Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 6.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

A magyar irodalom 1877-ben.
Ötödik közlemény.
Összeállítja: Tipray Tivadar.

(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1877-iki évszámmal vannak jelelve. – Hol a nyomtatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. – A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak oly nyomtatványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. – Hogy ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.[1])

Ábrányi Kornél. A magyar dal és zene sajátságai. Nyelvi, zöngidomi, harmoniai s műformai szempontból. I. rész. (Egyetemi nyomda n. 8-r. 148 l. ára 1 frt 80 kr.)

Ábrányi Kornél. Zenészeti Aesthetika elméleti s gyakorlati szempontból tárgyalva. Az orsz. m. kír. zene-akadémia használatára. I. rész. (Egyet. nyomda. n. 8-r. 150 l. ára 1 frt 80 kr.)

Acta reg. scient. vniversitatis vng. Budapestinensis anni 1877–78. Fasc. I. Beszédek a budapesti tudomány-egyetem 1877–78. tanévi rectora és tanácsának beiktatásakor sept. 1. (Egyetemi nyomda. 8-r. 87 l.)

Akadémia, A m. tud., évkönyvei. XVI. köt. 1 darab. A magy. tud. akadémia 1877. május 27-én tartott XXXVII. közülésének tárgyai. (Akadémia. n. 8-r. 35 l. ára 1 frt.)

Államköltségvetés a magyar korona országai részére az 1878. évre. 1–13 füz. (Államnyomda. 4-r. 19, 59, 5, 3, 4, 4, 4, 28, 44, 292, 110, 44, 67, 54, 86, 52, 70, 34, 54, 30, 90, 11 l.)

Államvasutak, A magy. kir., 1876. évi üzleti jelentése. (Ahtenaeum. 4-r. 48 l. 25 melléklettel.)

Államvasutak, A m. k. (keleti vonal) 1878. évi üzlet-előirányzata. (Államnyomda. 4-r. 36 l.)

Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. IV. köt. 4. füz. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József nyomdája. 8-r. 193–256 l. Egy füzet ára 50 kr.)

Beszéd a kir. József-műegyetemen az 1877–8-ki tanév megnyitásakor 1877. sept. 16. (Athenaeum. 8-r. 25, V l.)

[395Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai. (Grimm és Horovicz. 8-r. IV, 179 l. ára 1 frt 50 kr.)

Böszörményi Albert. Kebelhangok. Vegyes költemények. (Debreczen. Szerző. 8-r. 103 l. ára 1 frt)

Chilkó László. A debreczeni r. kath. egyház vázlatos története. (Debr. város könyvnyomdája. 8-r. 78 l.)

Csanády Virgil. Riadó. Tűzoltó-induló szöveggel. (Debreczen. Szerző. 4-r. 2 l.)

Csorba Géza. A demokraczia mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka. II. füz. (Tettey N. s társa. 8-r. 113–216 l. ára 50 kr.)

Daudet Alfonz. Egy boldogtalan története. Regény. Ford. V. Á. 3 köt. (Athenaeum. k. 8-r. 243, 240 s 208 l. ára 3 frt.)

Degré Alajos. Itthon. Regény. 2 köt. (Pfeifer Ferd. k. 8-r. 241 s 280 l. ára 2 frt 80 kr.)

Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Atlasz a »Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban« czímű munkához. A vallás- és közokt. m. k. minister által koszor. pályamű. (M. kir. állam tulajdona. 34 tábla. Bolti ára kötve 1 frt 25 kr.)

Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Földrajzi eredménytár a népiskolai V., esetleg VI. osztály és az ismétlő iskola számára. A vallás- és közokt. m. k. min. által kosz. pályamű (M. k. állam tulajdona. 8-r. 28 l. Bolti ára kötve 8 kr.)

Emericzy Géza és Kárpáthi Endre. Vezérkönyv a népiskolai földrajztanításban, tanítók és tanító-jelöltek számára. A m. k. vallás- és közokt. minister által kosz. pályamű. (M. k. állam tulajdona. 8-r. VIII, 400 l. Bolti ára kötve 50 kr.)

Énekek, Egyházi – és imák a ker. kath. tanuló ifjúság használatára közrebocsátva Népessy Károly által. (Kaposvár. Hagelman Károly. 8-r. 167 l.)

Értekezések a mathem. tudományok köréből. Szerk. Szabó József. VI. köt. 1. sz. (L. Konkoly M.)

Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Szerk. Fraknói Vilmos. IV. köt. 9. szám. (L. Wenzel G.)

Ezermester, A fölülmulhatlan, bűvészkamrája. Biztos mód tiz percz alatt bűvészszé lenni. 6. bőv. kiadás. (Lampel. 8-r. 112 l. ára 24 kr.)

Ferenczy József. Hypothesisek a babonák és hasonlók indokairól. (Ottó testv. nyomdája. 8-r. 19 l. ára 30 kr.)

Ferenczy József. Tompa Mihály. (Kassa. Pannonia nyomda. 8-r. 107 l.)

Fillinger Károly. Árúisme. (Lafite E. 8-r. 92 l. ára 1 frt.)

Gaal József. Rövid utmutatás a községi faiskolák czéljai és hasznairól. (Szeged. Burger Zsigmond özvegye. 8-r. 40 l. ára 20 kr.)

Gelléri Mór. A magyarországi iparos-ifjusági egyletek 1877. május 20–22-én Veszprémben tartott első vándorgyűlésének és az ezzel kapcsolatos munkakiállítás emlékkönyve. (Szeged. Egylet. 8-r. 64 l.)

Genersich Antal. Az egyetemi tanszabadság és a szigorlati szabályzatok. Rectori Beszéd, mellyel az 1877–8. tanévet megnyitotta. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 34 l.)

Greguss Gyula. Természettan a középtanodák alsó osztályai számára. Átvizsgálta Berecz Antal. VI. kiadás. A szöveg közé nyomott 179 ábrával. (Eggenberger. 8-r. VIII, 192 l. ára 1 frt 40 kr.)

[396Grósz Lajos. Jelentés az országos közegészségi tanács 1876. évi működéséről. (Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1877. évi 12. számából. Khór és Wein nyomdája. 8-r. III, 8 l.)

Hajnal István. A békési kaszinó története. (Békés-Gyula. Dobay nyomdája. 8-r. 69 l.)

Hankó Vilmos. A Dithioaethyl-szénsav-sók (Xantogensavsók) száraz lepárlási terményeiről. Tudori-értekezés. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 23 l.)

Hazslinszky Frigyes. Magyarhon üszökgombái és ragyái. (Math. és természettud. közlemények. XIV. köt. 6. sz. Akadémia n. 8-r. 81–197 l. ára 70 kr.)

Henneberger Ágoston. A latin nyelv elemei. Olvasmányok, alaktan és szótár. A hetedik kiadás u. ford. Kovács Béla. Magyar feladatokkal ellátta K. Sáfrány Péter. (M.-Sziget. Kaufman Ábrahám. 8-r. 156, 39 l. ára 1 frt 20 kr.)

Herczl Márk. Forgalmi számtan kereskedelmi, polgári s gazdasági tanintézetek és a művelt közönség használatára. 1. füzet. (Debreczen. Telegdi Lajos K. n. 8-r. 48 l. ára 50 kr.)

Hollósy István. A jövő költészetének reformjai. 1877. novemberi füzet. (Máramaros-Sziget. Részvénynyomda. 8-r. 66 l. ára 60 kr.)

Horváth Boldizsár. Emlékbeszéd gr. Mikó Imre fölött. (Athenaeum. 8-r. 32 l.)

Hunfalvy János. Baradla, az Aggteleki barlang. (Lenyomat a »Gömör és Kis-Hont« leírásából. Lőcse. Pannonia nyomda. 8-r. 19 l.)

Igazságügyministerium, A m. kir., rendeleteinek gyűjteménye. 1872. évi folyam Ráth. 8-r. 144 l. ára 1 frt.)

Ipolyi Arnold. A magyar iparélet történeti fejlődése. (Különnyomat a »Századok« m. tört. társ. közlönyéből. Athenaeum. 8-r. 49 l.)

Jenray Géza. A nagyravágyás átka. Történeti regény. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. k. 8-r. II, 183 l. ára 1 frt 20 kr.)

Kákay Aranyos Nr. 2. Ujabb országgyűlési fény- és árnyképek. 1877. (Szerző. 8-r. 159 l. ára 1 frt 60 kr.)

Kármán József. A babonáról, Kardos tanitó és Mihály gazda. (Tettey Nándor s társa. n. 8-r. 179 l. ára 50 kr.)

Kármán Mór. Magyar olvasókönyv. A gymnasiumok és reáliskolák második osztálya számára. II. rész. II. jav. kiadás. (Középiskolai Tankönyvek tára. Eggenberger. 8-r. 224 l. ára 1 frt 20 kr.)

Képviselőházi Irományok. (1875. évi augusztus 28-ra hirdetett országgyülés nyomtatványai, Schlesinger és Wohlauer nyomdája. XIX. köt. 157–375 l. czímlap, tartalom.)

Kereskedelmi- és ipar-kamara, A budapesti, jelentése a m. k. földmivelés- ipar- és keresk. ministerhez a budapesti kamarai kerület kézmű- és gyáriparáról az 1870–1875-iki években. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. XXVI. 395, 337 l.)

Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. I. rész. 1871–1873. (Értek. a math. tudom. köréből. VI. köt. 1. szám. Akadémia. 8-r. 35 l. ára 20 kr.)

Kont Gyula. A természettan elemei. A középtanodák felsőbb osztályai számára. Különös tekintettel az alapelvek fejlődése történetére. I. füzet. (Pozsony. Kilián. [3978-r. 240 l. 500 ábrával. A teljes 30 ívből álló munkának az ára 3 frt 60 kr.)

Kovács Lajos. Bibliai történetek. II–III– IV. elemi iskola növendékeinek olyan iskolák számára, melyekben egy tanító több osztályt tanít. A tiszántúli ref. egyházker. népisk. tanterve alapján. (Debreczen. Telegdi. 8-r. 95 l.)

Kovácsházi István. Pantografia (Egyetemes írás) Pantographia (Écriture universelle.) (Franklin-társ. nyomdája. 4-r. 31 l.)

Közlemények, Archaeologiai, A hazai műemlékek ismeretének előmozdítására. XI. köt. (Uj folyam VIII.) II. füzet. (Akadémia. 4-r. 68 l.)

Közlemények, Math. és természettudományi, XIV. köt. 1876–77. 6. 7. sz. (L. Hazslinszky Frigyes, Staub Móricz.)

Kriesch János. A Természetrajz elemei. Állattan és Növénytan. VII. kiadás. (Nagel. 8-r. 229 l. ára 1 frt 40 kr.)

Lederer A. A példaadás módszere szülők, tanitók és más emberbarátok számára. (Külön lenyomat a »Népnevelők Lapjá«-ból. Vodianer nyomdája. 8-r. 30 l. ára 20 kr.)

»Lloyd, Az osztrák«, s a magyar önálló tengeri gőzhajózás ügye. (Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 19 l.)

Macaulay. Ánglia története. II. Jakab trónralépte óta. Ford. Zichy Antal. VI. köt. (Akadémia. 8-r. 328, LXIV. l.)

Malot Hector. A világ szállodája II. Lucillière marquise. Regény. Ford. Sasváry Ármin. (Athenaeum. 8-r. 358 l.)

Mill János Stuart. A deductiv és inductiv Logika rendszere mint a megismerés elveinek és a tudom. kutatás módszerének előadása. Az ered. 7. K. u. a m. t. Akadémia megbízásából ford. Szász Béla. III. köt. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. XIV, 514 l. ára 3 frt.)

Mindszenty Gedeon legujabb költeményei. (Szent-István-társulat. 8-r. XV. 279 l. ára 1 frt 50 kr.)

Ministerium, A m. k., rendeleteinek gyűjteménye. 1877. évi folyam. IV. füzet. (Ráth. 8-r. 177–256 l. ára 50 kr.)

Molnár Jenő. Birálati észrevételek az 1868. LIV. t. cz. módosítása tárgyában alkotott törvényjavaslat felett. (Nagyvárad. Hügel Ottó. 8-r. 93 l. ára 80 kr.)

Montépin X. A házasságtörés drámái. Legujabb társadalmi regény. Francziából ford. Mártonffy Frigyes. II. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 396. l. harminczkét képpel.)

Mutschenbacher Victor. A magyar váltóeljárás az 1876. nov. 30. m. igazságügyministeri rendelet szerint, elméletileg, gyakorlatilag, és ezelőtti váltóeljárásunkkal, valamint az ausztriai- és részben a németországi váltóeljárási elvekkel összehasonlítólag. (Pécs. Símon Zsigmond. 8-r. VII. 143. l. ára 1 frt 20 kr.)

Nagy Ferencz. A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán- és iskolai használatra. Ó-, közép- és új kor. (Kecskemét. Gallia. n. 8-r. IV, 207 l. ára 1 frt 40 kr.)

Nemes György. A Carbanilid és kénvegyületének viselkedése légenysav iránt. Tudori értekezés. (Kolozsvár. Stein nyomdája. 8-r. 31 l.)

Nogáll János. Kis képes-káté. Kath. népisk. számára. I–II. évfolyam. (Békés-Gyula. Dobay János könyvnyomdája. 8-r. 48 l. ára 15 kr.)

[398Nogáll János. Közép-káté az egyházi szertartások magyarázatával kathol. népisk. számára. III–IV. tanfolyam. (Békés-Gyula. Dobay János nyomdája. 8-. 87 l. ára 30 kr.)

Nogáll János. Nagy-káté az egyházi történelem rövid foglalatjával kathol. népisk. számára. V–VI. tanfolyam. (Békés-Gyula. Dobay János nyomdája. 8-r. 101 l. ára 34 kr.)

Nyíry Péter. Olvasmányok. A II. elemi osztály számára. II. kiadás. (Debreczen. Telegdi. 8-r. 103 l.)

Prém József. Vázlatok az ipar-művészet köréből. (Eggenberger. 8-r. 77 l.)

Schenkl. Görög elemi olvasókönyve Curtius Nyelvtanához. Ford. Kiss Lajos. A IX. eredeti kiad. nyomán átvizsg. V. jav. kiad. (Kilian Frigyes. 8-r. 231 l. ára 1 frt.)

Schikedanz A. és Pulszky K. Kalaúz az iparművészeti Múzeum gyűjteményeihez. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 111 l. ára 30 kr.)

Schnierer Gyula. A magyar kereskedelmi jog kérdésekben és feleletekben. (Lafite E. 8-r. II, 202 l. ára 1 frt 30 kr.)

Schultz Ferdinánd kisebb latin Nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. A X. jav. kiadás után V. jav. kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. 286 l. ára 1 frt 20 kr.)

Smith Edward. A tápszerek. Az ered. IV. kiad. u. ford. Hőgyes Endre. Átvizsg. Fodor József. (Természett. társ. 8-r. XVI, 443 l. négy rajztáblával és 18 fametszettel.)

Staub Móricz. Fiume és legközelebbi környékének floristikus viszonyai. (Math. és természettud. közlemények. XIV. köt. 7. sz. Akadémia. n. 8-r. 198 l.)

Szabályok a hadsereg s honvédség részére szükséges lovak beszerzése iránt. Utasítások a lovak számának s minőségének nyilvántartása és a lovak avatása körül követendő eljárás tárgyában. (Ráth Mór. n. 8-r. 32 l. ára 40 kr.)

Szabó József. A Wehrlit szarvas-kőről. (Külön lenyomat a »Földtani Közlöny« 1877. évi augusztusi számából. Légrády testv. nyomdája 8-r. 12 l.)

Szilágyi Sándor. A magyar történelmi társulat 1877-ik évi aug. 23–30-iki vidéki kirándulása Pozsony városába s vármegyébe. (Társulat. 8-r. 116 l.)

Sztojanovits István. Magyar Nyelvtan gyakorlati példákkal, tekintettel a levélírásra és az ügyíratok fogalmazására. III. jav. kiadás. (Eggenberger. 8-5. 215 l. ára 90 kr., keménykötésben 1 frt.)

Társulat, Orsz. magyar képzőművészeti, A műcsarnok megnyitására. (Franklin-társ. nyomdája. 4-r. 14, 15. l.)

Tihamér. Kálmán a szegedi lelencz, vagy Konstantinápoly rózsája Tört. regény, a török-orosz háborúból. 1. 2. füzet. (Bécs és Prága. Bensinger Zsigmond. n. 8-r. 1–96 l. ára füzetenkint 25 kr.)

Todd Alphons. A parliamenti kormányrendszer Angliában, s annak eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. Ford. Dapsy László. III. köt. (Akadémia. 8-r. 628 l.)

Tóth Mike. A zárda. Felvilágosítások és buzdítások a zárdaélet érdekében. (»Hunyadi Mátyás« nyomda. 8-r. 277 l.)

Törvényjavaslat az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról. (4-r. 35 l.)

Turgenjew Iván. Nov. (Uj föld) Regény. Ford. T. K. (Athenaeum. 8-r. 449. l. ára 2 frt.)

[399Vámtarifa, Az uj. Összehasonlítva a jelenleg érvényes vámtarifa és a jelenleg fennálló szerződések vámtételeivel. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 52 l.)

Verne Jules. A fekete Indiák. (Les Indes noires.) Ford. Fáy J. Béla. (Légrády testv. 8-r. 257 l. ára 1 frt.)

Weisz Béla. A nemzetgazdaságtan néhány alapkérdéseinek jelenlegi felfogása a külföldi tudományban. Három tanulmány. Forditotta W. B. (Ráth Mór. 8-r. 78 l. ára 80 kr.)

Wenzel Gusztáv. Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben. Tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából. Értek. a társad. tudom. köreből. IV. köt. 9. sz. Akadémia. 8-r. 59 l. Ára 40 kr.)

Witt Fülöp. A hangtan és a hangszerek népszerű előadásokban. (Nagykanizsa. Wajdits József. 12-r. 71 l. ára 40 kr.)

Zay János. A gyomai rom. kath. uj templom alapkövének beszentelésekor tartott alkalmi Beszéd. 1877. máj. 1. (Gyula. Dobay János könyvnyomdája. 8-r. 14 l.)

Zollner Talabér. Egyházi beszédek. I. évf. 5. füzet. (Tettey Nándor s társa n. 8-r. 129–288 l. ára 1 frt.)

222 magyarországi iskola értesítvényei a 1876–77. tanévről küldettek be a múzeumi könyvtárnak.


[1] Ezen észrevételek értelmében tehát a jelen kimutatásból mindazon könyvek maradtak ki, melyeknek czímlapjai az 1878. évszámmal vannak megjelölve.