1997. 176 p. ill.

Haiman György: Kozma Lajos = Magyar Iparművészet 1995. 3. 53. ill.

Kálmán Gyula: „… szépség-győzelmű KÉZ”. Hetvenöt éves lenne Reich Károly = Hitel 1997. 10. 82–83.

Kálmán Gyula, ifj.: Emlékek, dokumentumok Reich Károlyról = Somogy 1997. 3. 298–300. ill.

Kalmár Ágnes: „Bergengóciában”. Művészeti gyermekkönyvek a Szórakaténusz gyűjteményében = MúzKutBács-Kiskunm 1994. 51–54.

Móró Mária Anna: Balogh Károlyról, illusztrációink kapcsán = PKI 1997. 2. 3.

Reöthy Ferenc: Hetvenöt éve született Reich Károly = Somogyi Honismeret 1997/1. 63–64.

Solf, Sabine: Kontinuität und Erneuerung Buchkunst des 20. Jahrhunderts in der Herzog August Bibliothek. Jürgen Eyssen und seine Sammlung. Szeged: Scriptum. 1997. 24 p. ill. (Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben, 1.)

Supka Magdolna: Varga Nándor, az ember és a művész = Kisgrafika 1997. 2. 6–7. ill.

Szabó Ernő, P.: Grafikák, történelmi háttérrel. Száz éve született Varga Nándor Lajos = Magyar Szemle 1996. 1. 74–80. ill.

Szakál Aurél: Kiskunhalasi fényképek és képeslapok = MúzKutBács-Kiskunm 1994. 233–237.

Szecesszió. A 20. század hajnala. Kiállítás az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből. Katalógus. Szerk. Szilágyi András, Horányi Éva. Bp.: Iparművészeti Múzeum, 196. 1. szövegkötet 227 p. 2. Képkötet 290 p. ill.

Ex libris

Horváth Hilda: Az ex libris virágkora. Szecesszió = Magyar Iparművészet 1997. 4. 24–25. ill.

Kecskés Katalin: A magyar ex libris-művészet = MKsz 1997. 3. 377–394.

Nagy Erzsébet: Híres könyvtárak darabjai a Somogyi-könyvtárban = Szeged 1997. augusztus, 23–25. ill.

Nagy Erzsébet: A Somogyi-könyvtár kincsei. Széchényi Ferenc ex librisei = Szeged 1997. június, 2, ill.

Szili Erika: A magyar ex libris évszázadai = Baranya 1994/1995. 159–172. ill.

Ürmös Péter: Ló és lovas a kisgrafikákon = Kisgrafika 1997. 1. 7–9. ill.

Térképészet

Deák Antal András: Johann Christoph Müller „határmenti” térképei = CartHung 1994. 4. 42–45. ill.

Deák Antal András: Ki rajzolta Luigi Fernando Marsigli Duna-térképeit? = CartHung 1993. 3. 30–31. ill.

Deák Antal András: Luigi Fernando Marsigli Duna és Magyarország-térképeinek nürnbergi készítői = CartHung 1996. 5. 18–21. ill.

Hrankó Pál: A Hármas Kis Tükör térképei = CartHung 1996. 5. 22–29. ill.

Kisari Balla, György: Manó Kogutowitz. The great hungarian cartographer. Budapest: szerzői kiad., 1997. 175 p. [6] t. ill.

Klinghammer István: A magyar térképészet Lázár deáktól napjainkig = Magyar Tudomány 1997. 9. 1037–1056.

Plihál Katalin: Hazánk ismeretlen térképe a XVI. század végéről = CartHung 1993. 3. 32–41. ill.

Reisz T. Csaba: Lipszky János térképészeti „hagyatéka” (A Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzéke) = Fons 1997. 2. 203–242. ill.

Seleanu Magdaléna (ford.): Ávrahám bár Jákov XVII. századi térképe = Szombat 1997. 4. 33. ill.

Szántai Lajos: Atlas Hungaricus. Magyarország nyomtatott térképei 1528–1850. 1–2. kötet. Bp.: Akadémiai K., 1996. 2 db. 771 p. ill.

Szántai Lajos: Hevenesi Gábor: Magyarország atlasza 1689. = CartHung 1993. 3. 42–46. ill.

Szántai Lajos: Magyarország városképes, sokszorosított térképmetszetei 1626–1850., 1. = CartHung 1994. 4. 19–33. ill.

Szathmáry Tibor: Deutechum 1596-os Magyarország térképének eddig ismeretlen (utolsó [433 kiadása) (1661–1663) = CartHung 1994. 4. 2–8. ill.

Szathmáry Tibor: Nicolaus Angielus Magyarország térképe = CartHung 1993. 3. 2–13. ill.

Szathmáry Tibor: Reilly térképei = CartHung 1996. 5. 2–7. ill.

Tobler, Felix: Der Atlas der Diözese Raab (Győr) aus dem Jahre 1821 = CartHung 1994. 4. 34–39. ill.

Török Zsolt: A Lázár-térkép és a modern európai térképészet = CartHung 1996. 5. 44–45. ill.

Papír

Ötnyelvű könyv- és papírrestaurálási szakszótár [magyar–német–angol–francia–olasz]. Szerk. Beöthyné Kozocsa Ildikó, Kastaly Beatrix. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1997. 372 p.

Történetek a papírról I–III. = Papíripar 1997. 3. 110–113; 1997. 4. 147–151, 152–153. ill.

Vámos György: A magyar papíripar története a XX. században = Papíripar 1996. 5. 172–176.

Kötéstörténet

Erdész Ádám: Kner Erzsébet. Egy huszadik századi könyvkötő pályája. Gyomaendrőd: Kner Nyomda Rt.; Békéscsaba: Gyomai Kner Nyomda R., 1997. 105 p. ill. (A Kner Nyomdaipari Múzeum Füzetei 29.)

Mészáros Ágnes: Kézi aranyozók a Katona József Múzeum Néprajzi Gyűjteményében = MúzKutBács-Kiskunm 1994. 29–37. ill.

Nagy Erzsébet: A Somogyi-könyvtár kincsei. Gótikus és reneszánsz bőrkötések = Szeged 1997. május, 2–3. ill.

Szakál Gyula: Vállalkozói magatartás és női szerep a huszadik század elején [Kner Erzsébet] = Bárka 1997. 2. 61–64.

Kiadástörténet

Több századot érintő munkák

Berki Feriz: A magyarországi ortodox egyházak Bibliái = Theológiai Szemle 1997. 4. 233–236.

Cornitescu, Constantin: A román nyelvű Biblia (Ford. Bányai László) = Theológiai Szemle 1997. 6. 39.

Kocsis Elemér: A magyar nyelvű bibliafordítások története és eredményei a XX. században = Theológiai Szemle 1997. 6. 34–38.

Nagy Sándor: Régi magyar kalendáriumok. Székesfehérvár: [Mátrix], 1995. 124 p. ill.

Pilinyi Péter: A magyar naptárak története = Typ 1996. 12. 12.

Szabó Béla: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XVI–XVIII. században készített disputációinak (dissertatioinak) elemzéséhez = Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio juridica et politica. 8. 1993. 79–154.

A 16. századig

Ambrusné Kéri Katalin: Egy nyelvkönyv 1539-ből = Iskolakultúra 1997. 109–110.

Eredics Péter: Früchte einer literarischen Freundschaft. Die Emblembücher von Joannes Sambucus und Hadrianus Junius = Zwischen Erfahrung und Erfindung. Reiseliteratur einst und heute. Hrsg. von Tamás Lictmann, Walter Fanta, Krisztián Tronka. Debrecen, 1996. 27–40. (Német filológiai tanulmányok, 23.)

Horváth Károly: Werbőczy István és a Tripartitum = Typ 1997. 9. 4.

Juha Enikő: A Debreceni Egyetemi Könyvtár legrégibb magyar vonatkozású ősnyomtatványáról = Könyv és Könyvtár 1997. 19. 121–125.

Márkus Mihály: XVI. századi protestáns bibliafordítások = Theológiai Szemle 1997. 4. 228–232.

Török József: A Missale Quinqueecclesiense és Guilhelmus Durandus = Magyar Egyházzene 1994/95. 2. 197–200. ill.

Veszprémy László: Az ősgesztától Bonfiniig. A Magyarok Krónikájának évszázadai = Iskolakultúra 1997. 11. 29–38.

Zichy Mihály: Propaganda és királyválasztás = Sic itur ad astra 1994. 3–4. 18–66. ill.

17. század

Bartók István: Kísérlet egy elveszett retorika rekonstrukciójára (Nógrádi Mátyás ars concionandija) = MKsz 1997. 2. 212–219. [434

Bartók István: Nógrádi Mátyás elveszett ars concionandija = ItK 1997. 3–4. 263–268.

Dukkon Ágnes: Comenius nyelvtanítási módszerének tükröződése Jászberényi Pál latin–angol nyelvkönyvében = MKsz 1997. 1. 76–82.

Gazda István: Comenius és Orbis pictusa = Orbis Pictus 1896. Budapest: Eri, 1996. 279–281.

Hajós József: Frölich Dávid = MKsz 1997. 1. 16–32.

Havas László: Nadályi János – a magyar nép és állam születéséről = Erdélyi Tükör 1997. 1–2. 25–28.

Hubert Gabriella, H.: Az 1697-es debreceni énekeskönyv nótajelzései = Magyar egyházzene 1995/96. 2. 185–190.

Knapp Éva: Egy XVII. századi népszerű imádságoskönyv: az Officium Rákóczianum története I–II. = MKsz 1997. 2. 149–166.; 3. 282–298. ill.

Németh S. Katalin: Ismeretlen német kalendárium Thökölyről (1693) = MKsz 1997. 4. 414–417.

Rákóczy Rozália: Regulamentum militare, 1699 = Hadtörténelmi Közlemények 1997. 2. 326–354. ill.

Tüskés Gábor: A jezsuita meditációs irodalom a XVI–XVII. században = Irodalomtörténet 1997. 1–2. 22–47.

Varga Imre: Avancinus drámáinak nyomában = MKsz 1997. 3. 299–311.

18. század

Bitskey István: Püspökök, írók, könyvtárak. Egri főpapok irodalmi mecenatúrája a barokk korban. Eger: Heves Múzeumi Szervezet, 1997. 152 p. ill. (Studia agriensia 16.)

Fehér Erzsébet: Régi könyv a gyermek egészségéről = Orvosi Hetilap 1997. 8. 490–492. ill.

Hubert Gabriella, H.: Ismeretlen 18. századi Balassi–Rimay Istenes énekek-kiadás az Evangélikus Országos Könyvtárban = MKsz 1997. 2. 205–212.

Fekete Csaba: Az Öreg Debreceni Énekeskönyv keletkezése = Magyar Egyházzene 1996/97. 1. 55–58. ill.

Kéri Katalin: Josefa Amar y Barbón műve az egészségnevelésről = Egészségnevelés 1997. 5. 252–253. ill.

Pavercsik Ilona: Szaicz Leó a felvilágosodás irodalmáról = MKsz 1997. 2. 167–186.

Sebestyén Árpád: Kétszázéves a „Debreceni Grammatika”. Debrecen: KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézete, 1997. 41 p.

19. század

Császtvay Tünde A Hét bagoly esete a magyar irodalomban = Budapesti Negyed 1997. 16–17. 243–264. [ponyva-kiadványok, Kiss József]

Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós Balítéletekről című művének keletkezése = ItK 1997. 1–2. 72–78.

Fehér Katalin: Két reformkori pedagógiai tankönyv = MKsz 1997. 4. 447–453.

Horváth Géza: „A magyar nép kedvelt barátja, tanácsadója és vígasztalója”. A Komáromi Kalendárium 1850–1890. = Limes 1997. 4. 109–116.

Kapronczay Katalin: A Természettudományi Társulat kiadói tevékenységéről = Orvosi Hetilap 1997. 6. 361–363.

Kiss Kálmán: Egy múlt századi orosz nyelvtan. Szabó Endre: Orosz nyelvtan és társalgó könyv (Magántanulásra). Budapest, 1889. = Studia Russica 1990–1994. 24–25. 61–68.

Nagy Erzsébet: A Somogyi-könyvtár kincsei. Erzsébet-album = Szeged 1997. augusztus, 2. ill.

Tóth Péter: Tudománytörténeti mozaikok 2. Kresznevics gyökérrendű szótárának kiadásáról = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1996. 4. 67–72.

Wéber Antal: A Budapesti Árvízkönyv mint irodalmi antológia = ItK 1997. 1–2. 25–38.

20. század

Csapodi Csaba: A magyar katolikus történészek egykori Munkaközössége és a „Regnum” egyháztörténeti évkönyv = MEtV 1994. 1–2. 7–18.

Sümegi György: „Tollhegyre venni jólesik”. Szalay Lajos levelezése Domokos Jánossal = A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1995. 251–272. ill.

Szakolczay Lajos: „Ha egy mű akár egyetlen szelvényével is érvényes – korszerű”. Az Antológia Kiadó félszáz könyve = Kortárs 1997. 6. 78–86.

Szíjártó István: A Vaspróba antológiákról = Somogy 1997. 1. 55–57. ill.

Tóbiás Áron: Az Égető Eszter kiadásának históriája = Tiszatáj 1997. 11. 70–74. [435

Zalka Miklós – Sipos Géza: 45 éves a Zrínyi Kiadó = Új Honvédségi Szemle 1997/2. füzet 16.

Zékány János: A Püski kiadó története = Somogyi Honismeret 1997. 1. 22–26.

Zimonyi Zoltán: Vihar a Viharsarok körül = Bárka 1997. 2. 94–103.

Könyvkereskedelem

Kapronczay Katalin: A könyvkereskedelem Magyarországon = Valóság 1997. 12. 108–111.

Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. [Budapest]: Balassi, 1997. 154 p.

Mentor. Modern könyvek, modern grafika. A Mentor könyvesbolt, 1922–1930. Budapest: Kassák Múzeum, 1996. 27 p. ill.

Mészáros Ildikó: Antikváriusok, ódondászok, használtkönyv-kereskedők Pesten és Budán = Budapesti Negyed 1997. 16–17. 145–162.

Sajtótörténet

18. század

Fehér Katalin: Festetics György oktatásügyi tevékenysége a korabeli sajtó tükrében = Magyar Pedagógia 1997. 1. 61–77.

Kókay György: Bessenyei és a sajtó = MKsz 1997. 4. 430–433.

Köpeczi Béla: Brenner Domokos, a Rákóczi-szabadságharc és a bujdosás diplomatája és publicistája. Budapest: Akadémiai Kiad., 1996. 135 p.

Pilinyi Péter: Az első magyarországi hírlap = Typ 1997. 2. 12. ill.

Szállási Árpád: Sándorffi József teljesítménye. Egy több mint kétszáz esztendős medikusi remeklés = Orvosi Hetilap 1997. 4. 221–222. ill.

Szita László: „A főrebellis.” Thököly-kép a 17. század végi német sajtóban = Baranya 1992–93. 1–2. 137–154. ill.

19. század

Berecz József: Felső-Magyarország sajtója a millenium időszakában = A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXV–XXXVI. Miskolc, 1997. 795–799.

Berecz József: A miskolci sajtó megemlékezése a milleniumról = Annales Universitatis Litterarium et Artium Miskolciensis. Tomus VI. 1996. 7–14.

Czövek István: A szláv egység és az orosz sajtó. (Az 1867-es szláv etnográfiai kongresszus visszhangja) = ActaAcadPaedNyíregyh 12/F 1990. 139–153.

Fehér Katalin: Reformkori oktatás és társadalompolitikai röpiratok = MKsz 1997. 1. 97–103.

Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon. Budapest: Argumentum, 1997. 430 p.

Horváth Károly: A szabadságharc komáromi sajtója = Typ 1997. 5. 4. ill.

Komlós Aladár: A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században = Múlt és Jövő 1997. 2. 15–34. ill.

Korompay H. János: Egy kritikai iskolától a kritika kétségbevonásáig. (A Regélő Pesti Divatlap és a Pesti Divatlap) = Irodalomtörténet 1997. 1–2. 86–110.

Nagy Éva: A vasi hírlapirodalom kezdete: A Vasmegyei Lapok = A Vas Megye Könyvtárak Értesítője 1997. 3. 40–45. ill.

Az Ön érdekes hazája! Hegel levele Schedius Lajoshoz. Közreadja, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Klaus Vieweg, Jena. Ford. Nyizsnyánszki Ferenc = Gond 1996. 11. 109–114.

Parsons-Sármány Ilona: Auftakt zur moderne Kritik der Wiener Tagespresse 1894 = Acta Historiae Artium 1994–95. 1–4. 238–245.

Rixer András: A gyógyszerészet magyar nyelvű publikációs fórumainak lehetőségei a XIX. században = Gyógyszerészet 1997. 6. 333–341. ill.

Rózsa Mária: Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek értékelése néhány bécsi napilapban = Töprengések Kundera „szépséges szép üveggolyójá”-ról. (Kapcsolatok, hasonlóságok, jelenségek az irodalom Monarchiájában). Szerk. Fried István. Szeged, 1997. 47–65.

Rózsa Mária: A bécsi „Wanderer” magyar vonatkozású közleményei 1851–1861. = A „szükséges népszövetség” a művelődés történetében. Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában. Szerk. Fried István, Kelemen Zoltán. Szeged: JATE BTK, 1997. 37–62.

Rózsa Mária: A bécsi „Wanderer” magyar vonatkozású közleményei 1862–1873. = MKsz 1997. 4. 349–376. [436

Rózsa Mária: Falk Miksa és a németnyelvű sajtó = Hungarológia 1995. 7. 118–129.

Szála Erzsébet: Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn (1850–1860). Egy soproni orvosi folyóirat a XIX. század közepén = Sopron tudomány és technikatörténetéből. Sopron: Soproni Egyetem, 1997. 65–70.

19–20. század

Brandt, Juliane: Der ungarische Protestantismus und die westeuropäische soziale Entwicklung im Spiegel der Zeitschrift „Protestáns Szemle” 1889–1914 = Hungarológia 1995. 7. 55–87.

Buzinkay Géza: Bulvárlapok a pesti utcán = Budapesti Negyed 1997. 16–17., 31–44. ill.

Horváth József: Megyénk iskolai újságjainak történetéből = KisalfKvt 1997. 1–2. 13–23. ill.

Kiss Endre József: A magyar református sajtó mint egyháztörténeti forrás = Széphalom 9. 297–302.

Lipták Dorottya: A családi lapoktól a társasági lapokig. Újságok és újságolvasók a századvégen = Budapesti Negyed 1997. 16–17., 45–70. ill.

Martos Veronika: A 140 éves Orvosi Hetilap hatása a kor tudományos irodalmára és a lap jelene = PKI 1997. 7. 9–11.

Perecz László: A pozitivizmus programjával („Athenaeum” 1892–1914) = Magyar Filozófiai Szemle 1995. 1–2. 1–37.

Zeke Gyula: A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság = Budapesti Negyed 1995. 8., 90–106. ill.

20. század

A 40 éves Papíripar köszöntése. Dunai Imre et al. = Papíripar 1996. 5. 162–169.

Aniszi Kálmán: Hetvenéves a Korunk = Kapu 1996. 4. 57–58.

Bakos József: A soproni evangélikus líceum diáklapja a „Nyugati Őrszem” (1938–1943) = EgyKönyvÉvk 1995–1997. 191–214.

Bertók László: Ha a Somogyi Írásra emlékezem… = Somogy 1997. 1. 36–38.

Bodorits István: A Turul újjászületése = MKsz 1997. 2. 238–239.

Cseke Péter: Egyházi és vallásos sajtó kisebbségben = Nyelvünk és Kultúránk 1996. 96. 13–19.

Feimer Ágnes – Rácz Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja = Könyv és Könyvtár 1997. 18. 255–265. ill. [HLISA]

Fejesné Bogár Zsuzsa: Somogy a Pester Lloyd 1900–1902-ig megjelent kulturális cikkeiben = Somogyi Múzeumok Közleményei 1992. 175–184.

Fogarassy László: „Lajtabánság: politikai és szépirodalmi időszaki lap” = Soproni Szemle 1997. 3. 238–242.

Fráter Zoltán: A Szövetség szelleme: a Nyugat mecénásai a GYOSZ-ban. [Budapest]: MGYOSZ, 1996. 141 p. ill.

A Gyógyszerészet szerkesztőségének tagjai 1957–1997. Összeáll. Kéry István = Gyógyszerészet 1997. 12. 727–730.

Gyurácz Ferenc: A „Vasi Szemle” és a vasi tájak = Irodalomismeret 1997. 1–2. 39–41.

Gyuris György: „Nézem a messzi, áldott Tisza táját.” Az ötvenéves Tiszatáj indulása = Szeged 1997. március, 18–21. ill.

Gyuris György: A Tiszatáj fél évszázada, 1947–1997. Szeged: Somogyi-kvt., 1997. 219, [3] p. ill.

Gyuris György: Két esztendő a szegedi Tiszatáj életéből. 1–2. = Új Forrás 1997. 2. 3–18.; 3. 56–69.

Gyuris György: Tiszatáj-reflexiók = Európai Utas 1997. 2. 59–64. ill.

Horváth József: Még egyszer megyénk falusi újságjairól. Győr–Moson–Sopron megye falusi újságjai (1987–1996) = KisalfKvt 1996. 2. 16–25.

Jakabffy Tamás: Közelmúlt és helyzetkép. Az erdélyi katolikusok sajtójáról = Jel 1997. 1. 18–19.

Kabán Annamária: Negyvenéves az erdélyi magyar nyelvtudomány fóruma, a NyIrK [Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények] = Magyar Nyelv 1997. 1. 101–105.

Keresztyén Balázs: Az oszthatatlan s egységes magyar nemzeti kultúra folyóirata, a Magyar Írás = Hatodik Síp 1994. tél 25–28.

Kikli Tivadar: Máig ható szellem? A Délmagyarország indulása, 1910–1912. 1–2. rész = Szeged 1997. május, 32–35.; 1997. június, 44–48. ill.

Kiss Ilona: Beszélő: tizenhat éve szabadon = Európai Utas 1997. 3. 75–78. ill.

Koszta László – Pelyach István: Aetas = Történelmi Szemle 1997. 2. 133–136. [437

Kovács László: Emlékek a Gyógyszerészet indulásának időszakából = Gyógyszerészet 1997. 5. 271–273.

Kuntár Lajos: Változások a Vasi Szemlénél = MKsz 1997. 1. 111–114.

Kuntár Lajos: Vasi Szemle kontra Írott kő. Adalékok a vasi irodalom századeleji történetéhez = Életünk 35. 884–904.

Lackfi János: Mi újság? Tallózás a Pesti Hírlap 1920 utáni számaiból = Jel 1997. 5. 143–146. ill.

Lengyel András: A Szép Szó időrendjéhez = MKsz 1997. 4. 461–462.

Mózes Huba: A magyar irodalomtudomány fóruma: a NyIrK és megjelenésének előzményei = Studia Nova 1995. 4. 261–266.

Nagy Pál: A Magyar Műhely harmincöt éve = Európai Utas 1997. 1. 74–77.

Néző István: A Felsőszabolcs című lap története 1920–1938 = Szabolcs–Szatmár–Beregi Levéltári Évkönyv 1997. 347–363. ill.

Oláh Emőd: Kodály Zoltán hatása a „Kisdednevelés” c. folyóiratra az ének-zenei nevelés területén 1941–1944 között = „… Amit a tükör önmaga teremt”. A Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola jubileumi tanulmánykötete. Szerk. Varga Gyula. Hajdúböszörmény, 1996. 138–144.

Ötven esztendő. A Kaposváron megjelenő irodalmi periodikák adatai. Összeáll. Sipos Csaba [1947–1997] = Somogy 1997. 1. 3–8.

Ötvenéves a Tiszatáj = Tiszatáj 1997. 3. 4–5.

Paál László: Somogy megye sajtója 1919–1944 (3. közlemény) = Somogy megye múltjából 28. 1997. 241–266.

Papp Dezső: A Pržemys³i Tábori Újság története = Új Honvédségi Szemle 1997. 10. 64–73.

Perecz László: A szellemtörténet korszakában (Athenaeum, 1920–1944) = Gond 1996. 12. 162–196.

Perjés István: Az 1925-ös népiskolai tanterv sajtóvisszhangja a Szabolcsi Tanító című folyóiratban = Magyar Pedagógia 1997. 2. 153–166.

Péter M. Mária: Gyógyszerészeti időszakos kiadványok Erdélyben = Gyógyszerészet 1997. 7. 402–404.

Pető Ernő: Az egri sajtó újraindulása (1944. dec. – 1946. dec.) = Agria 1991–92. 275–302.

Pilinyi Péter: A Telefon Hírmondó élclapja = Typ 1997. 12. 12. ill.

Pogány György: A magyar könyvtári szaksajtó vázlatos története. 2. rész = KvtFigy 1997. 1. 13–25.

Pór Edit: A kádári tájékoztatáspolitika (1956–1962) = Kritika 1997. 2. 37–41.

Róka Sándor: Az Abacus története = Pedagógiai Műhely 1997. 1. 62–71.

Rónay László: Virrasztani kell = Európai Utas 1997. 3. 72–74. ill. [Vigilia története]

Szabó István, G.: Vita a liberalizmus és a demokrácia válságáról a Századunk c. folyóiratban 1934–1938 között = ActaAcadPaedNyíregyh 13/F 1996. 135–141.

Szabó István, G.: Viták a „Századunk” című folyóiratban a szocializmusról = ActaAcadPaedNyíregyh 12/F 1990. 111–116.

Széchenyi Ágnes: „Sznobok és parasztok.” Válasz 1934–1938. Elvek, frontok, nemzedékek. Budapest: Argumentum, 1997. 195 p.

Szenzáció: a XX. század a magyar napisajtó címlapjainak tükrében 1900–1990. Vál., bev. Vince Mátyás. Bp.: Gazdasági Média, 1996. 287 p. ill.

Tóth Szilvia: A Kút (1926–1927). A Képzőművészek Új Társaságának folyóirata = MKsz 1997. 1. 58–72.

Töltési Imre: Honismerettől – Honismeretig. A „szürke füzetek” = Honismeret 1997. 2. 51–60.

Urfi Péter: Elfelejtett hetilapunk, a Kisbér és Vidéke = Komárom–Esztergom Megyei Honismereti Füzet 1989–1990. 12–17.

Varga László: A Helikon a magyar irodalomtudományban = Helikon 1997. 1–2. 111–116.

Varga Péter: A Tiszatáj és az irodalompolitika = Múltunk 1997. 1. 74–89.

Zách Alfréd: Az „Időjárás” centenáriuma = Természet Világa 1997. 8. 382–383.

Könyvtártörténet

Több századot érintő munkák

Ambrusné Kéri Katalin: A nagyenyedi Bethlen Könyvtár kisdedápolással foglalkozó könyvei a XVIII–XIX. századból = Egészségnevelés 1997. 2. 93–95.

Bánhegyi B. Miksa: A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár = Könyv és Könyvtár 1997. 19. 19–33. [438

Dóka Klára: A Váci Egyházmegyei Könyvtár térképgyűjteménye = MEtV 1994. 3–4. 217–242. ill.

Frigyik Katalin: Régi könyvek tárlata a Szent István Királyi Múzeum könyvtárából = Magyar Iparművészet 1997. 48–49. ill.

Mârza, Eva Selecká: A középkori lőcsei könyvtár. Ford. Králik Aladár. Szeged: Scriptum Kft, 1997. 164 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok, 7.)

Szabó Botond, G.: A Debreceni Református Kollégium könyvtára = Hajdú-BiharmkönyvtT 1997. 1. 40–48. ill.

A 16. századig

Ambrusné Kéri Katalin: Cordoba virágkora és II. al-Hakam könyvtára = Valóság 1997. 7. 72–76.

Csapodi Csaba: A Corvina-kutatás mai kérdései = Szombathelyi BDTFTudKözl 1991. 17–22.

Fabó Edit: Az értékmegőrző közvetítő (A 8–10. századi arab könyv- és könyvtárkultúra = EgyKönyvtÉvk 1995–1997. 65–89.

Szlabey Györgyi: A Bibliotheca Corviniana „maradványainak” megmentése. Kutatói és restaurátori tevékenység = EgyKönyvtÉvk 1995–1997. 257–282. ill.

16–18. század

Berecz Ágnes: Ráday Gedeon aukciós könyvvásárlásai 1. A Brifautiana-aukció = RádayGyűjtÉvk 1997. 125–134.

Buzási Enikő: Mányoki Ádám könyvtára és képzőművészeti hagyatéka = Művészettörténeti Értesítő 1997. 3–4. 181–206. ill.

Domokos György – Hausner Gábor – Veszprémy László: Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben = MKsz 1997. 1. 33–57.

Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon 1552–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szeged: JGYTF Művelődéstörténeti Intézete, 1997. XIII, 175 p. (Könyvtártörténeti füzetek, 8.)

János István: A tokaji kapucinusok fennmaradt könyvei = Könyv és Könyvtár 1997. 19. 135–139.

Kiss Domokos: Régi magyarországi könyvek a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. Pannonhalma: [Pannonhalmi Főapátság], 1996. 107 p.

Longa Anna: A 18. század természettudománya a Ráday Könyvtárban = Természet Világa 1997. 5. LXVI–LXVIII. ill.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. 2. Nagyszombat 1632–1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szeged: Scriptum Kft., 1997. 381 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/2.)

Simon Melinda – Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Deé Nagy Anikó bevezetésével. Szeged: Scriptum Kft., 1997. LVI, 155 p. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai, 2.)

Szilágyi András: Magyar főpapok apoteózisa. Barokk festménysorozat a nagyszombati királyi-érseki konviktus könyvtárterméből = ArsHung 1997. 1–2. 289–312. ill.

19–20. század

Beliczay Angéla: Kísérletek a Ráday Könyvtár értékesítésére 1792–1861 között = RádayGyűjtÉvk 1997. 135–140.

Bezerédy István: A Somogyi könyvtár kincseiből. A Prágai Misekönyv – 1492 = Szeged 1997. január 2–3. ill.

Czégény Márta: A hajdúböszörményi gimnázium könyvtárának története az államosításig. 2. rész = Hajdú-BiharmkönyvtT 1996. 16–31.

A Diósgyőri Vasas Könyvtár története megalakulásától napjainkig, 1896–1996. [Írta Kováts György et al.] [Miskolc]: Diósgyőri Vasas Bartók Művelődési Ház, [1996]. 26 p. ill.

Izsa Melina: A katonai iskolák könyvtárai (1867–1914) = Bolyai Hírek 1995. 2. 141–147.

A könyvtár. = Festetics kastély, Keszthely. [Szerk. Czoma László]. Keszthely: Helikon Kastélymúzeum, [1996]. 16–19.

Nagy Erzsébet: A Somogyi-könyvtár kincsei. Somogyi Károly könyvtára – az alapítványi gyűjtemény = Szeged 1997. február, 2. ill.

Tóth Gyula: A kiskönyvtári ellátás historiográfiájának vázlata = KvtFigy 1997. 4. 682–704.

Várallyai Jánosné: A Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Könyvtára. Mosonmagyaróvár = KisalfKvt 1996. 2. 38–43. [439

20. század.

Barkóczi Jolán – Tisza István: A Közlekedési Múzeum tudományos szakkönyvtára = A Közlekedési Múzeum Évkönyve 1996. 223–234. ill.

Farkasné Bárczy Éva: A Soproni Múzeum Könyvtáráról = KisalfKvt 1997. 1–2. 85–87.

Kórász Mária: A Somogyi-könyvtár kincsei. Vasváry-gyűjtemény = Szeged 1997. október, 2. ill.

Korompai Gáborné: Nehéz idők a Debreceni Egyetemi Könyvtár életében. Adatok az 1944–45-ös évek történetéhez = Könyv és Könyvtár 1997. 19. 35–47.

Könyvtárak Dél-Zalában. Szerk. Czupi Gyula. Nagykanizsa: Városi Könyvtár, 1997. 83 p. ill.

Lapis Péterné: Az iskolai könyvtár = Visszaforrt ág: újra Református Gimnázium! Vál., szerk. és írta Szilágyi Ferenc. Mezőtúr: Szegedi Kis Ref. Gimn. és Szakközépisk.: Mezőtúri Öregdiákok Baráti Köre, 1996. 163–170.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Keleti Gyűjtemény. Összeáll. Apor Éva. Bp.: MTA Könyvtára, 1997. 32 p. ill.

Mónus Imre: Adalékok Győr könyvtártörténetéhez = KisalfKvt 1996. 34–37. ill.

Németh Mária. Az Országos Széchényi Könyvtár története 1919–1922. Bp.: OSzK, 1997. 168 p. ill. (az Országos Szchényi Könyvtár füzetei, 10.)

Pető Németh Erika: A szentendrei népkönyvtárról = PestmKvt 1994. 1. 13–15. ill.

Remitzky Zoltán et al.: 90 éves a szobi „Érdy János” Könyvtár = PestmKvt 1994. 1. 40–59. ill.

Szarvas Márta: Az ebesi könyvtár első évtizedei, 1. rész = Hajdú-BiharmkönyvtT 1997. 18–30. ill.

Takács Miklós: Negyvenöt éves a „megyei” könyvtár = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője 1997. 2. 3–5. ill.

Tolnay Gábor: A könyvtár is visszatért alapítójához. Nemzeti kincsünk a mezőtúri református alma materben = Jászkunság 1996. 3–4. 137–145. ill.

Wix Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa Magyarországon 1950–1952. Budapest: OSzK, 1997. 68 p. (Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei, 11.)

Zaboklicki, Krzysztof: A lengyel történészek Rómában Fraknói Vilmos idejében és a Lengyel Könyvtár megalapítása = MEtV 1995. 3–4. 171–176.

Bibliofilia

A 16. századig

Csapodi Csaba: Anjou Endre Bibliájáról = MKsz 1997. 1. 109–110.

Körmendy Kinga: Kodikológia és művelődéstörténet = Iskolakultúra 1997. 5. 5–9.

Wehli Tünde: „Középkori magyarországi könyvgyűjtők (1000–1526)” című kandidátusi értekezésének vitája = Művészettörténeti Értesítő 1997. 1–2. 125–129.

17. század

Gömöri György: XVII. század végi magyar versbejegyzések egy londoni Bornemisza-kötetben = MKsz 1997. 1. 82–83.

Ojtozi Eszter: A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1601–1650 közötti külföldi nyomtatványai és possessoraik. Debrecen: KLTE Kvt., 1996. 245 p., ill. (Régi tiszántúli könyvtárak, 8.)

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a Debreceni Egyetemi Könyvtár 17. századi külföldi könyveiben (értelmiségiek és diákok könyvei) = Könyv és Könyvtár 1997. 101–118.

Soltész Zoltánné: Neves possessorok újabban felismert kötetei II. = MKsz 1997. 3. 266–281.

Szabó András: Martin Bachéček kéziratos ajánlása 1604-ből = RádayGyűjtÉvk 1994. 180–181.

18. század

Kázmér Miklós: Köleséri Sámuelnek szóló ajánlás J. J. Scheuchzer svájci orvos könyvében = MKsz 1997. 3. 318–320.

Kókay György: A könyv és könyvtár szerepe Bessenyei György életében = MKsz 1997. 2. 225–229.

Koós Judith: Ráday Gedeon könyv- és műgyűjteménye a 18. században = Magyar Iparművészet 1995. 1. 50–51. ill.

Michaud, Claude: Egy felvilágosodott magyar gróf, Teleki József (1738–1796) = RádayGyűjtÉvk 1994. 65–83. [440

Ojtozi Eszter: Possessori bejegyzések a debreceni Egyetemi Könyvtár 18. századi külföldi könyveiben I. (Protestáns lelkészek és tanárok könyvei) = MKsz 1997. 4. 424–430.

Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának jegyzékei = MKsz 1997. 2. 240–241.

19–20. század

Farkas Mária, G.: Sauvageot professzor könyvtára (Születésének századik évfordulója alkalmából) = Magyar Nyelv 1997. 4. 493–495.

Kriveczky Béla: Könyvek és könyvtulajdonosok a XIX. század eleji Szabolcs megyében = ActaAcadPaedNyíregyh Társadalomtudományi közlemények. 1996. 121–133.

Mayer Gyula: A Reisach- és a Jankovich-féle könyvgyűjtemények történetéhez = MKsz 1997. 4. 433–446.

Ojtozi Eszter: Egy 19. századi bibliofil piarista könyvtárának nyomai = MKsz 1997. 2. 229–230.

Olvasástörténet

Borovi József: Egy olvasótársaság története. A putnoki-rimaszécsi esperesi kerületek Olvasó Társasága és Kölcsönkönyvtára 1834–1863. = MEtV 1997. 1–2. 151–153.

Borovi József: A putnoki-rimaszécsi esperesi kerületek Olvasó Társasága és Kölcsönkönyvtára (1834–1863) = MKsz 1997. 4. 454–455.

Csilléry Klára, K.: Hitbuzgalmi olvasmányok a dunapataji reformátusoknál és helyük a lakásban = RádayGyűjtÉvk 1997. 57–70.

Domokos György – Hausner Gábor – Veszprémy László: Eruditio militaris. Katonai olvasmánykultúra = Iskolakultúra 1997. 5. 44–47.

Győri János: Adatok a Jászkiséri 48-as Olvasókör történetéhez = Jászsági Évkönyv 1994. 197–203.

Horváth József: Dokumentumok a Gartai Polgári Társas Olvasókör történetéből = KisalfKvt 1997. 1–2. 54–60. ill.

Az iskolán kívüli népművelés. Intézmények = Szekszárd város történeti monográfiája II. Szerk. Dobos Gyula Dr. [Szekszárd]: Önkormányzat, 1997. 201–219.

Kéri Katalin: Női időtöltések száz évvel ezelőtt = Valóság 1997. 3. 36–43.

Kovács I. Gábor: A két világháború közötti magyar kalendáriumirodalom szerepe a paraszti mentalitás változásában = Történeti Tanulmányok V. Debrecen: KLTE, 1997. 159–167.

Monok István: Könyvtárak és könyvolvasás. 1526–1750 = Iskolakultúra 1997. 5. 17–22.

Monok István: A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében = KvtFigy 1997. 3. 485–493.

Nagy Júlia: Az Akadémiai Ifjak Olvasó Egylete = Könyv és Könyvtár 1997. 18. 115–124.

Nagy Júlia: Az olvasóegyletek a Sárospataki Kollégiumban (1850–1950) = MKsz 1997. 4. 455–461.

Raabe, Mechthild: Leser und Lektüre in der Fürstlichen Bibliothek Wolfenbüttel. 1664–1713. Szeged: Scriptum, 1997. 18 p. (Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben, 2.)

Szabó Béla: Jogászaink olvasmányai a kora újkorban = Iskolakultúra 1997. 5. 23–34.

Szántóné Balázs Edit: A felsőőri református olvasó- és dalkör = Szombathelyi BDTFTudKözl Történelmi Tanulmányok 1991. 109–115.

Tóth István György: Nemesurak az iskolapadban. Arisztokraták és kisnemesek, 18. század = História 1997. 5–6. 22–24. ill.

Varga András: Orvosaink olvasmányműveltsége a 17. században = Iskolakultúra 1997. 5. 35–39.

A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, újságírói

Alapi Gyula: Id. Szinnyei József élete = Id. Szinnyei József komáromi históriái. Szerk. Virág Jenő. Tatabánya: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, 1997. 7–31. (Castrum könyvek, 5.)

Bajáki Rita: Czvittinger Dávid levele 1735-ből = MKsz 1997. 3. 320–322.

Benkő Loránd: Emlékezés Pesty Frigyesre = Magyar Nyelv 1997. 4. 488–490.

Borbándi Gyula: Peremmagyar. Az emigráns Peéry Rezsőről halálának huszadik évfordulóján = Hitel 1997. 11. 46–56.

Fehér Katalin: Bély Fidél és a bakonybéli bencés tanárképzés = Magyar Pedagógia 1997. 3–4. 235–245. [441

Fehér Katalin: Ráday Pál ismeretlen kéziratos utasítása fia nevelőjének 1723-ból = MKsz 1997. 2. 220–225.

Fehér Katalin: Schedius Lajos művelődéspolitikája = Honismeret 1997. 6. 9–14.

Frivaldszky János, Id.: Fridvaldszky János (1730–1784) élete és munkássága = MKsz 1997. 4. 417–424.

Fülöp László: Schöpflin Aladár pályaképe. Debrecen, 1993. 147 p. (Studia Litteraria, 31.)

Hampel Polyxena: A nagyenyedi „Főnix”. Pápai Páriz Ferenc élete. Budapest: Kálvin Kiadó, 1997. 106 p.

Horváth Károly: Fitz József élete és munkássága = Typ 1997. 3. 8.

Kálmán Gyula: Horvát István 1784–1846 = Honismeret 1997. 2. 3–5. ill.

Kapronczay Károly: Orvosportré a 18. századból: Weszprémi István = Lege Artis Medicinae 1997. 12. 840–842.

Kégli Ferenc: Sebestyén Géza és öröksége, a Magyar Könyvészet retrospektív ciklusai = KvtFigy 1997. 2. 216–220.

Korompay Gáborné: Kovács Máté mint a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója = KvtFigy 1997. 1. 26–32.

Kovács Mátéra emlékezve = Könyv és Könyvtár 1997. 18. 21–112. ill. [Előadások – Kovács Máté Emlékülés. Debrecen, 1996. okt. 28–29.]

Rácz Márton: Pápai Páriz Ferenc élete és munkássága = Természet Világa 4. LIV–LV. ill.

Szajbély Mihály: Ch[olnok]y [Viktor], az újság[ot]író [író]. = Álmok álmodói. Irodalomtörténeti tanulmányok. Bp.: Magvető, 1997. 122–140.

Szála Erzsébet: Kis János az író és irodalomszervező. = Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron: Soproni Egyetem, 1997. 55–64.

Szentimrei Mihály: Újszászy Kálmán a Faluszeminárium és a Tudományos Gyűjtemények szervezője = Széphalom 9. 367–370.

Tóth Sándor: Dicsőséges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete Romániában, 1946–1986. Bp.: Balassi K., 1997. 254 p.

Vadon Lehel: Országh László a lexikográfus és lexikológus = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. Tanulmányok a magyar nyelvről. 1994. 81–89.

Czövek Zoltán – Perger Péter [442