Pethő Bertalan

Felvert CSEND

Ahogyan régen a logosz és az ideák metafizikaivá nemesült csendje volt a beszéd igazi eredete, úgy most a civilizáció felvert csendjéből származik a beszéd, és ennek a csendnek az alapzajában enyészik el.

Ameddig az Ige, a Logosz uralkodott a Földön, addig nagy becsülete volt a rá irányuló hallgatásnak és az iránta fogékony csöndnek. Széles körben vált ismertté és hosszú korokon át példává Augustinus tanúsága. Röviddel megtérése után, egy kertre néző ablakban állt anyjával, aki régóta keresztény volt, és csak fia igaz hitre térését várta már az élettől. Isten országáról elmélkedtek. "Ezt mondtuk tehát: Ha valakiben elcsitul (sileant; a szövegben ez az ige ismétlődik nyomatékosan, melyet stiláris okokból szinonimákkal fordítunk) a test zsivaja, ha elülnek a földnek, víznek és levegőnek a képzetei, ha elcsendesedik az égbolt, és elhallgat magával szemben maga a lélek is, és magával sem gondolva túlemelkedik önmagán, ha elnémulnak az álmok és mindaz, ami feltárulkozik a képzeletben, ha minden nyelv és minden jel és bármi, ami csak a dolgok változásában elénk kerül, hallgatásba merül -- akinek van füle, hogy hallja, annak mindenek ezt mondják: nem mi magunk teremtettük magunkat, hanem az teremtett bennünket, aki örökkön marad --, ha ezzel a mondandóval már mindenek elhallgatnak (taceant), merthogy figyelmüket hozzá emelték föl, aki teremtette őket, és egyedül ő maga beszél, nem a dolgok által, hanem ő maga által, hogy hallgassuk (audiamus) az ő Igéjét, nem testi nyelven, sem angyalok szavával, sem mennydörgésben, sem rejtélyes hasonlatokban, hanem őt magát, akit ezekben a dolgokban szeretünk, de őt magát e dolgok nélkül hallgatjuk, amint most kiterjesztjük magunkat és szélsebes gondolattal megérintjük a mindenek fölött megmaradó örök bölcsességet... nem ez az (amit Máté apostoltól ismerünk): Menj be a te Uradnak örömébe?" (Augustinus, Vallomások, IX, 10, 25)

Világi formában, a filozófiában és a művészetekben, de egy meghitt beszélgetés végső mondandójaként is, a hallgatásba húzódik vissza és a csendben él az, ami szavakkal már nem fejezhető ki. Isten "Csendjének örök Igéje" (Augustinus Vallomások, XI, 6, 8) az emberi nyelv mögöttes tartományaként szekularizálódik. Sejtéssé, sejtelemmé, érzéssé, ami azonban teljes bizonyosság. Ennek bűvöletében arra ragadtatták magukat a Csend és a Hallgatás filozófusai, Plótinosztól Heideggerig, hogy a gondolkodás, a nyelv és a beszéd eredetét a Csendben és a Hallgatásban jelöljék meg. Abban a központban, ami felé irányul minden magán túlfeszülő gondolat és közlés, de ami fölött hiába köröz, hogy megfoghatóvá és nyilvánvalóvá tegye. A Csend az ember transzcendenciára való illetékességének a titkaként, letéteményeseként Logosz még mindig, noha már nem nyelv, nem beszéd, nem közlés. Aki mondandójában ennek a Logosznak a határához érkezik, elhallgat, s ezzel jelzi az utat, amelyről már nem szólhat. Amennyiben pedig előbb-utóbb minden mondandó a Logoszra utal(ódik), mint tulajdonképpeni értelmére, a viszony megfordul: a nyelv és a beszéd eredete ismerszik meg a Csendben, melyben a Logosz rejlik.
De nem elsietett dolog vajon, ha a Csend titkának a transzcendenciát tartjuk? Nem tulajdonítunk vajon az (el)hallgatásnak tőle idegen mélységeket és magasságokat, ha a Logosz honának gondoljuk? Nincs vajon közelebbi értelme a Csendnek és az (el)hallgatásnak? Ilyen kérdések akkor halmozódnak sürgetően, amikor nem találni más nyomát a transzcendenciának, mint amit a kifulladó beszéd hagy maga után, és amikor nincs más bizonyíték a Logoszra, mint az, hogy a nyelv központja, lényege nyelvileg nem hozzáférhető. Korunk, hosszabb ideje már, egyre inkább az ilyen sürgető kérdések kora. A nyelv fontosnak, sokszor minden másnál fontosabbnak látszik, a nyelvben foglalt ígéret azonban egyre üresebbnek bizonyul. Vannak nagy szavaink, ősi gyökerekből táplálkozó, magasztos fogalmaink, ezek beválthatóságát azonban sorra megcáfolta a történelem. A nagy szavak és magasztos fogalmak fedezeteként, a velük és a róluk folyó diskurzusok elhalkulásaként esetleg összeáll ugyan még a jelentőségteljes csend, amelyből esetleg még nagyszerűbb szavak és fogalmak erednek, de az ember elárvul már a csendben, nem tud mihez kezdeni vele, az emberek nem találnak egymásra benne. A nyelv azonban és a benne fészkelő Csend, amely a beszédet tetézi, még mindig jótáll magáért. Beszélő lények vagyunk akkor is, amikor hallgatásba burkolózunk, nyelvünk pedig a benne felhalmozott történelemmel kecsegtet továbbra is. Az a tény, hogy nyelvben élünk, méltóságunk záloga és egyben indítéka. Amikor csendben vagyunk, még inkább, mint amikor harsogunk. Honnan van akkor az elárvulás, és miért tétova -- többnyire és általában -- a mai ember, ha elhallgat? Miért kevesli a nyelv jótállását önmagáért, miért nem elég neki többé a nyelv által adott méltóság?
Ezekre a kérdésekre a nyelv mint médium történelmében keressük a választ, továbbra is mellőzve a nyelv (langue) és a beszéd (parole) -- egyébként fontos -- különbözőségének tárgyalását. A nyelv mint médium történelme több és más, mint a nyelv történelme, amit az imént említettünk. A nyelv mint médium kölcsönhatásban van a többi médiummal; a technikai médiumokkal, a társadalmi médiumokkal, a képzelettel. Ezekkel összefüggésben, nem pedig csupán a maga jóvoltából és javára alakul. Ahogyan az említett médiumoknak megkülönböztethetők a maguk történelmi (fejlődés)sort képező generációi -- például a legújabb informatikai-kibernetikai technikai médium-generációt ötödikként tartjuk nyilván, melyet megelőznek a rendszerszervezéssel, jelátalakítással, energia-felszabadítással jellemzett negyedik generációs médiumok, a röviden könyvnyomtatással jellemzett harmadik és az alfabetikus kézírással jellemzett második generációs technikai médiumok (a médium-generációkról vö. Vay Tamás: A Posztmodern Amerikában, Platon, Budapest, 1991, 65 skk. o. és Pethő Bertalan: Korunk filozófiája, Platon, Budapest, 1992, 19. skk., 26., 108. és 124. o.), úgy válik szakaszokra a nyelv történelme is. Az orális nyelv, a kézírásban (különösen az alfabetikus írásban) rögzített nyelv, a nyomtatásban terjedő nyelv, a rotációs gépekkel gyártott újságoknak, a távírónak, az írógépnek, a telefonnak, a rádiónak, a filmnek a nyelve, és a számítógépek formalizált és mesterséges nyelve, meg az elektronikus médiumok nyelve határozottan különbözik egymástól. A nyelvhasználat megváltozásával nem csupán a rögzítés és tárolás újdonsága jár együtt, mint mechanikus járulék, hanem változik a szókészlet, a jelentéstartomány, sőt a nyelv szerkezete is. És változik a Csend és az (el)hallgatás minősége is.
Ez utóbbiakra figyelve csak két összefüggést ragadunk most ki. Egyet az írott nyelv korai történetéből, egyet napjaink eseményeiből. Platón, aki értékrendjét meghatározó nosztalgiával tekintett vissza a szóbeliség korára, de írásos életművében az új, chirográfiai korszak méltánylója és szigorú védelmezője volt, nem csupán az írást marasztalja el az élőszóval szemben, hanem a beszédet is a hallgatással szemben. "Nekem... semmiféle írásművem (szüngramma) sincs a legfőbb kérdésekről -- írja (az írás ellenében) a VII. levélben --, és nem is lesz soha. Hiszen ezek semmiképpen sem mondhatók ki, miként az oktatás szokásos tárgyai... Ezért aki eszénél van, sohasem fog bátorságot venni magának arra, hogy gyarló nyelvbe (utalás már a "gyenge gondolkodás"-ra, dia to tón logón aszthénesz, amit a posztmodern korban szokás emlegetni) foglalja azt, amit szellemével megfogott (ta nenoémena), s még kevésbé abba a merev formába, amely az írásba rögzített nyelv tulajdonsága" (341c, 343a). Szavakkal történő kifejezhetőség helyett úgy villan fel a lélekben az, ami felé törekszik, mint szikrából hirtelen fellobbanó fény. Platón vizuális metaforára vált át a hangzás/beszéd/odahallgatás testies médiumából. A Csend nem csupán az (el)hallgatás beszéd- és zajmentes birodalma, melyben -- jóllehet -- együtt rezdül a lélek a nyelvileg kereső és kérdező gondolkodás elülő hullámaival, hanem egyszersmind világosság. Az Ige, a Logosz, habár gyarló beszéddé és még gyarlóbb írássá válik, meg a világ-értelemmel rokon Ész (núsz, vö. to nenoémena), habár megismerő gondolkodássá válik, megvilágosítja azt, ami felé a maga nemében, médiumában hiába törekszik. Vagy legalábbis az embert, az Átélést világosítja meg arra vonatkozólag, aminek a világos megjelenését keresi. Mintha az ideák (szintén a látással összefüggő szó eredetileg: "látvány", "alak"), az Igaz, a Jó és a Szép ideái nem lennének elegendőek a végső belátáshoz, mintha a Csend világlása még rajtuk is túl terjedne.
Mindenesetre, a világló Csendnek az előfeltétele az ideák iránt fogékony, a rájuk való emlékezésben (anamnészisz) ideákkal már előre feltöltött lélek. Benne, ahogyan szekularizáltan és a fogalmisággal jellemzett tudat alapjaként és háttereként felfogva nevezzük: az Átélésben találjuk meg a Csend közelebbi, még transzcendencián inneni értelmét és honát. A platóni tanításnak ez a korszakokra előremutató lényege. Az Átélés akkor is telítve lehet ideákkal, ha ezek már kivesztek a Létből, ha már érvényét veszti mindenféle idealizmus, amelyik létbeliségüket -- így az ember jövőjére nézve is -- védené. A beszédet, sőt a nyelvileg formált gondolkodást felülmúló Csend az ilyen ideákkal teli Átélés hallgatagsága, nesztelen neszezése. Világlása pedig, merthogy fény gyúl ebben a Csendben, a Lét mégis-létesülése, a transzcendencia mégis-előderengése. Második, visszafelé való lépésben. Ami történelmileg egyre inkább elmaradozik. Az Átélés Csendjét egyelőre még semmi sem zavarja meg.
Korunk emberének hallgatása felvert Csend. Nem a szóbeszéd az a tulajdonképpeni lárma, amely kiiktatható, és íme beáll a csend, de még csak nem is a nyelvileg formált gondolatok akadályozzák az Átélést abban, hogy magába szállva megnyugodjék, és csöndben szemlélődjön, hanem a Lét vált történelmileg olyanná, hogy a Létezést eredendően zajosnak tapasztaljuk. Régi, többek között püthagoreus elmélet szerint a világrend (matematikailag leírható) harmóniája emberi fül számára nem hallható csodálatos zenében, a "szférák zenéjében" hangzik. A mai ember csendjét felverő zaj ezzel szemben a kivehetetlen információknak, s még inkább annak az alapzajnak a zúdulása, amelyben -- ezt sugallja korunk alaphangulata -- talán nem is rejlik mindig információ. Életünket már előre áthatja a zaj, még mielőtt beszéd, nyelv, egyáltalán érintkezés elevenedne meg benne. A kommunikatív mozgalmasság tagolja és/vagy elfedheti az előzetesen adott zajt, olykor pedig zajongással tetézheti. Mikor azután csillapodik a "világ zaja", ahogyan mondani szoktuk, akkor egyre inkább kivehető és ránk erőlteti magát a Létezés alap- és háttérzaja. Köznapi módon ez mindenekelőtt a civilizáció dübörgése. Egymásra licitál, de össze is keveredik a gépek működésének a zaja a médiában szétterülő és felerősödött beszéddel és zenével, ami mások, "a többiek" számára csupán zajforrás. Autók, gyárak, repülőgépek, táskarádiók, szomszédban bömbölő televíziók, szirénák nem csupán a nagyvárosok zajszennyezését jelentik. Nehéz ma már olyan helyre félrevonulni, ahol időnként nem húz át a fejünk fölött egy helikopter vagy egy motoros sárkányrepülő, vagy ahol nem bőg föl a közelben egy éppen gyorsító közúti jármű. De ha sikerül valakinek ilyen félreeső helyet találni, akkor magával viszi a saját készülékeit, gépkocsijától a magnójáig, melyekkel behangosítja a magány csendjét. Vagy ha nem teszi, akkor tudatába és élményeibe, mi több, a zsigereibe ivódva hordozza a számtalan vételi és adási lehetőséget, ami a Földön, mint "globális faluban", kihelyezett idegrendszereként a saját bővítménye.
A civilizáció dübörgése mögött ez a potenciális információhalmaz és zajforrás a Létezés zajának a második rétege. Lehet, hogy éppen nincs bekapcsolva egyetlen készülék sem, és jól szigetelnek a falak, a rádióhullámok azonban változatlan intenzitással és sűrűségben szelik át keresztül-kasul a teret. Ha nincs megfelelő médium, amely éppen működik, akkor ezek a hullámok nem válnak hallhatóvá. Az ember azonban ekkor is vevő rájuk, mert a róluk való tudást és a jeleiket nem küszöbölheti ki magából. Elcsendesülve is a néma hullámaktivitás rezonátora. Átélése már előre át van mediálva a médiumokkal, mielőtt nyelv formálódna, beszéd keletkezne benne, és mielőtt a működő média hatókörzetébe kerülne. Az ember szövegekbe-szövődöttsége, (inter-)textualitása és jelenének a halasztódó-különbözés görgetegében való felemésztődése csupán a felvert csend írás-paradigma szerinti értelmezése. Ahogyan régen a Logosz és az ideák metafizikaivá nemesült Csendje volt a beszéd igazi eredete, úgy most a civilizáció felvert csendjéből származik a beszéd, és ennek a csendnek az alapzajában enyészik el.
De van még a csendet megülő alapzajnak egy harmadik rétege, amelyikről az űrkorszak tudománya értesít bennünket. Ha valaki elhagyja a földi atmoszférát, és nincs rádióösszeköttetése, akkor a világűr csendje veszi körül. Vélhetnénk, hogy ez az abszolút csend. Rokontalan, kilátástalan, halálos. Hiába van halló- és hangadó szervünk, nincs levegő-médium, ami "hangos" lehetne; így nincs csend sem, mert nincs ellentételezése. Metaforikus értelemben azonban mégis helyes, ha csendről beszélünk. Kozmikus sugarak özöne járja át ugyanis az embert. Ebből a zajáradatból látható és hallható jelekké alakíthat fejlett technikai médiumaival egyes szegmentumokat itt, a Földön is, s talán üzenetet is foghat általuk. Azembert körülvevő kozmikus Csend eme kozmikus zajjal felvert Csend. Az ember, aki ezt állja, nem logocentrikus, vagy -- az ideákra vonatkozóan -- eidocentrikus lény (netán a Logosz és az Idea Korának dekonstruált hulladékain élősködő lény) többé, nem testi szerveinek metaforája szerint hallás- és látásközpontú lény, ontológiájában nem geocentrikus lény, hanem határain túlról beáramló hullámok, jelek lénye, aki legalább annyira van szétszéledőben, mint amennyire központot keres és teremt magának. Azt mondhatjuk: radiocentrikus és radiodiffuzív, összegyülemlését és szétszóródását egyszerre álló mivoltát megnevezve kollektív-diszperzív lény. Csendje végső soron, ami Létét illeti, ennek a küzdelemnek az alapzajától felvert csend.
Tegyük életközelibbé az elmondottakat (amelyek -- ne feledjük! -- maguk is felvert csendben hangzanak). Kezemben van egy fotóalbum. Heideggerről készült fényképeket mutat be, amelyek 1966 és 1968 megjelölt napjain készültek. A filozófus, aki "a jelenkor filozófiájában a Hallgatás legjelentősebb gondolkodója", csak két ízben engedte meg, hogy fotósorozatot készítsenek róla. Az első alkalommal csinálták vele az egyetlen interjút is, amelyben közéleti múltjával és filozófiai mondanivalójának jövőjével ("már csak egy isten menthet meg bennünket") számot vetett. Kikötötte, hogy az interjú (a majd híressé vált Spiegel-interjú) és a fotóalbum egyaránt csak halála után jelenhet meg. Heidegger nyilatkozott szóban és a nyilvánosság elé lépett képben, de mindkét megnyilatkozását rejtve tette és elrejttette. Hallgatásba burkolta a mondanivalóját, s képletesen a képeit is. Beszélt és megmutatkozott, de visszahúzódott a Csendbe és a Láthatatlanságba. Ebben sejlett fel számára az, ami sem közvetlenül, sem a médiában nem volt kifejezhető ("utak -- nem művek", hagyta örökül művei összkiadásának -- lesz csaknem 100 kötet! -- mottójául; ám kérdéses, hogy hallgat-e az, aki ennyit vagy egyáltalán ír)? Vagy ennyire lebecsülte a közlést és a közönséget? Elnézegetem a fotóalbum fedelét. Heidegger hétvégi házának ablakán könyököl ki a Fekete-erdei Todtnaubergben (itt szignálta a Lét és időt). Az album hátlapján tizenöt másik filmkocka, mindegyiken Heidegger az ablakban, különféle pózokban. Mindannyiszor egyedül. Ide illik Augustinus föntebb idézett dialógusának ellenpárjául is, amit Az út a nyelvhez című közleményében, 1959-ben írt: "A nyelv azonban monológként van. Ez mármost kétfélét jelent: egyedül csak a nyelv az, ami tulajdonképpen beszél. És magányosan beszél. Ám magányos csak az lehet, aki nincs egyedül..." (Unterwegs zur Sprache, 265. o.) A monológ az elcsendesülőfélben lévő beszéd formája. Az elárvuló ember él vele, aki hiába keres partnert a Létben (mint egykor Istent) és a Létezésben (mint szokványosan szeretteinket és ellenfeleinket). Heidegger mindig is ilyen visszahúzódófélben elmélkedett. A Lét és idő kéziratát csak külső nyomásra publikálta (1927-ben), és előtte egy évtizeden át semmit sem közölt, majd 1933 (a fasiszta uralomátvétel utáni rektori beszédének kinyomtatása) után ismét a hallgatás évei következtek, életművének jó része pedig haláláig kiadatlan maradt.
Hallgatás volt ez, kétségtelenül, de történelmileg már többszörösen meghasonlott hallgatás. Előadásokkal (ezekre Heidegger szorgalmasan, készre írott szövegekkel készült), írásbeliséggel, hellyel-közzel publikációkkal, és Hitler hatalomra jutása után dicstelen (bár sokat vitatott) közszerepléssel megszegett hallgatás. Megtört csend zajlik benne, a történelmileg időzített felvert csend előzetese. A meghasonlás több vonulatban követhető. Egyik az élőszó írottan-nyomtatott elismerése ("A szóban-elmondottak nem szólnak többé nyomtatásban" -- írta a Bevezetés a metafizikába előszavában). Másik a technikai (és társadalmi) médiumok alábecsülése (hogy a képzelet médiumával kapcsolatos ellentmondásos álláspontját éppen csak említsük itt) a technika eluralkodásának korában. Heidegger úgy találta, hogy a mai korban semmi új sem kezdődik (Unterwegs, 265. o.) és a technika állványzatára (Gestell) szerelt nyelvvel szemben az őstermelői metaforákkal megvilágítható nyelvet tartotta ontológiai érvényűnek (nyelv mint Aufriss, felhasogatás-felvázolás, a népnyelvi barázdát vonni értelmében; die Zeige, ami a mutatni igére vonatkozása mellett bevetett földet, szántót jelent a régi nyelvben; Unterwegs, 251, 253). Harmadik vonulat az önmegtartóztató tartózkodás. Először elvárta volna a világ, hogy a már hiressé vált Heidegger elfogadja 1933-ban a neki felkínált fővárosi katedrát, majd a fasizmus bukása után elvárta volna, hogy Heidegger magyarázkodjon. Ő egyiket sem tette. Magyarázatot adott ugyan (az említett interjúban, és egy 1945-ben készített feljegyzésében; utóbbi olvasható Az idő fogalma... című kötetben), de közzétételét halála utánra hagyta. Időleges, átmeneti csendbe véve vissza az elhalasztott, konzervált felszólamlást. Magyarázata egyébként is éppen a korszerű kérdések vonatkozásában hiányos. Heidegger figyelmen kívül hagyja, mint életművében (és személyes érvényesülésének témájában is), a legújabb kori hatalom mibenlétének és a médiumoknak (melyek pedig eredései és immár foglalatai is a nyelvnek) a kérdését. Hallgatása ennyiben el-hallgatás. Kettős értelemben: mint a beszéd elfojtódása (torkára forrasztja a szót a civilizátum), és mint hallgatás arról, amiről nemcsak beszélnie kellene, hanem amiről tudna is mit mondani.
A magyarázatok elmaradásának a magyarázatát a már letűnőben lévő -- és azóta globálisan letűnt -- természetes-vidéki élet (a világló Csend rezervátuma) iránti vonzalmában fedezhetjük fel. A fővárosi katedra visszautasításáról Heidegger egy rádiómonológban(Miért maradunk vidéken?, in: Denkerfahrungen. Klostermann, Frankfurt/M., 1983, 9. old.) beszélt. "A déli Fekete-erdő egyik széles magas-völgyének meredek oldalában ismétlem magamban (csöndben) a szavakat, és lapozom közben sorra a Heidegger-album képeit: kilátás a ház ablakából, rálátás a házra, a ház mellett foglalt forrás csobog -- áll 1150 méter magasban egy kis síkunyhó. Alapterülete 6x7 méter. Alsó teteje három szobát fed be: a lakókonyhát, a hálórészt és egy búvárkodásra alkalmas cellát. A szűk völgyfenéken elszórva és az ellenkező meredélyen fekszenek szélesen rétegeződve a tanyák, nagy kiálló tetőkkel. A hegyoldalon felfelé kaszálók és legelők húzódnak az öreg, magasba nyúló, sötét fenyők erdejéig. Fölöttük nyári égbolt, melynek sugárzó terében két héja kering egyre magasabbra. Ez az én munkavilágom -- ahogyan a vendég és a nyári kiránduló szemügyre veszi. Én magam sohasem nézegetem a tájat. Óránkénti, napszaki változásait az évszakok nagy emelkedésében és süllyedésében tapasztalom. A hegyek súlya, ősi köveinek keménysége, a fenyők megfontolt növekedése, a viruló kaszálók szerény pompája, a hegyi patak zúgása a messzi őszi éjszakában, a mélyen behavazott felületek szigorú egyszerűsége, mindez ott fenn nyomul és tolong a napi létezés (Dasein) során. És ez megint csak nem az élveteg belemerülés és a művi beleérzés szándékolt pillanataiban van így, hanem csupán akkor, amikor a saját létezés a maga munkájában áll. A munka nyitja csakis a teret eme hegyi valóság számára. A munka menete marad a táj történésébe belesüllyedve. Ha a mélységes téli éjszakában vad hóvihar tombol lökéseivel a kunyhó körül, és mindent sorsszerűen elfed és betakar, akkor van itt a filozófia fő ideje. Kérdései akkor lesznek egyszerűek és lényegiek. Egyetlen gondolat kidolgozása sem lehet más, mint kemény és éles. A nyelvi formába öntés vesződsége olyan, mint a magasba törő fenyők ellenállása a viharral szemben. És a filozófiai munka nem úgy folyik, mint egy különc ember oda nem tartozó (»deviáns« -- mondanánk ma) foglalatoskodása. Beletartozik a parasztok munkájának kellős közepébe. Miként a parasztlegény felcipeli a nehéz szánt a meredélyen, és azt csakhamar bükkfahasábokkal tetézetten rakva veszélyes lesiklással udvarába kormányozza; miként a lassú és meggondolt járású pásztor jószágait a hegyoldalra föltereli; miként a paraszt előkészíti a számtalan zsindelyt a tetőfedéshez, úgy és akkor az én munkám is ugyanilyen fajta." Becsukom az albumot. Fedeléről Heidegger derűsen néz maga elé a hegyi kunyhó ablakából. Mint tudjuk, valószínűlegéppen atomcsendben. (Nem) sejti vajon, hogy a szemében (már, mégis) a felvert csend (riadalma) tükröződik?