Magyar Könyvszemle   2. évf. 1877. 6.szám   Vissza a tartalomjegyzékhez

[352EGY XVII. SZÁZADBELI ADAT CORVIN-CODEXEKRŐL.
Közli: Thallóczy Lajos.

A m. kir. kincstár levéltára »Neoregestrata« czímű oklevélgyűjteményében (fasc. 988 nro 36) egy oklevél akadt kezeimbe, melyben nem egészen érdektelen vonatkozás foglaltatik »az budai Bibliotheca«-ra.

A levél 1637. sept. 26-án kelt; Hadritius György prothonotarius írta, ki ekkoron nagy szerepet vitt a felvidéken. (A n.-szombati városi levéltárban is lépten-nyomon akadunk nevére.) A levélben a nádorhoz tesz jelentést, Révay Ferencznek, özvegy Révay Pálné asszony ellenében vitt peréről.

A könyvekre vonatkozó passus így szól: »Az mi penig Révay Pálné asszonyom dolgát illeti, nyilván vagyon nagyságodnál, hogy ez elmúlt esztendőben én kimenvén, az executiot ratione bonorum tam mobilium, quam immobilium, annyira végben vittem, hogy az könyveknél egyéb semmi hátra nem maradott, azok is miért maradtak légyen függőben, nagyságodnak annak előtte declaráltam; tudni illik, hogy azoknak az könyveknek jobb része, az mint informatus vagyok benne és obiter eszemben vehettem, sub Praelo Sectariorum emanaltatott volna, és így ha az asszonynak kezéhez jutnának, az idegen felekezetű tanítók töltöznének vélek, s más az, hogy sokat azok közzűl, az Révay familiának elei még az budai bibliothecából hoztak volt ki magokkal, quo respectu talám jobb volna azon bibliothecának, Relicta minus urgente, penes Familiam Revaianam maradni, kiknek alias regestratiojára és executiojára, csak egy avagy két Juratus notarius is elégséges.«

Ebből kitetszik, hogy a Révayak birtokában több Corvina volt, hová lettek, regestráltattak-e, megvannak-e? nyilt kérdés marad. A per további folyamában egy szóval sem említtetik többé a könyvtár.