MŰHELY

M. SZABÓ MIKLÓS

AMI AZ ANDRÁS-NAPLÓBÓL MEG- (NEM) TUDHATÓ

Némi magyarázat

<back to contents>

 

Nem sokkal halála előtt Gosztonyi Péter - mint a téma egyik kutatójának - nekem ajándékozta a birtokában lévő néhány András-iratot. Így került hozzám András Sándor repülő vezérkari alezredes[1] 1942. július 14 - augusztus 28., valamint szeptember 2 - október 16. között készült magán "hadinaplójának" másolata, illetve András Sándor egykori vezérőrnagy 1980-as években készült visszaemlékezése.

Bár a m. kir honvéd Légierő második világháborús tevékenységét tárgyaló könyvemben[2] - az 1970-80-as években fellelhető iratokra és szemtanúkra, katonatársakra támaszkodva - igyekeztem a lehető legteljesebb és legreálisabb képet adni vitéz Horthy István tartalékos repülő főhadnagy 1942. augusztus 20-i halálának körülményeiről, most mégis újabb szempontok merültek fel. az új adatok, igaz, részben bővítik az eddigi ismereteket, részben viszont még inkább kibogozhatatlanná teszik a kormányzóhelyettes halálával és légi győzelmével kapcsolatos kérdéseket.

Úgy vélem, az András-napló néhány elemének közreadása közérdeklődésre tarthat számot. E rövid munkában nem törekszem teljességre, a könyvemben korábban leírtakat ismerteknek tekintem.

145


A Horthy István 25. bevetésével kapcsolatos néhány új elem

Horthy István tartalékos repülő főhadnagy repülőbalesetével kapcsolatban az első óráktól kezdve nagyfokú bizonytalanság uralkodott. András Sándor repülő vezérkari alezredes, az 1. repülőcsoport parancsnoka még 1942. augusztus 20-án este olyan javaslattal élt a hadseregparancsnok felé, hogy "két jegyzőkönyv készüljön: egy a hivatalos és egy a nyilvánosság számára."[3] Ezzel kapcsolatos álláspontját Jány Gusztáv vezérezredes a Kormányzó Katonai Irodája főnökének döntésétől tette függővé - közölte (velem a 80-as években - Sz. M.) Pálos Géza repülő százados, aki jelen volt a megbeszélésen. Annak a jegyzőkönyvnek a szövege viszont, amit András alezredes másnap a hadseregparancsnoknak, a "repülő főcsoportnak", valamint a kormányzó főhadsegédének terjesztett fel, ismert. Eszerint "1942. VIII. 20-án 05 óra 07 perckor vitéz Horthy István rep. főhadnagy feladatának hű teljesítése közben a feladat által megkövetelt (kiemelés tőlem - Sz. M.) alacsony magasságból lezuhant és hősi halált halt."[4] Kállay miniszterelnök is "ködösített" augusztusi 26-i képviselőházi beszédében, amikor azt mondta, hogy "Szent István napján indult századik repülésére és 25.-ik harci bevetésére. A legjobb repülő volt, a nehéz feladat áldozata lett mégis. Mint mindig, most is egyedül indult útjára. Kísérő nélkül szállt fel (kiemelés tőlem - Sz. M. ) és ma koporsóját az egész nemzet kíséri."[5] Ezekkel szemben a Képes Vasárnap már a reális tényeket közölte: "Szent István napjának reggelén, 5 óra 7 perckor harctéri feladatának teljesítése közben repülőgépével lezuhant és meghalt vitéz nagybányai Horthy István főhadnagy, Magyarország kormányzóhelyettese."[6]

Mik is voltak a tények? "1942-ben a magyar Kormány és a család elhatározta, hogy a KH. (kormányzóhelyettes - Sz. M.) arcvonalbeli szolgálatot teljesítsen."[7] Ennek szellemében július legelején hadműveleti területre érkezett az 1/1. vadászszázaddal. A tragédiát megelőzően Horthy István augusztus 11-én repült utoljára, majd az önkéntes vöröskeresztes ápolónői szolgálatra - átmenetileg - Kijevbe érkezett feleségével való találko­zásra 3 napos szabadságot kért és kapott. Az augusztus 15-18-i napokat együtt töltötték Kitzinger tábornoknak, Ukrajna főparancsnokának villájában. Augusztus 19-én jelentkezett ismét szolgálattételre századparancsnokánál, Szabó Mátyás repülő századosnál.

Jány vezérezredes szeptember 5-i feljegyzése szerint: "Kiew-ből való visszatérte után VIII/19-én a rep. csoportnál való működését befejezettnek jelentettem ki és VIII/20-án már a 6. k. ho-t kellett volna meglátogatni." Ezt látszik megerősíteni Pálos Géza, akit "Német vk. alezredes ugrása (14-i balesete - Sz. M.) után András vk. alezredes berendelt a repülőcsoport harcálláspontjára. Így VIII. 20-án reggel Andrással együtt mentem ki - rögzítette 41 évvel későbbi nyilatkozatában az egykori repülő - a zuhanás színhelyére, majd még délelőtt visszatértem a harcálláspontra. Itt kaptam a 2. hadseregparancs­nokságtól felküldött Hughes-táviratot, amely szerint a Kormányzó Katonai Irodája Horthy kormányzóhelyettes repüléseit azonnali hatállyal leállítja és elrendeli számára a földi csapatok látogatását VIII. 20-tól. A táviratot átvevő rep. őrmester (emlékezetem szerint Rohoncfalvi őrmester) a postakönyvet hozzám hozta, mivel abban az átvétele idejének rovata VIII. 19-ére volt kiállítva. Én ezt 20-ára javítottam, majd a délután visszatérő András alezredesnek jelentettem."[8]

Ennek ellenére a kormányzóhelyettes másnap bevetésre indult, ami azzal magyarázható, hogy 24 harci bevetéssel rendelkezett, s a jubileumi 25 eléréséhez "külön engedélyt

146


kért és kapott,"[9] mégpedig valószínűleg magától Jány vezérezredestől. A szemtanú Pálos Géza szerint: "VIII. 19-én délután Jány Horthyval hosszasan sétálgatott a reptéren. Lehet, hogy ekkor közölte (vadászrepülő-szolgálata befejezett voltát - Sz. M.) ... közvetlenül az érdekelttel, kihagyva a szolgálati utat, s ha valóban erről volt szó, akkor valószínű, hogy Horthy István engedélyt kért a 25. bevetésre, s Jány vezérezredes belegyezett."[10]

a közelmúltban előkerült - az 1942. július 14 - augusztus 28., illetve az 1942. szeptember 2 - október 16. közötti időszakról szóló - hadinaplóival, valamint a '80-as években készült feljegyzéseivel András Sándornak sikerült eddigi ismereteinket részben alátámasztani, részben cáfolni, ám leginkább kibogozhatatlanul összekuszálta azokat.[11] Nem fordult még elő hadtörténészi pályám során, hogy egy hadinapló tulajdonosa "pótlapot" tett volna naplójába, ami ráadásul döntő fontosságú kérdésben tér el az eredeti szövegtől, sőt a szerzőt felmentő kiegészítést tartalmaz!

Nézzük kronologikus sorrendben! András Sándor vezérkari alezredes eredetileg, 1942. augusztus 19-én 18 óra 30 perckor, mindössze ennyit írt naplójába a számunkra érdekes kérdésben: "A KH. a temetés végén (a későbbiekben lesz erről szó - Sz. M.) jel.(-entette - Sz. M.), hogy elkésett; a hds. pk.-nál volt, aki közölte vele, hogy megkezdi programmját, a földi stest.-ek (seregtestek - Sz. M.) látogatását." Mindössze ennyi; ennyit tartott szükségesnek rögzíteni - akkor!

Minden valószínűség szerint a tragédiát követően - mintegy a maga mentségére - egy "pótlapot" írt, szintén 18 óra 30 perces terminussal, a következő szöveggel: "A KH. a temetési szertartás (az előzőtől eltérő rész kiemelése tőlem - Sz. M. ) végén jel., hogy elkésett, a hds. pk-nál volt, aki jövő programmját közölte vele, hogy megkezdi földi programmját az egyes stesteknél. Ő szeretné folytatni repüléseit a földi programm közben is, reggel bevetés aztán földi látogatást, így képzeli ő. A Don-on túl úgyis csak siklótávolságra megy, mondja."

A kiegészítéssel valami miatt azonban nem lehetett megelégedve - bár nem tudjuk az készült-e el először, vagy a most következő változat, de mindez nem változtat a lényegen; készült "egy másik pótlap" is, a következő szöveggel (ismét jelzem az eredetitől való eltérést): "A KH. a temetési szertartás végén jelentkezik, hogy a hds. pk-nál volt, emiatt késett. Jelenti, hogy a hds. pk. jövő programmját közölte vele, de NEM NYILATKOZOTT ARRÓL, HOGY VAJJON EMELLETT TOVÁBB REPÜLHET-E? (nagybetűs kiemelés tőlem - Sz. M.) Ő szeretné folytatni repüléseit a földi stest-ek látogatása közben is! Reggel bevetés, aztán földi programm, így képzeli ő. Kér, hogy ilyen értelemben járjak közbe. A Don-on túl siklótávolságra megy csak, mondja. Én (András vezérkari alezredes - Sz. M.): nem vagyok benne biztos, hogy Főméltóságod nem megy beljebb mint a siklótávolság! Erre mosolyog."

Ezek voltak a "változatok egy témára"! Külön érdekességük, hogy némileg még az "érdektelen" részek is változgattak. Az eredeti kópiák felső 1,5-2 sora sem egyezik meg egyik változatnál sem!

147IRAS1.JPG (24390 bytes)

148

 

 

IRAS2.JPG (25434 bytes)

149

 

IRAS3.JPG (40809 bytes)

150

 

A közel fél évszázados távlat tovább "árnyalja" az engedélyezett - vagy nem engedélyezett - 25. bevetéssel kapcsolatos káoszt. András Sándor ugyanis a '80-as években már a következőket írta: "... augusztus 19-én a 2. hds. pk. parancsát vettem, hogy a Kormány­zóhelyettes augusztus 19-én délután jelentkezzék a hds. parancsnoknál, mikor is a hds. pk. közölni fogja vele, hogy repülő csapatszolgálata végetér és további földi szolgálatra a 7. (helyesen: 6. - Sz. M.) ho-hoz vonul be, melynek parancsnoka Szabó László vőrgy. volt. Én nem kísértem el a Kormányzóhelyettes-t a 2. hds. psághoz, mert ugyanabban az időben Péterffy vadász-repülő-hadapródőrmester temetésén vettem részt az Alexejewka-i temetőben, aki hősi halált halt. A Kormányzóhelyettes a temetési szertartás közben hozzánk tért vissza a hds. parancsnoki kihallgatásról. A szertartás közben nem beszéltünk a kihallgatáson történtekről, de az úton hazafelé a harcálláspontra a Kormányzóhelyettes azt mondta, hogy a hds. pk-a a 25. bevetést engedélyezte. Az volt a benyomáson, hogy nem mondott igazat (kiemelés tőlem - Sz. M.). A hds. pság nem közölt velem semmit a kihallgatáson történtekről s én sem kérdeztem erre vonatkozólag semmit."[12]

Azt, hogy Horthy főhadnagy hazudott volna, elképzelhetetlennek tartom. Az ország második közjogi méltósága ilyet nem tehetett, hiszen hazugságával másnap "el kellett volna számolnia" a hadseregparancsnoknak és a repülőcsoport parancsnokának egyaránt! Ráadásul András vezérkari alezredes nem csak katonai elöljárója, hanem barátja is volt a Horthy-családnak, s főként Horthy Istvánnak. Maga írta visszaemlékezésében: "Hogy a rep. csoport parancsnoka én lettem, abban része volt a politikának és a Kormányzó környezete befolyásának. Mikor a Kormányzóhelyettes arcvonalbeli szolgálatára vonatkozó döntés megtörtént, Kállay miniszterelnök, akivel erre vonatkozólag kapcsolatban álltam, érvényesítette befolyását a Le. (légierő - Sz. M.) vezetésével személyemre vonatkozólag."[13] Az ilyen viszony - szerintem - kizárja a másik félrevezetését!

A Horthy-családhoz fűződő különleges kapcsolatára utal az is, hogy a kormányzó külön fogadta őt: "Mikor a temetés előtt kihallgatáson jelentem meg Nála, nagy önfegyelemmel érdeklődött az esemény részleteiről. Gondterhelten beszélt arról, hogy a hadseregnek oly messze a hazától kell küzdenie, mintha csak megérezte volna, hogy az egyén tragédiáját nemsokára az egész nemzet tragédiája fogja követni. Felelősségről ő sem beszélt, úgy látszott, hogy belenyugodott a változhatatlanba."[14]

András Sándor viszont több évtized után sem tudott megnyugodni, visszaemlékezésében újra és újra visszatért e kérdésre, így például a tragédiát követő percekre, amikor a vadászosztály parancsnoka, Csukás Kálmán repülő vezérkari őrnagy jelentett neki az eseményről: "... semmit sem említett nekem az előzményekből s hogy a Kormányzóhe­lyettes miért ment bevetésre, jóllehet a hds. pk-i kihallgatásra épp azért lett rendelve, hogy ... 19-ével repülő szolgálatát befejezze."[15] Ezt meg is ismétli: "Biztosra vehető, hogy a Hds. pk. a rep. szolgálatot befejezettnek tekintette és nem adott helyt KH (kormányzóhelyettes - Sz. M.) azon kérésének, hogy Pista a következő időkben földi szolgálata mellett, tovább repüljön, vagy legalább is a 25. bevetést engedélyezze."[16]

151

 

Még a második világháború után is, amikor együtt - bár "külön csillagban" - raboskodott Jány Gusztávval a Gyűjtőfogházban, kísérletet tett a kérdés tisztázására, "... de sajnos mindkettőnk szigorú kezelése, a vele való személyes találkozást lehetetlenné tette."[17] Esetleg abban is reménykedhetett, hogy talán a vadászosztály parancsnokát terheli a felelősség. a '80-as években így írt: "A KH. Budapest-i temetésén Csukás Kálmán ales-sel (helyesen: őrnaggyal - Sz. M.) résztvettem. Ekkor sem tett említést nekem a végzetes bevetés engedélyezéséről. De állítólag kihallgatást kért és kapott a Gödöllő-n tartózkodó Kormányzói családnál való jelentkezésre, ahol jelentette, hogy a bevetési engedélyt ő adta meg a KH-nek."[18] Ezt a késői változatot a m. kir. Honvédség függelmi és fegyelmi viszonyainak, valamint Jány Gusztáv vezérezredes kemény parancsnoki stílusának ismeretében kizártnak tarthatjuk.

Maga András is bizonytalan lehetett ez utóbbi variációban, mert később ismét visszatért a "Csukás-szálra": "Hogy Csukás vk. őrgy. tudta-e mi volt a hds. pk. döntése s ennek ellenére engedélyezte a 25. bevetést, nem tudom. Lehet, hogy így volt. Csukás vk. őrgy. a későbbiek folyamán sem keresett kapcsolatot erre vonatkozóan. Hogy Jány kit tartott felelősnek? Nekem sohasem tett szemrehányást! Hogy ő kit tartott volna felelősnek? Nem tudom! De van egy elképzelésem. Mikor az 1943 januári orosz támadáshoz előkészültünk, az Ilovszkoje-i sündisznó állás védelmét a rep. csoport akkori parancsnoka, Fráter Tibor rep. ezds. helyett, Csukás-ra bízta s Fráter-t törzsével kivonta a védelemből. Csukás Kálmán vk. őrgy. (akkor már alezredes - Sz. M.) az orosz gyűrűből való kitörési kisérlet közben, egy harckocsi tetején hősi halált halt."[19]

Több mint öt évtized távlatából szinte felfoghatatlan - még sokkal kisebb horderejű kérdésben is az volna! -, hogy nem kerestek felelőst, de legalább is magyarázatot! Igaz, sok év után, maga András Sándor is elmerengett ezen: "Visszanézve úgy tűnik, hogy senki sem kereste akkor, hogy ki a felelős? Úgy látszik, hogy minden illetékes arra gondolt, hogy a felelősség megállapítása a megtörtént bajon már úgysem segít. Úgy látszik, hogy senki sem tartotta Csukás-t felelősnek, nem váltották le beosztásából ..."[20]

Végül azonban mégis csak eljutott bizonyos önvizsgálathoz a repülőcsoport egykori parancsnoka. Az önmagának feltett kérdésre, hogy miért nem győződött meg azonnal a valóságról, ezt válaszolta: "Valószínűleg azért, mert a 2. hds. pság maga sem tartotta szükségesnek ezt közölni velem. (Ami a "szolgálati út" ismeretében eléggé különös! - Sz. M.) Nincs arról sem tudomásom, hogy a hds. pság ezt közvetlenül a vadász osztály pk-ával közölte volna. Nagy a valószínűsége annak is, hogy az augusztus végi nehéz Don-i hídfő csaták légkörében erről meg is feledkeztem (akkor érthető volt volna , de hogy 19-20-án, vagy a temetéskor miért nem tette, az felfoghatatlan! - Sz. M.), s az sincs kizárva (e ponton viszont, azt hiszem, immár nem csak az események krónikása képtelen követni András Sándort - Sz. M.), hogy magam is, akár csak Csukás vk. őrgy. »gönnoltuk« (kívántuk neki, nem sajnáltuk tőle - Sz. M.) volna Pistának a 25. bevetést."[21] Nos, akkor támogatta-e, tudott-e minderről, vagy sem?!

152

 

E kérdésekre - valószínűleg - soha nem kapunk választ, ami a történelmi hűség szempontjait szem előtt tartva nagy kár, noha a tragikus tényen a történtek legpontosabb ismerete sem változtatna. Amit biztosan tudhatunk, mindössze ennyi: amikor 1942. augusztus 19-én 22 óra 25 perckor megérkezett az intézkedés - 20-án két közelfelderítő repülőgépet kell kísérni -, Csukás repülő vezérkari őrnagy azon kérdésére, hogy "Ki következik sorra?", Szabó Mátyás repülő százados, századparancsnok jelentette, "vitéz Horthy István Kormányzóhelyettes Úr Őfőméltósága és kísérője Nemeslaki Zoltán őrmester, mint egyik géppár; Bánlaky György főhadnagy és kísérője Szabó István hdp. őrmester, mint második géppár kerülnek bevetésre sorra."[22]

Mint a közreadott néhány új elemből is kitűnik, továbbra sem tisztázhatók a 25. (tragikus) bevetés engedélyezésének körülményei és a felelős személye is ismeretlen marad.

A légi győzelem újabb kérdőjelei

Horthy István egyetlen - állítólagos - légi győzelmével kapcsolatban még több az ellentmondás, mint halálával, és András Sándor néhány naplóbejegyzése e téren is tovább bonyolítja a helyzetet.

1942. augusztus 6-án a kormányzóhelyettes "állítólag" lelőtt egy ellenséges vadászt.[23] A repülőcsoport vezérkari főnöke "valószínű" légi győzelmet jegyzett be naplójába, név nélkül,[24] az azonban - közvetve - kitűnik, hogy az adott géppár egyik repülőgépét Horthy István vezette. Mindenesetre érdekes, hogy - amennyiben ő szerezte - nem említették meg külön a kormányzóhelyettes légi győzelmét.

András Sándor '80-as években írt visszaemlékezése, valamint közelmúltban előkerült naplói alaposan "megkeverik", sőt kétségessé teszik a légi győzelem tényét. Az 1. repülőcsoport parancsnoka ugyanis 1942. augusztus 6-án 5 óra 10 perces időponttal a következőket jegyezte fel naplójába: "2 V. (vadász - Sz. M.) gép tér vissza. Az 1.Kf. gép kísérői. Az egyik erősen billeget." Mint közismert, a "billegtetés" a légi győzelem jele, ezzel tudatja sikerét a pilóta "jó előre" a repülőtéren várakozókkal. A naplóból azonban nem derül ki, kik alkották az első vadászgéppár személyzetét. Közvetlen 5 óra 10 után újabb 4 Héja indult bevetésre, ám a résztvevők nevét szintén nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy egy órával később ismét 11 vadászgép startolt, "kivéve a Kormányzóhelyettest, aki bevetésről tért vissza". Tehát Horthy István részese volt az első, vagy a második hullámnak. Ha elérte első légi győzelmét, hogy lehet, hogy András alezredes nem jegyezte azt be, amikor egyértelművé vált? A repülőcsoport parancsnoka 5 óra 22 perckor utasította a híradóparancsnokot, hogy 9 órára biztosítson távbeszélő készüléket Csukás vezérkari őrnagy, valamint Keresztes Béla repülő százados lakó- és hálóhelyiségébe, mert kimegy a repülőosztályhoz. Ha Horthy István légi győzelme miatt ment volna ki, akkor Szabó Mátyás helyett miért Keresztes Bélához ment?

153

 


6 óra 12 perckor is csak annyit jegyzett naplójába, hogy "V. oszt. 11 gépe indul (Der­zsy jel.) KH. úr van otthon 4 géppel. Később csak 1 gép van itt. KH. úr pihen." (Nem írja, hogy a légi győzelmét piheni ki! - sz. M.) 7 óra 41 perckor telefonon beszélt Jány vezérezredessel, de nem jelentett a légi győzelemről, sőt 9 óra 40-kor is csak arról jelentett a hadsereg vezérkari főnökének, hogy Csukás alezredesék szerint Csavrosztán helység tele van szovjet harckocsikkal.

Úgy látszik, az aznap megindult heves orosz támadás nem tette lehetővé, hogy András Sándor a vadászosztályhoz látogasson, ám ha tényleg sikeres lett volna Horthy István bevetése, semmi sem tarthatta volna vissza. Sőt, ha a kormányzóhelyettes augusztus 6-án valóban légi győzelmet arat, akkor augusztus 10-én a 10,45 - 11,45 között Bues alezredes, összekötő tiszttel folytatott megbeszélésén nem fogalmazódott volna meg német részről az az igény, hogy "KH. úr vagy repüljön a Kf-nél párszor, vagy lelövést produkáljunk (kiemelés tőlem - sz. M.). Egyébként nem kaphat EK II-t (II. osztályú Vaskereszt - Sz. M.)" Talán ez a "nógatás" is szerepet játszhatott abban, hogy amikor András 13-án végre kiment a vadászosztályhoz, az ott megtárgyalandó nyolc kérdés közül a hatodik ez volt: "KH. repülései és légi győzelme; bizt." (Ez utóbbi rövidítés: bizt[osítás?] bizt[osíték?] nem értelmezhető egyértelműen a szövegkörnyezetben, ezért nem foglalkozom vele.)

Hogy mit beszéltek meg e vonatkozásban, illetve mi volt Csukás őrnagy véleménye, az nem tűnik ki a naplóból, pedig András alezredes hét témát is feljegyzett, amit a vadászosztály parancsnoka jelentett neki. a megbeszélés mindazonáltal "eredményes" lehetett, mert három nappal később (augusztus 16-án a késő délelőtti órákban) Jány vezérezredestől, mint az naplójában áll, András alezredes kérelmezte "a KH. úr földi foglalkozás[a] megkezdését, mert rep. feladata a légi győzelemmel lezárható" (kiemelés tőlem - Sz. M.)

a hadseregparancsnok elfogadhatta a kezdeményezést, mert másnap este 21 óra 46 perckor a hadseregtörzsből Kovács ezredes "a KH. légi győzelmét kérdi, időpont, légtér, stb. ... Válasz: VIII.6. 4h 20' Dawydowka-Anoschkino között egy elg. Bo. szd-ot biztosító V. szd. utolsó gépét megtámadta és lőtte. A gép lefelé zuhanva eltűnt." (Kicsit nehezen érthető, ha így volt volna, miként lehetett, hogy több mint tíz napig senkit sem érdekeltek a részletek?)

tény viszont, hogy az 1942. augusztus 19-én 18 óra 30 perces "eredeti" naplóbejegyzésben és az egyik "pótlapon" egybehangzóan az áll, hogy András Sándor megtette a magáét: "Gratulálok légi győzelméhez; örömmel kérdi, hogy elfogadtuk-e? Igen, folyamatban van, mert alaki és lényegi feltételek megvannak: ha egy Rata füstölve megy lefelé, az csak egyet jelent: kiesik!" (A másik "pótlapon" minderről egyetlen szó sincs!)

A '80-as években írt visszaemlékezésében is tényként közli András: "A 24. bevetésén az első légi győzelmét aratta, ami jó alkalmat adott a politikai és katonai vezetésnek arra, hogy a veszélyes rep. szolgálatból őt kivonják."[25]

zavarólag hat ugyanakkor, hogy az Összefoglaló helyzetképben 4 ellenséges repülőgép lelövéséről adtak közre adatot,[26] s a korábbiakból az is ismert, hogy az 1. repülőcso-

154

 

port hadinaplója 3 távolfelderítői és 1 közelfelderítői légi győzelmet ismert el.[27] Persze, e téren szintén lehet tévedés, annál is inkább, mert egy szeptemberi kimutatás szerint augusztus folyamán a távolfelderítők csupán 2 légi győzelmet arattak.[28]

Az szintén elgondolkodtató, hogy ha ilyen hatalmas túlerő (két bombázó- és két vadászszázad, 36 repülőgép) ellen érte el győzelmét az ország második embere - még a kijevi kirándulás néhány napját is figyelembe véve - miért csak közel két hét múltán, augusztus 19-én íródott meg az a riport, ami aztán két ízben is megjelent.[29] (Igaz, a két leírás között is fellelhető bizonyos eltérés, s mindkét cikkben kényesen ügyelt a riporter arra, hogy konkrét dátumot ne említsen!)

A Honvédelmi Minisztérium Elnöki Osztályának is feltűnt egy pontatlanság: "A repülő baleseti jelentés szerint ... a repülőgépvezető utoljára 1942. VIII. 11-én repült. Ez az adat ellentétben látszik állni azzal a jelentéssel és kitüntetési javaslattal, mely szerint a Kormányzóhelyettes Úr [Ő] Főméltósága VIII. 18-án légi győzelmet aratott."[30] Ezt a malőrt - az iratgyűjtőn eszközölt bejegyzésével - úgy magyarázta meg Jány vezérezredes, hogy "A Kormányzóhelyettes Úr Ő Főméltósága légi győzelmét kísérő vadászpilóta igazolta. E légi győzelem VIII/10. körüli napokban történt. A kitüntetési javaslatot VIII/18-án soronkívül akartam felterjeszteni, s javaslattételre a rep. csoport már korábban megtette lépését. E győzelem betetőzése volt kiváló lelkiismeretességgel végzett eddigi repülő szolgálatának."

Tehát ellentmondás van bőven! A legújabb hiteles - és csak nagyon kevesek által ismert - forrás még tovább bonyolítja a kérdést. András Sándor alezredes szeptember 2-án 8 óra 50 perckor a következő bejegyzést tette naplójába: "Hds. pk. úr ... Kérdi: mit jelentsen a KH. úrral folytatott beszélgetésekről és életről (életéről - Sz. M.) való újabb adatok gyűjtése? felelősségrevonás!? Nem! Vázolom a HM (Bartha Károly honvédelmi miniszter - Sz. M.) utasítását, mely a K. (kormányzó - Sz. M.) úr környezetéből érkező kérdésekre való válaszadást megtiltja (kiemelés tőlem - Sz.M.) Ellentmondás a KKI (a Kormányzó Katonai Irodája - Sz. M.) és a HM. intézkedések között."[31]

Végső soron lényegtelen, hogy Horthy István tartalékos repülő főhadnagynak engedélyezte-e valaki a 25. bevetését, illetve hogy 45 napos frontszolgálata alatt aratott-e egyetlen légi győzelmet, vagy sem. Sok, nála fiatalabb vadászpilóta lényegesen hosszabb idő alatt még ennyivel sem dicsekedhetett. Mindezt az események összekuszált, sokszor kibogozhatatlan voltának érzékeltetésére vázoltam. A sor most az Olvasón van.

155

 [1] András Sándor (1899-1985): a Hadiakadémia hallgatója (1926-29); repülőkiképzésen (1932-34); repülő vezérkari szolgálat (1934-41), közben 2 hónapos rep. megfigyelő szolgálat Spanyolországban (1937); harctéri szolgálat (1941 július-augusztus); repülőcsoport-parancsnok (1942 május-október) a légierő vezérkari főnöke (1942 november-1943 december); a Hadiakadémia parancsnokhelyetese (1944 január-augusztus) majd parancsnoka (1944 szeptember-november) a 10. gy. ho. parancsnoka (1944 december-1945 január); orosz hadifogság (1945 január-február); katonai csoportfőnök (1945 február-július) vezérőrnagy (1945. április 1.); saját kérelmére nyugállomány (1945. augusztus 1.)

[2] M. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd Légierő a második világháborúban. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1987.

[3] Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) 2. hadsereg-parancsnokság (a továbbiakban: 2. HDS Pság.) Napló melléklet-1942/625.

[4] HL 2. HDS Pság. Napló melléklet-1942/647.

[5] Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. 238. o.

[6] Képes Vasárnap, 1941/35.sz. 546. o.

[7] András Sándor: Visszaemlékezések (Kézirat, a szerző birtokában.) 35/2.

[8] HL Honvédelmi Minisztérium Elnöki osztály (a továbbiakban: HM eln) - 1942/50455 valamint Pálos Géza rep.százados nyilatkozata (a szerző birokában).

[9] Zuna Edgár rep. hadnagy nyilatkozata. Kanadai Magyar Szárnyak (Oshawa), (a továbbiakban: KMSz) 1978/7. sz. 28. o.

[10] Pálos Géza nyilatkozata.

[11] András Sándor rep. vk. alezredes 1942. VII. 14 - VIII. 28. és IX. 02. X. 16. közötti hadinaplói (a továbbiakban András 1942. évi HN). VIII. 19-i bejegyzés, a VIII. 19-i "pótlap" és András: visszaemlékezések. i. m.10/2. o.

[12] András: visszaemlékezések. I. m. 10/2.

[13] Uo. 7/2.

[14] Uo.13/2.

[15] Uo. 10/2.

[16] Uo. 26/A.

[17] András: visszaemlékezések. I. m. 12/2.

[18] Uo. 11/2.

[19] Uo. 12/2.

[20] Uo.

[21] Uo. 11/2.

[22] HL HM Eln. 1942/50455. 3/b. sz. jegyzőkönyv.

[23] Járomy Árpád: Csatarepülők. Budapest, 1943. 187-188. o.

[24] Németh János: A m. kir. 1. repülőcsoport hadműveleti naplója (1942. VI. 22 - VIII. 24.). (Hitelesített másolata a szerző birtokában.) VIII. 6-i bejegyzés.

[25] András: 1942. évi HN, VIII. 6., 13., 16., 17. és 19-i bejegyzések, valamint András: visszaemlékezések. I. m.11/2..

[26] HL 2. HDS pság. Naplómelléklet - 1942/548.

[27] Németh: A m. kir. 1. repülőcsoport ... i. m. VIII. 4-i és 9-i bejegyzések.

[28] HL 2.HDS pság. Naplómelléklet - 1942/800.

[29] Dr. Pados Pál: A Kormányzóhelyettes Úr légigyőzelme. Magyar Szárnyak, 1942/18. sz. 21. o., valamint Uő.: Két Héjja két század Rata ellen. Uo. 1942/21. sz. 9. o.

[30] HL HM Eln. - 1942/50455.

[31] András: 1942. évi HN, IX. 2-i bejegyzés.

 

<back to contents>